สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง1,573.81561.7364.3 %ผ่าน408.80207.3149.3 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง2,367.051,599.0032.4 %ผ่าน518.5848.8990.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง2,009.351,386.0031.0 %ผ่าน458.68285.4837.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง4,163.162,916.0030.0 %ผ่าน896.48548.3038.8 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง2,239.961,170.0047.8 %ผ่าน518.58458.4511.6 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง1,492.751,500.00-0.5 %ไม่ผ่าน408.80175.2357.1 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง7,282.842,659.0063.5 %ผ่าน837.92627.0825.2 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง7,202.623,348.0053.5 %ผ่าน569.67218.5061.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,293.891,182.0077.7 %ผ่าน977.66240.8375.4 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง2,963.361,857.4237.3 %ผ่าน598.4295.0084.1 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง20,038.8711,549.0042.4 %ผ่าน1,366.88285.3279.1 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,158.822,068.5034.5 %ผ่าน638.33764.30-19.7 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง2,391.82809.0066.2 %ผ่าน306.9749.4083.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,008.43936.0053.4 %ผ่าน468.68448.154.4 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง4,277.612,325.0045.6 %ผ่าน796.68180.0277.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดลำปาง11,201.5847,844.58-327.1 %ไม่ผ่าน987.641,127.78-14.2 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,687.494,430.0033.8 %ผ่าน1,157.30387.6066.5 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง2,498.811,396.0044.1 %ผ่าน548.52315.5342.5 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง21,050.3512,107.4242.5 %ผ่าน822.0387.8889.3 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,138.082,297.0044.5 %ผ่าน628.36271.5056.8 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,577.282,303.0035.6 %ผ่าน718.18575.2519.9 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,109.332,741.0011.8 %ไม่ผ่าน638.34506.2820.7 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง4,225.641,947.3653.9 %ผ่าน808.00441.7345.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,751.034,438.53-18.3 %ไม่ผ่าน598.4242.9292.8 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง1,822.06728.0060.0 %ผ่าน408.8058.3985.7 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,458.321,227.0064.5 %ผ่าน608.40218.9764.0 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง2,316.731,067.0053.9 %ผ่าน488.62192.7160.6 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง7,551.566,812.009.8 %ไม่ผ่าน837.94404.0951.8 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,427.732,656.0040.0 %ผ่าน758.10281.2562.9 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง11,889.2815,758.00-32.5 %ไม่ผ่าน3,368.411,688.3549.9 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,554.073,105.0012.6 %ไม่ผ่าน638.34506.0020.7 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,266.881,628.0028.2 %ผ่าน428.76136.9968.0 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง26,644.108,377.7368.6 %ผ่าน7,123.02140.8898.0 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง2,731.374,501.23-64.8 %ไม่ผ่าน568.48175.1969.2 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง18,366.6115,808.0013.9 %ไม่ผ่าน1,087.74520.2552.2 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา939.59444.0052.7 %ผ่าน79.2620.4474.2 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว862.08595.0031.0 %ผ่าน111.4957.8748.1 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม908.85377.0058.5 %ผ่าน50.5357.37-13.5 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน882.61532.0039.7 %ผ่าน117.7852.4555.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง1,784.772,168.00-21.5 %ไม่ผ่าน112.3446.7158.4 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ1,003.37315.0068.6 %ผ่าน74.1315.7478.8 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก781.76255.0067.4 %ผ่าน91.1111.2387.7 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ1,217.91730.0040.1 %ผ่าน80.1323.3170.9 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ921.74329.0064.3 %ผ่าน103.7447.6354.1 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ775.25324.0058.2 %ผ่าน54.0312.0077.8 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร934.92440.0052.9 %ผ่าน66.5529.1956.1 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง9,485.055,996.2536.8 %ผ่าน967.682,171.70-124.4 %ไม่ผ่าน
48. ท่าอากาศยานลำปาง99,994.50104,585.99-4.6 %ไม่ผ่าน856.74260.1069.6 %ผ่าน
49. สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,127.042,237.0028.5 %ผ่าน88.2657.0035.4 %ผ่าน
50. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง30,270.877,366.0075.7 %ผ่าน577.74263.1554.5 %ผ่าน
51.  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 51,943.7632,176.2738.1 %ผ่าน1,047.69255.6575.6 %ผ่าน
52.  รจก.ลำปาง 54,419.4047,413.0012.9 %ไม่ผ่าน985.55343.6265.1 %ผ่าน
53. สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง49,052.958,660.0082.3 %ผ่าน422.46534.34-26.5 %ไม่ผ่าน
54. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง186,745.027,876.5795.8 %ผ่าน534.53451.5515.5 %ไม่ผ่าน
55. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง3,470.985,498.00-58.4 %ไม่ผ่าน678.26457.1332.6 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 115,564.4816,796.01-7.9 %ไม่ผ่าน1,105.28689.4137.6 %ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 216,793.5013,182.4321.5 %ผ่าน346.55460.12-32.8 %ไม่ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 314,050.7811,043.3221.4 %ผ่าน1,399.13409.5070.7 %ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน14,782.4211,632.2821.3 %ผ่าน1,520.41626.6958.8 %ผ่าน
60. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง495.611,310.09-164.3 %ไม่ผ่าน255.74140.5145.1 %ผ่าน
61. วิทยาลัยการอาชีพเถิน29,423.5920,399.1230.7 %ผ่าน532.49947.14-77.9 %ไม่ผ่าน
62. วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง35,990.9419,888.0044.7 %ผ่าน722.67378.8147.6 %ผ่าน
63. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง48,315.7099,705.00-106.4 %ไม่ผ่าน1,852.79901.2551.4 %ผ่าน
64. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง29,320.3012,309.0058.0 %ผ่าน335.65629.14-87.4 %ไม่ผ่าน
65. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง45,026.4644,229.891.8 %ไม่ผ่าน1,057.37418.9560.4 %ผ่าน
66. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง14,350.526,665.0053.6 %ผ่าน78.27236.78-202.5 %ไม่ผ่าน
67. สำนักชลประทานที่ 226,930.8911,991.9355.5 %ผ่าน4,408.672,577.0041.5 %ผ่าน
68. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 23,292.325,222.77-58.6 %ไม่ผ่าน879.3376.0091.4 %ผ่าน
69. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 118,816.1012,772.0032.1 %ผ่าน3,413.961,833.9546.3 %ผ่าน
70. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)3,819.552,667.3730.2 %ผ่าน1,277.750.9599.9 %ผ่าน
71. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง22,144.5017,849.0019.4 %ไม่ผ่าน1,007.47104.4089.6 %ผ่าน
72. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง21,911.476,055.3972.4 %ผ่าน1,541.45456.0070.4 %ผ่าน
73. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,643.858,345.99-129.0 %ไม่ผ่าน1,241.8742.3596.6 %ผ่าน
รวม 1,077,928 727,422 32.52 % ผ่าน 63,071 28,809 54.32 % ผ่าน