สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด1,474.031,047.0029.0 %ผ่าน331.27175.4947.0 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,215.981,575.0028.9 %ผ่าน241.361.0099.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด2,040.251.00100.0 %ผ่าน425.600.9599.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด3,823.452,241.0041.4 %ผ่าน454.400.9599.8 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,409.35881.0063.4 %ผ่าน461.02210.5954.3 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด2,863.55147.0094.9 %ผ่าน540.850.9599.8 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด8,020.954,982.0037.9 %ผ่าน1,098.081,052.084.2 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,485.984,644.04-86.8 %ไม่ผ่าน617.59406.1734.2 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด4,506.473,341.0025.9 %ผ่าน594.50422.0629.0 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,824.432,154.0043.7 %ผ่าน586.38114.0080.6 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)55,234.1421,203.1161.6 %ผ่าน1,052.32117.8188.8 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด2,782.782,651.404.7 %ไม่ผ่าน548.84738.26-34.5 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด2,148.02628.0070.8 %ผ่าน451.04110.5675.5 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด1,977.86660.0066.6 %ผ่าน425.60465.50-9.4 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด2,856.114,330.00-51.6 %ไม่ผ่าน540.85372.8031.1 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด10,325.9327,558.01-166.9 %ไม่ผ่าน1,497.001,564.22-4.5 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,241.891,780.0058.0 %ผ่าน700.54391.6344.1 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,699.822,099.0080.4 %ผ่าน1,727.76604.8365.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,257.5016,790.40-168.3 %ไม่ผ่าน610.63231.3462.1 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด4,011.681,748.2356.4 %ผ่าน560.81646.00-15.2 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,702.722,813.0024.0 %ผ่าน630.68763.39-21.0 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,898.633,219.0017.4 %ไม่ผ่าน438.23378.9613.5 %ไม่ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด6,385.441,989.5668.8 %ผ่าน730.46187.1874.4 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด2,739.677,153.00-161.1 %ไม่ผ่าน351.3658.5083.4 %ผ่าน
25.  รจจ.ร้อยเอ็ด 53,874.7847,431.7712.0 %ไม่ผ่าน816.41100.0087.8 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด1,225.03565.0053.9 %ผ่าน132.92239.84-80.4 %ไม่ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,915.841,455.0050.1 %ผ่าน471.00277.8741.0 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,369.941,805.0023.8 %ผ่าน421.10151.0564.1 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด7,851.496,016.9823.4 %ผ่าน669.43599.8710.4 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,451.893,304.0025.8 %ผ่าน780.38743.374.7 %ไม่ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,529.2826,520.00-178.3 %ไม่ผ่าน2,007.201,280.4336.2 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 2,284.851,533.0032.9 %ผ่าน236.63158.5333.0 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด1,431.62984.0031.3 %ผ่าน301.33346.77-15.1 %ไม่ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด54,768.6320,000.0063.5 %ผ่าน7,688.315,000.0035.0 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด1,945.682,724.00-40.0 %ไม่ผ่าน261.32149.9642.6 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด18,120.035,115.2671.8 %ผ่าน866.86543.7337.3 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย1,004.44367.0063.5 %ผ่าน88.4643.8650.4 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน956.40190.0080.1 %ผ่าน64.8140.1638.0 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร961.90242.0074.8 %ผ่าน45.9313.7170.2 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี924.47293.0068.3 %ผ่าน30.288.7771.0 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์951.99407.0057.2 %ผ่าน71.5953.5625.2 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร325.07498.00-53.2 %ไม่ผ่าน78.0631.3559.8 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย827.01453.0045.2 %ผ่าน44.4943.871.4 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย422.9042.2390.0 %ผ่าน57.390.9598.3 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง1,048.44615.0041.3 %ผ่าน83.4634.8658.2 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี641.45132.0079.4 %ผ่าน26.130.9596.4 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด3,332.591,728.0048.1 %ผ่าน148.8760.2559.5 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง768.23160.0079.2 %ผ่าน41.166.8883.3 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ1,082.19496.0054.2 %ผ่าน47.5225.0547.3 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ1,320.53648.0050.9 %ผ่าน53.8558.48-8.6 %ไม่ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ1,056.40496.0053.0 %ผ่าน80.2236.2254.8 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก1,000.76235.0076.5 %ผ่าน89.0443.7850.8 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ998.85459.0054.0 %ผ่าน60.4530.3449.8 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด5,399.656,971.70-29.1 %ไม่ผ่าน660.61677.35-2.5 %ไม่ผ่าน
55. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด2,616.941.00100.0 %ผ่าน140.740.9599.3 %ผ่าน
56. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง1,624.151,364.0216.0 %ไม่ผ่าน137.32228.00-66.0 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ1,633.461,347.9517.5 %ไม่ผ่าน271.53294.50-8.5 %ไม่ผ่าน
58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ1,390.56770.0044.6 %ผ่าน265.73237.5010.6 %ไม่ผ่าน
59. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด71,404.61ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ286.57ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
60. สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,152.961,337.0037.9 %ผ่าน64.550.9598.5 %ผ่าน
61. สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,802.10898.0050.2 %ผ่าน64.5531.1551.7 %ผ่าน
62. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด12,704.9410,104.9920.5 %ผ่าน466.35282.1539.5 %ผ่าน
63. สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด49,149.026,301.0087.2 %ผ่าน344.50232.5032.5 %ผ่าน
64. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด10,584.583,533.0066.6 %ผ่าน919.6074.6591.9 %ผ่าน
65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 117,247.4720,368.00-18.1 %ไม่ผ่าน569.40317.0544.3 %ผ่าน
66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 214,492.4410,128.0030.1 %ผ่าน622.24355.9042.8 %ผ่าน
67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 313,176.525,997.5454.5 %ผ่าน497.07243.1751.1 %ผ่าน
68. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด12,862.4810,462.4418.7 %ไม่ผ่าน1,071.94720.0932.8 %ผ่าน
69. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,820.0510,061.28-47.5 %ไม่ผ่าน457.89360.6321.2 %ผ่าน
70. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,524.974,580.82-81.4 %ไม่ผ่าน291.74423.81-45.3 %ไม่ผ่าน
71. วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร26,309.516,048.0077.0 %ผ่าน334.71515.07-53.9 %ไม่ผ่าน
72. วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง44,388.1214,850.9966.5 %ผ่าน722.6715.0697.9 %ผ่าน
73. วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด35,540.88190.6699.5 %ผ่าน608.5624.9095.9 %ผ่าน
74. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด34,941.1633,512.004.1 %ไม่ผ่าน798.852,902.33-263.3 %ไม่ผ่าน
75. วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย32,073.4712,804.0060.1 %ผ่าน422.92106.1174.9 %ผ่าน
76. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด47,987.8796,656.00-101.4 %ไม่ผ่าน1,396.30655.1953.1 %ผ่าน
77. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด44,977.0922,656.0049.6 %ผ่าน912.849.5099.0 %ผ่าน
78. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,471.884,881.1066.3 %ผ่าน145.92117.0019.8 %ไม่ผ่าน
79. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
80. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด16,774.409,135.0045.5 %ผ่าน1,257.18546.0756.6 %ผ่าน
รวม 782,966 535,512 31.60 % ผ่าน 44,827 28,511 36.40 % ผ่าน