สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน1,443.30613.0757.5 %ผ่าน276.42199.3127.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน2,135.182,395.50-12.2 %ไม่ผ่าน376.220.9599.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน1,650.12597.0063.8 %ผ่าน296.38174.5241.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,506.112,238.8436.1 %ผ่าน585.78842.21-43.8 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน2,534.201,510.5040.4 %ผ่าน406.14440.22-8.4 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน1,864.45669.0064.1 %ผ่าน243.81327.42-34.3 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน2,722.452,060.0024.3 %ผ่าน416.14308.4225.9 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน3,706.802,603.0029.8 %ผ่าน752.42300.0260.1 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,689.421,686.3764.0 %ผ่าน735.48566.0723.0 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน3,299.161,883.0042.9 %ผ่าน535.9015.5697.1 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน27,171.1614,403.8247.0 %ผ่าน1,114.74101.0090.9 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน2,936.371,574.4046.4 %ผ่าน456.04456.61-0.1 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน2,216.93727.8067.2 %ผ่าน406.160.9599.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน1,939.89838.5056.8 %ผ่าน346.28142.7258.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,812.433,682.003.4 %ไม่ผ่าน505.96332.0334.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดลำพูน8,749.305,198.2340.6 %ผ่าน735.501,115.42-51.7 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,403.352,275.5048.3 %ผ่าน735.50599.5418.5 %ไม่ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน2,805.281,722.5038.6 %ผ่าน456.06318.3730.2 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน8,524.863,270.0061.6 %ผ่าน745.48123.3383.5 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน396.18109.0672.5 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน3,603.593,858.92-7.1 %ไม่ผ่าน525.92836.00-59.0 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน2,928.372,570.4012.2 %ไม่ผ่าน456.06290.8136.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,260.492,224.0031.8 %ผ่าน525.92342.3634.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน5,160.573,061.0040.7 %ผ่าน376.2058.1884.5 %ผ่าน
25.  รจจ.ลำพูน 53,781.3321,567.2459.9 %ผ่าน893.68668.5925.2 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน1,793.10914.1649.0 %ผ่าน286.40106.1962.9 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน8,378.883,339.0060.1 %ผ่าน426.1256.7086.7 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน2,670.671,939.0027.4 %ผ่าน346.28290.9616.0 %ไม่ผ่าน
29. สปส.จ.ลำพูน8,465.074,714.0044.3 %ผ่าน685.60312.6654.4 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน2,595.821,926.5025.8 %ผ่าน436.10199.5054.3 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน11,503.7013,439.01-16.8 %ไม่ผ่าน1,616.92606.1962.5 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 2,756.103,003.00-9.0 %ไม่ผ่าน406.16328.0819.2 %ไม่ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน7,129.31701.7190.2 %ผ่าน1,084.80161.1585.1 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน40,223.5816,322.0059.4 %ผ่าน4,074.532,104.4548.4 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน2,152.103,742.38-73.9 %ไม่ผ่าน346.26174.5249.6 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน15,678.258,816.1343.8 %ผ่าน646.55371.5842.5 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง988.20154.0084.4 %ผ่าน86.9653.1538.9 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ892.83470.0047.4 %ผ่าน46.1229.0737.0 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง957.92631.0034.1 %ผ่าน72.3318.0375.1 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง1,411.68633.0055.2 %ผ่าน65.1429.0855.4 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน2,977.252,012.0032.4 %ผ่าน98.100.9599.0 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา845.74438.0048.2 %ผ่าน62.4345.6027.0 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้1,080.01461.0057.3 %ผ่าน117.4840.7565.3 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง842.52344.0059.2 %ผ่าน41.6851.15-22.7 %ไม่ผ่าน
45. ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,887.354,522.807.5 %ไม่ผ่าน271.370.9599.6 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,439.834,152.226.5 %ไม่ผ่าน615.74874.93-42.1 %ไม่ผ่าน
47. สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,963.114,620.00-135.3 %ไม่ผ่าน50.661.0098.0 %ผ่าน
48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน3,293.632,453.0025.5 %ผ่าน227.57180.5020.7 %ผ่าน
49. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน2,759.872,612.005.4 %ไม่ผ่าน456.06305.9632.9 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 117,689.8111,505.2535.0 %ผ่าน528.95329.5437.7 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 221,123.8212,663.0840.1 %ผ่าน729.82536.0826.5 %ผ่าน
52. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,371.434,419.0017.7 %ไม่ผ่าน456.05535.76-17.5 %ไม่ผ่าน
53. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 27,844.5510,079.0163.8 %ผ่าน365.14165.6254.6 %ผ่าน
54. วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง29,478.6321,721.9926.3 %ผ่าน464.03119.7474.2 %ผ่าน
55. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน32,252.9914,052.1556.4 %ผ่าน422.92131.1069.0 %ผ่าน
56. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน40,750.6140,235.681.3 %ไม่ผ่าน1,241.91930.8525.0 %ผ่าน
57. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน59,792.6038,963.0034.8 %ผ่าน123.6547.1861.8 %ผ่าน
58. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน9,781.476,742.0031.1 %ผ่าน599.65231.6261.4 %ผ่าน
รวม 533,618 325,972 38.91 % ผ่าน 30,800 18,040 41.43 % ผ่าน