สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี1,414.77791.0044.1 %ผ่าน188.46119.9236.4 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี2,290.591,767.0022.9 %ผ่าน308.08106.6165.4 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี2,366.94450.0081.0 %ผ่าน421.5419.0095.5 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,500.723,171.0029.5 %ผ่าน497.70697.88-40.2 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี2,160.291,365.0036.8 %ผ่าน288.19185.8335.5 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี1,832.891,123.0038.7 %ผ่าน258.18119.9053.6 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี2,550.084,360.50-71.0 %ไม่ผ่าน328.04565.85-72.5 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี3,019.373,176.00-5.2 %ไม่ผ่าน380.38151.4560.2 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,497.714,341.123.5 %ไม่ผ่าน521.64448.6414.0 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี2,775.022,510.009.6 %ไม่ผ่าน358.12283.9020.7 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี100,778.3629,373.1270.9 %ผ่าน2,703.28408.5084.9 %ผ่าน
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,106.492,159.1847.4 %ผ่าน467.76432.097.6 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี2,671.201,475.0044.8 %ผ่าน367.9344.5587.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี2,317.091,771.0023.6 %ผ่าน272.14277.88-2.1 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี5,834.244,372.7425.1 %ผ่าน447.77199.5055.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดปทุมธานี70,262.7226,835.0161.8 %ผ่าน4,069.84222.0894.5 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี3,199.304,432.00-38.5 %ไม่ผ่าน467.76297.4336.4 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี2,326.941,984.0014.7 %ไม่ผ่าน308.08157.3248.9 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี21,190.3521,084.620.5 %ไม่ผ่าน859.22129.2485.0 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี3,143.40503.0084.0 %ผ่าน288.09214.1225.7 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,202.063,210.00-0.2 %ไม่ผ่าน437.82369.5415.6 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี6,593.013,955.0040.0 %ผ่าน537.62169.2768.5 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,126.312,235.9056.4 %ผ่าน657.3523.0096.5 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี5,760.845,709.000.9 %ไม่ผ่าน387.9289.9376.8 %ผ่าน
25.  รจจ.ปทุมธานี 134,894.3062,320.6053.8 %ผ่าน9,548.71657.1893.1 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี13,450.76759.0094.4 %ผ่าน2,103.5629.6998.6 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี14,087.4662,043.20-340.4 %ไม่ผ่าน707.28554.4621.6 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,781.013,353.7611.3 %ไม่ผ่าน403.33419.10-3.9 %ไม่ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี56,878.0814,046.9175.3 %ผ่าน1,996.67684.0065.7 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี4,030.233,271.6518.8 %ไม่ผ่าน497.70772.42-55.2 %ไม่ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี17,882.9219,192.00-7.3 %ไม่ผ่าน1,346.34847.1537.1 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,203.122,466.5023.0 %ผ่าน417.86494.16-18.3 %ไม่ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี1,495.661,029.0031.2 %ผ่าน188.29148.0021.4 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี42,427.4425,173.1240.7 %ผ่าน3,320.563,082.877.2 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,138.395,320.83-28.6 %ไม่ผ่าน348.00248.5728.6 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 110,486.449,297.3111.3 %ไม่ผ่าน664.16614.037.5 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 218,685.3227,705.49-48.3 %ไม่ผ่าน1,105.741,014.898.2 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 12,152.966,562.80-204.8 %ไม่ผ่าน121.1476.0037.3 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 21,450.381,446.000.3 %ไม่ผ่าน80.6557.0029.3 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี1,614.222,235.00-38.5 %ไม่ผ่าน136.7976.0044.4 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี2,400.261,912.0020.3 %ผ่าน173.1565.3362.3 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว1,684.742,095.00-24.4 %ไม่ผ่าน111.1760.8845.2 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา2,001.481,178.0041.1 %ผ่าน136.06114.0016.2 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก1,402.801,530.00-9.1 %ไม่ผ่าน102.3541.5759.4 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ1,443.35631.0056.3 %ผ่าน51.9357.00-9.8 %ไม่ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,842.215,890.25-21.6 %ไม่ผ่าน553.75445.4619.6 %ไม่ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,314.797,324.32-69.7 %ไม่ผ่าน606.10422.2930.3 %ผ่าน
48. สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 26,772.506,730.9874.9 %ผ่าน3,746.29374.3090.0 %ผ่าน
49. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์18,547.3924,794.79-33.7 %ไม่ผ่าน816.72486.4040.4 %ผ่าน
50. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี14,032.197,804.0044.4 %ผ่าน605.05356.2541.1 %ผ่าน
51.  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 58,793.4682,764.42-40.8 %ไม่ผ่าน1,196.04467.0061.0 %ผ่าน
52.  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง54,526.6538,889.0028.7 %ผ่าน996.21361.0063.8 %ผ่าน
53. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 73,040.08113,242.47-55.0 %ไม่ผ่าน1,572.57529.0066.4 %ผ่าน
54. สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี52,289.1725,902.8450.5 %ผ่าน862.74148.4982.8 %ผ่าน
55. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต36,177.0115,641.7256.8 %ผ่าน2,284.98668.2070.8 %ผ่าน
56. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี2,511.714,436.84-76.6 %ไม่ผ่าน240.19443.00-84.4 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 115,747.9616,816.00-6.8 %ไม่ผ่าน363.01187.2748.4 %ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 213,379.2013,964.82-4.4 %ไม่ผ่าน542.57494.548.9 %ไม่ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี14,199.1913,997.921.4 %ไม่ผ่าน865.65500.7242.2 %ผ่าน
60. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี16,600.792,818.2683.0 %ผ่าน314.54386.36-22.8 %ไม่ผ่าน
61. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี133,521.2073,581.5244.9 %ผ่าน36.471,991.00-5,359.3 %ไม่ผ่าน
62. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี38,404.0941,807.00-8.9 %ไม่ผ่าน691.441,357.50-96.3 %ไม่ผ่าน
63. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 43,206.8378,124.00-80.8 %ไม่ผ่าน1,543.99670.1456.6 %ผ่าน
64. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี361,375.31180,360.0050.1 %ผ่าน8,128.471,081.6686.7 %ผ่าน
65. สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 13,630.074,104.64-13.1 %ไม่ผ่าน757.76343.5054.7 %ผ่าน
66. สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,951.908,130.42-36.6 %ไม่ผ่าน723.87579.8319.9 %ไม่ผ่าน
67. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,313.758,650.00-62.8 %ไม่ผ่าน4,030.721,205.0470.1 %ผ่าน
68. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,345.596,837.506.9 %ไม่ผ่าน1,059.75152.0085.7 %ผ่าน
69. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี5,245.6211,934.00-127.5 %ไม่ผ่าน726.83399.9545.0 %ผ่าน
70. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 113,659.8124,920.00-82.4 %ไม่ผ่าน1,764.391,047.7840.6 %ผ่าน
71. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี15,528.9511,188.0028.0 %ผ่าน2,016.76369.0081.7 %ผ่าน
72. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)2,340.591,442.7038.4 %ผ่าน352.99165.2353.2 %ผ่าน
รวม 1,644,810 1,217,822 25.96 % ผ่าน 76,784 31,481 59.00 % ผ่าน