สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่1,532.6620.0098.7 %ผ่าน496.49157.3168.3 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่2,607.691,910.0026.8 %ผ่าน626.840.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่7,911.004,717.2940.4 %ผ่าน696.09159.2077.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,284.031,620.0069.3 %ผ่าน965.551,136.59-17.7 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่2,658.851,525.0042.6 %ผ่าน427.441,318.92-208.6 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,922.46467.0075.7 %ผ่าน556.37510.158.3 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,590.873,068.0033.2 %ผ่าน736.621,281.55-74.0 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,361.023,703.81-10.2 %ไม่ผ่าน774.081,440.05-86.0 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,389.896,593.8436.5 %ผ่าน1,855.853,501.10-88.7 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่4,608.793,258.0029.3 %ผ่าน795.89132.5683.3 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่30,708.7148,267.52-57.2 %ไม่ผ่าน2,246.942.8599.9 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่2,936.50822.0072.0 %ผ่าน676.13331.5551.0 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่2,286.471,087.0052.5 %ผ่าน616.2558.0190.6 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่2,401.211,384.0042.4 %ผ่าน606.27322.3946.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่8,152.184,398.0046.1 %ผ่าน625.93155.8075.1 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่50,553.8265,539.02-29.6 %ไม่ผ่าน1,284.911,641.84-27.8 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่5,379.933,540.0034.2 %ผ่าน1,065.35588.2044.8 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่3,453.021,760.0049.0 %ผ่าน726.03377.4548.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่28,200.6314,326.0049.2 %ผ่าน2,135.19124.2294.2 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่6,171.053,319.0046.2 %ผ่าน896.30380.0057.6 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,033.165,254.87-4.4 %ไม่ผ่าน775.931,544.39-99.0 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,526.641,969.0056.5 %ผ่าน951.31431.2054.7 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่11,956.313,617.7769.7 %ผ่าน1,195.70633.5447.0 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่10,118.238,057.0020.4 %ผ่าน885.71271.3869.4 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่1,638.71760.0053.6 %ผ่าน506.4764.2387.3 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,589.761,710.0062.7 %ผ่าน825.83310.9462.3 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,731.55450.0083.5 %ผ่าน656.17348.6546.9 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่22,156.5922,940.00-3.5 %ไม่ผ่าน1,584.31867.3545.3 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,531.811,095.0069.0 %ผ่าน835.11323.1861.3 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่36,434.7821,629.0040.6 %ผ่าน3,229.151,780.3044.9 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,645.064,501.003.1 %ไม่ผ่าน785.91726.667.5 %ไม่ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,033.611,095.0046.2 %ผ่าน556.37586.75-5.5 %ไม่ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่88,468.3538,625.0156.3 %ผ่าน18,897.5621,083.29-11.6 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่17,514.8015,870.389.4 %ไม่ผ่าน1,015.45203.9479.9 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 120,955.4811,224.3246.4 %ผ่าน1,559.34567.1563.6 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,209.732,752.3966.5 %ผ่าน710.28461.7035.0 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง1,044.10800.0023.4 %ผ่าน87.1887.50-0.4 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว969.36394.0059.4 %ผ่าน122.350.9599.2 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ995.57393.0060.5 %ผ่าน106.7528.9272.9 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า847.91424.0050.0 %ผ่าน102.69122.76-19.5 %ไม่ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด1,240.06682.0045.0 %ผ่าน76.4820.3473.4 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ822.23322.0060.8 %ผ่าน50.2542.7514.9 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง1,701.111,033.0039.3 %ผ่าน155.2946.2770.2 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว1,334.86382.0071.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 15,369.272,828.0047.3 %ผ่าน94.68123.50-30.4 %ไม่ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 24,440.112,932.0034.0 %ผ่าน75.4065.2513.5 %ไม่ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม831.81271.0067.4 %ผ่าน162.2649.6169.4 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง1,183.64650.0045.1 %ผ่าน111.4558.0747.9 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม1,751.08978.0044.1 %ผ่าน74.8456.3824.7 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย909.84282.0069.0 %ผ่าน124.5028.8876.8 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง907.32133.0085.3 %ผ่าน114.00104.508.3 %ไม่ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง816.98379.0053.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง3,883.921,168.8069.9 %ผ่าน106.28100.595.4 %ไม่ผ่าน
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย1,658.731,025.0038.2 %ผ่าน69.6258.1216.5 %ไม่ผ่าน
55. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง1,478.52680.0054.0 %ผ่าน77.2148.4537.2 %ผ่าน
56. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี1,940.00957.0050.7 %ผ่าน67.4057.0015.4 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง1,567.17777.0050.4 %ผ่าน79.9540.2549.7 %ผ่าน
58. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย763.85136.0082.2 %ผ่าน146.23171.00-16.9 %ไม่ผ่าน
59. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด937.35583.0037.8 %ผ่าน83.6299.75-19.3 %ไม่ผ่าน
60. ด่านศุลกากรเชียงดาว2,285.202,304.00-0.8 %ไม่ผ่าน442.2484.1281.0 %ผ่าน
61. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่4,163.442,618.7037.1 %ผ่าน743.18298.1459.9 %ผ่าน
62. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่14,474.6417,000.00-17.4 %ไม่ผ่าน1,464.552,059.62-40.6 %ไม่ผ่าน
63. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ20,828.5212,867.5938.2 %ผ่าน392.66100.7174.4 %ผ่าน
64. สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)22,550.63314.1698.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
65. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่37,891.3819,348.0048.9 %ผ่าน1,120.29389.1365.3 %ผ่าน
66. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่18,050.9311,808.0034.6 %ผ่าน865.39331.7561.7 %ผ่าน
67.  ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 55,424.7666,578.60-20.1 %ไม่ผ่าน1,508.47573.3762.0 %ผ่าน
68. เรือนจำกลางเชียงใหม่ 59,417.58136,145.77-129.1 %ไม่ผ่าน2,385.082,937.25-23.2 %ไม่ผ่าน
69. สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่8,783.1515,836.15-80.3 %ไม่ผ่าน995.49986.450.9 %ไม่ผ่าน
70. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่5,241.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ765.95ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
71. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 218,939.5413,869.4526.8 %ผ่าน780.451,073.50-37.5 %ไม่ผ่าน
72. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 157,844.845,827.0489.9 %ผ่าน1,758.08364.6179.3 %ผ่าน
73. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 313,461.189,572.4928.9 %ผ่าน1,165.68959.2517.7 %ไม่ผ่าน
74. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 413,984.9312,190.5312.8 %ไม่ผ่าน529.60342.7135.3 %ผ่าน
75. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 543,946.9012,795.9170.9 %ผ่าน1,767.951,049.4940.6 %ผ่าน
76. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 629,535.849,474.5867.9 %ผ่าน894.53771.7513.7 %ไม่ผ่าน
77. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่12,408.483,068.0075.3 %ผ่าน2,060.79273.8086.7 %ผ่าน
78. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่33,397.4429,672.0011.2 %ไม่ผ่าน466.74579.50-24.2 %ไม่ผ่าน
79. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,761.7513,456.78-14.4 %ไม่ผ่าน465.23745.36-60.2 %ไม่ผ่าน
80. โสตศึกษาอนุสารสุนทร23,885.3324,493.00-2.5 %ไม่ผ่าน467.97489.79-4.7 %ไม่ผ่าน
81. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง33,217.1418,074.7745.6 %ผ่าน600.95601.55-0.1 %ไม่ผ่าน
82. วิทยาลัยการอาชีพฝาง44,958.9422,735.4349.4 %ผ่าน958.481,065.80-11.2 %ไม่ผ่าน
83. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่33,424.1640,915.00-22.4 %ไม่ผ่าน745.141,500.75-101.4 %ไม่ผ่าน
84. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่42,533.4980,400.00-89.0 %ไม่ผ่าน1,416.44668.3552.8 %ผ่าน
85. วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง27,725.977,376.0073.4 %ผ่าน433.60590.43-36.2 %ไม่ผ่าน
86. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่27,617.4763.7599.8 %ผ่าน456.42325.0028.8 %ผ่าน
87. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่51,612.28ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,293.19ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
88. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1,963.361,110.0043.5 %ผ่าน537.02156.7770.8 %ผ่าน
89. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)1,475.39683.0053.7 %ผ่าน1,118.3958.1294.8 %ผ่าน
90. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,173.552,847.3310.3 %ไม่ผ่าน1,349.85237.0282.4 %ผ่าน
91. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 358,705.7638,321.9534.7 %ผ่าน202.51150.4225.7 %ผ่าน
92. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่60,713.668,443.0586.1 %ผ่าน152.53126.9516.8 %ไม่ผ่าน
93. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่9,480.537,285.4923.2 %ผ่าน63.220.9598.5 %ผ่าน
94. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน271.37170.6937.1 %ผ่าน
95. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่15,401.2014,630.075.0 %ไม่ผ่าน117.65142.40-21.0 %ไม่ผ่าน
96. สำนักงานคลังเขต 52,607.182,474.115.1 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
97. สำนักงานสรรพากรภาค 825,295.6519,650.1022.3 %ผ่าน1,012.42340.1066.4 %ผ่าน
98. สำนักงานศุลกากรภาคที่ 35,584.997,127.53-27.6 %ไม่ผ่าน1,107.20389.2664.8 %ผ่าน
99. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,534.549,361.05-43.3 %ไม่ผ่าน1,389.05932.9032.8 %ผ่าน
100. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 95,391.373,503.0035.0 %ผ่าน1,183.27329.2972.2 %ผ่าน
101. สำนักงานชลประทานที่ 158,950.2049,802.0415.5 %ไม่ผ่าน7,005.363,641.5048.0 %ผ่าน
102. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,103.44845.4623.4 %ผ่าน
103. สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,463.383,034.9144.4 %ผ่าน1,412.81512.1163.8 %ผ่าน
104. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 65,783.708,130.40-40.6 %ไม่ผ่าน1,170.31468.0160.0 %ผ่าน
105. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 38,589.5616,709.7056.7 %ผ่าน1,631.06354.1578.3 %ผ่าน
106. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,868.513,982.3932.1 %ผ่าน1,665.7970.9295.7 %ผ่าน
107. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 13,418.531,879.2045.0 %ผ่าน1,249.312,076.99-66.3 %ไม่ผ่าน
108. สำนักงานทางหลวงที่ 1 18,870.0310,246.0045.7 %ผ่าน3,116.385,380.25-72.6 %ไม่ผ่าน
109. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)10,310.037,393.0028.3 %ผ่าน2,037.90969.0052.5 %ผ่าน
110. สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)5,658.113,337.0041.0 %ผ่าน925.48649.0829.9 %ผ่าน
111. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)24,985.9319,810.9920.7 %ผ่าน2,534.32495.4980.4 %ผ่าน
112. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 519,134.0216,896.3011.7 %ไม่ผ่าน1,882.561,364.2527.5 %ผ่าน
113. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่15,747.818,768.0144.3 %ผ่าน1,454.06219.4584.9 %ผ่าน
114. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 833,010.7312,215.5263.0 %ผ่าน484.721,361.96-181.0 %ไม่ผ่าน
115. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่7,818.807,298.106.7 %ไม่ผ่าน1,722.201,409.6718.1 %ไม่ผ่าน
116. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่30,029.6238,064.00-26.8 %ไม่ผ่าน932.01571.5038.7 %ผ่าน
117. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,739.081,750.0036.1 %ผ่าน1,023.58387.0762.2 %ผ่าน
118. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่87,949.9312,809.2285.4 %ผ่าน4,073.852,596.0536.3 %ผ่าน
119. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)8,231.0120,862.01-153.5 %ไม่ผ่าน1,452.73180.7587.6 %ผ่าน
120. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,797.513,897.00-2.6 %ไม่ผ่าน1,151.79134.9088.3 %ผ่าน
121. ตำรวจภูธรภาค 586,063.3961,259.5428.8 %ผ่าน21,143.545,818.4272.5 %ผ่าน
รวม 1,848,311 1,343,474 27.31 % ผ่าน 148,433 96,940 34.69 % ผ่าน