สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร1,452.74853.0041.3 %ผ่าน271.64174.3635.8 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร2,391.341,600.0033.1 %ผ่าน381.4240.2589.4 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร1,735.711,475.0015.0 %ไม่ผ่าน182.0579.8056.2 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,397.061,373.0059.6 %ผ่าน551.08261.9752.5 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร1,944.832,145.00-10.3 %ไม่ผ่าน351.48170.7551.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร1,678.25631.0062.4 %ผ่าน157.64428.10-171.6 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร2,667.902,953.69-10.7 %ไม่ผ่าน451.26806.75-78.8 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร4,289.792,584.0039.8 %ผ่าน972.0995.0090.2 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,339.271,526.0064.8 %ผ่าน720.72304.0057.8 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,287.212,930.0010.9 %ไม่ผ่าน531.12203.9961.6 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร5,680.5310,007.90-76.2 %ไม่ผ่าน581.02344.3540.7 %ผ่าน
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,697.601,067.0060.4 %ผ่าน451.26473.10-4.8 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,118.89671.0068.3 %ผ่าน381.4057.2485.0 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร1,853.75576.0068.9 %ผ่าน331.52312.395.8 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร4,266.312,994.0029.8 %ผ่าน491.20439.6010.5 %ไม่ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร10,396.1448,432.57-365.9 %ไม่ผ่าน710.741,635.87-130.2 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,089.352,478.0039.4 %ผ่าน680.82257.0262.2 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,150.732,476.0021.4 %ผ่าน521.12305.6941.3 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร21,614.908,367.0661.3 %ผ่าน1,099.9987.2192.1 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,228.701,811.0018.7 %ไม่ผ่าน401.36345.2514.0 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร2,935.422,434.0017.1 %ไม่ผ่าน491.18593.21-20.8 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,581.642,250.0012.8 %ไม่ผ่าน441.28193.8556.1 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,947.961,414.0064.2 %ผ่าน521.12147.3471.7 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร4,149.402,537.0438.9 %ผ่าน321.5264.8179.8 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร52,170.0025,745.3550.7 %ผ่าน664.25473.1028.8 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร1,636.06978.0040.2 %ผ่าน281.62159.6043.3 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร3,875.333,760.003.0 %ไม่ผ่าน541.08222.3258.9 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร1,925.921,408.0026.9 %ผ่าน331.5291.4072.4 %ผ่าน
29. สปส.จ.มุกดาหาร3,082.263,034.221.6 %ไม่ผ่าน451.29374.8916.9 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,636.231,212.0066.7 %ผ่าน600.9836.5693.9 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,997.5716,252.55-171.0 %ไม่ผ่าน1,567.13625.1060.1 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,539.732,317.008.8 %ไม่ผ่าน401.36215.6246.3 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร1,445.57925.0036.0 %ผ่าน261.67180.1531.2 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร20,094.7212,760.0036.5 %ผ่าน3,844.927,210.30-87.5 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร1,910.341,767.007.5 %ไม่ผ่าน204.5263.4169.0 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร14,662.3115,189.16-3.6 %ไม่ผ่าน807.52375.2553.5 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี1,480.37309.0079.1 %ผ่าน97.6929.0570.3 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล1,400.27382.0072.7 %ผ่าน62.1427.7455.4 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย1,480.37418.0071.8 %ผ่าน60.1123.3461.2 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน101.0531.6268.7 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง1,310.67152.0088.4 %ผ่าน64.4926.1459.5 %ผ่าน
42. ด่านศุลกากรมุกดาหาร72,767.0846,902.7035.5 %ผ่าน2,405.50330.1386.3 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,718.925,475.60-16.0 %ไม่ผ่าน600.96669.68-11.4 %ไม่ผ่าน
44. สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,608.191,016.0036.8 %ผ่าน49.630.9598.1 %ผ่าน
45. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร32,514.321,658.0094.9 %ผ่าน662.87282.1557.4 %ผ่าน
46. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร11,508.842,673.4276.8 %ผ่าน1,349.07201.4585.1 %ผ่าน
47. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร16,553.9915,625.435.6 %ไม่ผ่าน1,778.60325.1481.7 %ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร14,097.5114,190.00-0.7 %ไม่ผ่าน494.77497.80-0.6 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร11,670.402,836.0075.7 %ผ่าน745.50118.1384.2 %ผ่าน
50. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร9,472.864,243.2055.2 %ผ่าน302.84305.09-0.7 %ไม่ผ่าน
51. โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร62,494.0413,152.0679.0 %ผ่าน474.46140.4170.4 %ผ่าน
52. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร44,272.6022,652.0048.8 %ผ่าน988.91304.0069.3 %ผ่าน
53. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย25,421.479,840.0061.3 %ผ่าน433.60460.75-6.3 %ไม่ผ่าน
54. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร14,630.449,794.0033.1 %ผ่าน62.42261.04-318.2 %ไม่ผ่าน
55. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
56. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร11,784.596,198.0047.4 %ผ่าน841.79302.2664.1 %ผ่าน
รวม 551,058 348,452 36.77 % ผ่าน 33,530 22,186 33.83 % ผ่าน