สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร1,468.67339.0076.9 %ผ่าน370.31158.6357.2 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,043.51510.0083.2 %ผ่าน480.0885.0982.3 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร3,409.961,689.6050.5 %ผ่าน470.1193.2580.2 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร5,216.322,215.0057.5 %ผ่าน679.73655.683.5 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,884.741,357.0053.0 %ผ่าน470.11154.4767.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร1,994.41474.0076.2 %ผ่าน420.21549.90-30.9 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร11,575.801,720.0085.1 %ผ่าน1,917.21971.6749.3 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร5,612.492,605.0053.6 %ผ่าน1,092.22190.0082.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร11,142.073,025.0072.9 %ผ่าน1,567.91950.6539.4 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. สกลนคร10,988.952,797.7674.5 %ผ่าน1,288.4754.3995.8 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร41,660.8214,235.7965.8 %ผ่าน969.11669.6130.9 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร3,523.512,416.8031.4 %ผ่าน569.90436.5323.4 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร2,476.651,030.0058.4 %ผ่าน510.0158.2888.6 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,050.11653.0068.1 %ผ่าน430.19312.8627.3 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,388.561,865.0045.0 %ผ่าน579.8949.5491.5 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสกลนคร10,338.35391.0096.2 %ผ่าน1,567.36457.1870.8 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,594.894,713.0015.8 %ไม่ผ่าน819.41626.5323.5 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,025.801,162.0061.6 %ผ่าน569.91341.0540.2 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร26,862.6411,802.9356.1 %ผ่าน1,228.59148.6487.9 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร5,743.841,239.0078.4 %ผ่าน669.69209.0068.8 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,682.543,218.6612.6 %ไม่ผ่าน659.73320.4351.4 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร5,762.903,031.0047.4 %ผ่าน799.36215.6573.0 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร6,455.072,690.0558.3 %ผ่าน819.39121.9985.1 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร20,391.904,513.5777.9 %ผ่าน460.1314.5796.8 %ผ่าน
25.  รจจ.สกลนคร 67,625.83123,074.00-82.0 %ไม่ผ่าน2,001.69568.2571.6 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร1,858.051,060.0043.0 %ผ่าน370.31209.2443.5 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร10,025.291,808.2682.0 %ผ่าน529.99202.1661.9 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร3,177.721,035.0067.4 %ผ่าน430.19165.8161.5 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร8,139.633,660.0755.0 %ผ่าน639.77257.4659.8 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,031.743,718.2026.1 %ผ่าน799.45489.6538.8 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร32,811.8418,661.9243.1 %ผ่าน3,279.231,922.9041.4 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,002.521,672.0044.3 %ผ่าน520.01110.7578.7 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร1,979.46706.0064.3 %ผ่าน430.18251.2041.6 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร45,796.9819,143.3658.2 %ผ่าน5,823.692,907.9350.1 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร7,065.463,514.9250.3 %ผ่าน729.59340.7553.3 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร23,574.8212,608.0046.5 %ผ่าน1,262.95614.8251.3 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์1,065.76334.0068.7 %ผ่าน60.9848.1221.1 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า1,074.62251.0076.6 %ผ่าน91.361.0098.9 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ848.96322.0062.1 %ผ่าน41.210.9097.8 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์951.56219.0077.0 %ผ่าน73.5812.2683.3 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย1,013.00290.0071.4 %ผ่าน47.0112.6073.2 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง1,071.14190.0082.3 %ผ่าน101.4046.4754.2 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม1,239.94442.0064.4 %ผ่าน74.4062.8815.5 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน1,462.34486.0066.8 %ผ่าน79.2736.6253.8 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน59.860.9098.5 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน915.34288.0068.5 %ผ่าน72.0158.2919.1 %ไม่ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร1,705.131,074.0037.0 %ผ่าน104.7933.6567.9 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส1,448.84591.0059.2 %ผ่าน102.3028.5072.1 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ1,145.21415.0063.8 %ผ่าน81.7360.0826.5 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน2,293.56830.0063.8 %ผ่าน117.99106.269.9 %ไม่ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว1,281.35210.0083.6 %ผ่าน85.8845.7446.7 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย1,163.33454.0061.0 %ผ่าน73.2214.5480.1 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร9,867.453,834.3861.1 %ผ่าน1,468.10883.2939.8 %ผ่าน
54. ท่าอากาศยานสกลนคร141,187.2386,123.9939.0 %ผ่าน586.33164.0072.0 %ผ่าน
55. สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,216.004,963.00-17.7 %ไม่ผ่าน80.5256.2730.1 %ผ่าน
56. สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,049.10502.0075.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
57. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร13,625.825,230.5661.6 %ผ่าน1,009.02328.0667.5 %ผ่าน
58. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร8,322.745,207.2437.4 %ผ่าน1,068.89161.9784.8 %ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 119,441.7413,716.0029.5 %ผ่าน1,165.82631.7845.8 %ผ่าน
60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 225,623.1916,220.7736.7 %ผ่าน1,389.86597.4057.0 %ผ่าน
61. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 328,851.2313,988.5651.5 %ผ่าน1,395.19555.5660.2 %ผ่าน
62. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร13,620.237,898.8842.0 %ผ่าน1,154.54846.2626.7 %ผ่าน
63. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร13,753.893,798.1072.4 %ผ่าน409.48401.282.0 %ไม่ผ่าน
64. วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม32,425.3218,121.2844.1 %ผ่าน577.322,872.72-397.6 %ไม่ผ่าน
65. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร54,426.9282,433.00-51.5 %ไม่ผ่าน2,618.07902.7865.5 %ผ่าน
66. วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน52,748.7622,822.8056.7 %ผ่าน1,148.66654.8043.0 %ผ่าน
67. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร30,557.9615,694.0048.6 %ผ่าน486.85487.02-0.0 %ไม่ผ่าน
68. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร6,555.914,828.0026.4 %ผ่าน116.60118.46-1.6 %ไม่ผ่าน
69. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร9,913.547,691.0022.4 %ผ่าน171.1172.6557.5 %ผ่าน
70. สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)33,155.1017,851.7546.2 %ผ่าน4,445.264,523.40-1.8 %ไม่ผ่าน
71. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร15,097.3912,584.1916.6 %ไม่ผ่าน2,170.772,449.40-12.8 %ไม่ผ่าน
72. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร11,973.547,401.0138.2 %ผ่าน533.01406.6123.7 %ผ่าน
รวม 954,477 617,662 35.29 % ผ่าน 59,488 33,569 43.57 % ผ่าน