สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม1,675.37778.0053.6 %ผ่าน330.52194.4041.2 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,646.432,110.1620.3 %ผ่าน440.2954.3987.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม1,932.431,648.3114.7 %ไม่ผ่าน340.49127.5162.6 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,119.611,197.0070.9 %ผ่าน619.94277.7955.2 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม2,127.871,411.0033.7 %ผ่าน390.38171.3456.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม1,999.231,130.0043.5 %ผ่าน380.41390.28-2.6 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,723.41685.0092.1 %ผ่าน1,408.35783.0444.4 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,976.442,947.651.0 %ไม่ผ่าน565.90702.92-24.2 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,099.353,256.4436.1 %ผ่าน819.53932.55-13.8 %ไม่ผ่าน
10. ส.ป.ก. มหาสารคาม3,562.462,645.0025.8 %ผ่าน550.08284.5048.3 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม32,111.8019,503.9239.3 %ผ่าน879.62646.2626.5 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม2,706.481,783.2034.1 %ผ่าน440.29307.1630.2 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,261.61839.0062.9 %ผ่าน420.3258.4886.1 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม1,861.87183.0090.2 %ผ่าน340.49311.608.5 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,142.142,150.7131.6 %ผ่าน460.25121.9473.5 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม10,253.3327,304.00-166.3 %ไม่ผ่าน1,227.341,437.95-17.2 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม7,456.593,868.0048.1 %ผ่าน969.23446.1554.0 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,843.291,719.0039.5 %ผ่าน353.48233.9233.8 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,601.746,457.5024.9 %ผ่าน1,060.68136.9987.1 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม2,160.601,345.0037.7 %ผ่าน390.39263.1532.6 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,546.933,047.0014.1 %ไม่ผ่าน599.98281.3253.1 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม3,517.644,124.00-17.2 %ไม่ผ่าน550.07307.0144.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม4,954.483,102.0037.4 %ผ่าน609.94182.3870.1 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม4,758.914,743.910.3 %ไม่ผ่าน550.2387.7184.1 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 53,476.7585,637.08-60.1 %ไม่ผ่าน773.911,215.17-57.0 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,390.132,030.0015.1 %ไม่ผ่าน330.51241.8126.8 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,243.122,890.0031.9 %ผ่าน255.23124.2751.3 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม1,917.471,124.0041.4 %ผ่าน350.48226.4135.4 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,695.693,875.0042.1 %ผ่าน609.94347.9643.0 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม5,854.003,479.0040.6 %ผ่าน837.59692.9917.3 %ไม่ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม16,369.2520,181.41-23.3 %ไม่ผ่าน1,829.531,441.2821.2 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 2,333.261,934.0017.1 %ไม่ผ่าน420.34481.11-14.5 %ไม่ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,026.68573.0071.7 %ผ่าน360.4562.2882.7 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม42,905.8413,757.3467.9 %ผ่าน6,049.671,736.8071.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,940.561,069.4363.6 %ผ่าน410.35214.4747.7 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม13,257.5412,588.005.1 %ไม่ผ่าน837.68661.7721.0 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย1,038.77365.0064.9 %ผ่าน60.2038.5236.0 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง830.59378.0054.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ801.50424.0047.1 %ผ่าน39.028.1379.2 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย1,093.34564.0048.4 %ผ่าน89.4246.1048.4 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน965.66660.0031.7 %ผ่าน75.5762.9416.7 %ไม่ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก873.55582.0033.4 %ผ่าน66.859.4185.9 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน882.13296.0066.4 %ผ่าน58.578.1086.2 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ1,040.51521.0049.9 %ผ่าน79.6527.7565.2 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย1,149.76590.0048.7 %ผ่าน85.5277.539.3 %ไม่ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม1,675.441,071.0036.1 %ผ่าน90.4222.7074.9 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช783.61243.0069.0 %ผ่าน60.798.7885.6 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม1,170.93526.0055.1 %ผ่าน72.6566.288.8 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม2,117.523,406.42-60.9 %ไม่ผ่าน340.49964.32-183.2 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ1,531.66881.7242.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
51. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,798.54872.0051.5 %ผ่าน58.1716.5071.6 %ผ่าน
52. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม3,397.851,797.0047.1 %ผ่าน400.37307.0123.3 %ผ่าน
53. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม3,763.315,109.76-35.8 %ไม่ผ่าน500.16430.1114.0 %ไม่ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 115,960.1111,377.0828.7 %ผ่าน653.65234.8064.1 %ผ่าน
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 217,866.3419,207.00-7.5 %ไม่ผ่าน654.64463.0029.3 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 313,991.778,139.8341.8 %ผ่าน543.26591.80-8.9 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม14,025.2013,088.006.7 %ไม่ผ่าน876.71139.9084.0 %ผ่าน
58. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,199.236,754.0439.7 %ผ่าน431.36547.09-26.8 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย31,984.3722,315.0030.2 %ผ่าน486.85485.540.3 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม35,218.9422,318.0036.6 %ผ่าน597.46445.5525.4 %ผ่าน
61. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม34,704.8043,769.00-26.1 %ไม่ผ่าน704.87988.95-40.3 %ไม่ผ่าน
62. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม45,608.7157,566.00-26.2 %ไม่ผ่าน1,503.71300.0680.0 %ผ่าน
63. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม34,486.9621,026.0039.0 %ผ่าน578.13561.402.9 %ไม่ผ่าน
64. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม50,141.9323,737.0752.7 %ผ่าน1,262.76282.0777.7 %ผ่าน
65. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม26,880.637,614.4071.7 %ผ่าน194.13102.3447.3 %ผ่าน
66. สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)12,843.1416,576.01-29.1 %ไม่ผ่าน1,764.465,930.55-236.1 %ไม่ผ่าน
67. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม13,049.715,001.0061.7 %ผ่าน1,186.11342.7471.1 %ผ่าน
รวม 662,327 543,892 17.88 % ไม่ผ่าน 41,280 29,697 28.06 % ผ่าน