สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์1,484.501,295.0012.8 %ไม่ผ่าน340.93117.0065.7 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์2,247.0383.0096.3 %ผ่าน419.6614.6396.5 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,234.183,620.0014.5 %ไม่ผ่าน639.21365.6242.8 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,766.042,298.3116.9 %ไม่ผ่าน479.59356.7025.6 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,719.24883.0067.5 %ผ่าน389.71437.18-12.2 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,271.362,484.8052.9 %ผ่าน729.091,087.50-49.2 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,846.493,115.72-68.7 %ไม่ผ่าน455.6949.8889.1 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,801.362,345.3151.2 %ผ่าน828.83450.5645.6 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์3,771.423,861.00-2.4 %ไม่ผ่าน601.70254.4057.7 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์10,654.3110,145.794.8 %ไม่ผ่าน898.75428.6152.3 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์2,738.251,915.5230.0 %ผ่าน509.47352.8230.7 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์2,201.90905.0058.9 %ผ่าน439.6243.8890.0 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์1,823.11807.0055.7 %ผ่าน369.76260.3029.6 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,188.292,685.0015.8 %ไม่ผ่าน519.46113.0778.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์7,919.0551,306.00-547.9 %ไม่ผ่าน928.632,036.26-119.3 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์6,403.794,405.0031.2 %ผ่าน749.00455.0439.2 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์2,751.572,896.00-5.2 %ไม่ผ่าน519.45724.24-39.4 %ไม่ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์21,661.8010,568.2351.2 %ผ่าน788.97170.8478.3 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์2,602.072,226.2214.4 %ไม่ผ่าน469.84549.26-16.9 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,137.792,338.4725.5 %ผ่าน549.40425.7722.5 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์6,589.672,866.5256.5 %ผ่าน649.20175.3973.0 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์6,062.342,640.0056.5 %ผ่าน781.72398.3149.0 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,131.694,296.00-37.2 %ไม่ผ่าน449.5940.9090.9 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 58,094.0569,399.60-19.5 %ไม่ผ่าน949.40384.9359.5 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์1,604.451,156.0028.0 %ผ่าน319.85177.5544.5 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,490.912,354.1057.1 %ผ่าน439.67415.375.5 %ไม่ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์1,904.911,070.4043.8 %ผ่าน379.74209.2444.9 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,478.424,326.8421.0 %ผ่าน770.07432.1343.9 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,217.352,209.0047.6 %ผ่าน729.04643.1811.8 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์17,353.4028,008.00-61.4 %ไม่ผ่าน2,122.521,852.1112.7 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,658.032,600.002.2 %ไม่ผ่าน449.60312.0830.6 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,173.661,415.0034.9 %ผ่าน379.73175.4953.8 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์49,627.0113,501.5872.8 %ผ่าน6,698.564,936.1526.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,956.884,872.001.7 %ไม่ผ่าน569.36424.6525.4 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์9,267.4111,602.00-25.2 %ไม่ผ่าน662.01610.987.7 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย946.87498.0047.4 %ผ่าน35.1331.6010.1 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์961.49502.0047.8 %ผ่าน90.6627.6069.6 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง933.17311.0066.7 %ผ่าน73.966.5891.1 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง1,022.7273.0092.9 %ผ่าน65.4332.1450.9 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์1,673.601,136.0032.1 %ผ่าน88.6531.5964.4 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด1,106.38855.0022.7 %ผ่าน42.0935.1116.6 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ1,416.11570.0059.7 %ผ่าน102.9331.5069.4 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์937.68443.0052.8 %ผ่าน36.367.1380.4 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี1,165.06473.0059.4 %ผ่าน103.7231.5169.6 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง930.29426.0054.2 %ผ่าน66.1334.9447.2 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก1,005.19621.0038.2 %ผ่าน95.6030.3668.2 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์5,606.446,296.85-12.3 %ไม่ผ่าน769.011,246.29-62.1 %ไม่ผ่าน
49. สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์3,669.03600.0083.6 %ผ่าน78.7458.5025.7 %ผ่าน
50. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์33,635.462,526.0092.5 %ผ่าน843.33459.5745.5 %ผ่าน
51. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์10,929.186,005.3345.1 %ผ่าน978.53293.5470.0 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 115,628.2319,600.83-25.4 %ไม่ผ่าน1,004.03456.8154.5 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 213,938.888,462.4339.3 %ผ่าน1,077.40344.1968.1 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 315,242.5610,358.1032.0 %ผ่าน759.65214.2771.8 %ผ่าน
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์13,622.417,432.2345.4 %ผ่าน988.12612.9438.0 %ผ่าน
56. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,933.858,060.3837.7 %ผ่าน456.66503.50-10.3 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
58. วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง30,960.3915,161.0051.0 %ผ่าน486.85783.75-61.0 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี32,014.8023,174.0027.6 %ผ่าน517.281,431.65-176.8 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง29,763.12ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ441.21435.841.2 %ไม่ผ่าน
61. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
62. วิทยาลัยเทคนิคเขาวง30,799.4215,313.5450.3 %ผ่าน503.48453.3810.0 %ไม่ผ่าน
63. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์83,002.635,336.1093.6 %ผ่าน551.2495.0782.8 %ผ่าน
64. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)6,580.468,799.54-33.7 %ไม่ผ่าน1,246.89399.9567.9 %ผ่าน
65. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์14,793.899,018.0039.0 %ผ่าน1,496.80447.7370.1 %ผ่าน
รวม 608,290 414,554 31.85 % ผ่าน 40,977 28,419 30.65 % ผ่าน