สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์1,364.27471.0065.5 %ผ่าน304.2599.3867.3 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์2,432.762,197.009.7 %ไม่ผ่าน463.910.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์1,932.701,959.60-1.4 %ไม่ผ่าน387.52811.67-109.5 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์5,626.752,477.0056.0 %ผ่าน633.58509.4819.6 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,046.721,593.0022.2 %ผ่าน423.99196.7353.6 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์1,177.431,493.00-26.8 %ไม่ผ่าน284.24494.93-74.1 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์2,790.442,158.0022.7 %ผ่าน469.25752.69-60.4 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์2,930.203,026.00-3.3 %ไม่ผ่าน668.370.9599.9 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์4,335.934,088.005.7 %ไม่ผ่าน773.301,044.17-35.0 %ไม่ผ่าน
10. ส.ป.ก. อุตรดิตถ์3,446.403,023.5912.3 %ไม่ผ่าน560.4390.0583.9 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์26,292.3815,676.0040.4 %ผ่าน957.97178.6081.4 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,035.481,247.0058.9 %ผ่าน553.73855.00-54.4 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์2,244.041,214.0045.9 %ผ่าน456.8160.3686.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์1,885.961,062.4043.7 %ผ่าน384.0443.8488.6 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์5,081.882,220.3056.3 %ผ่าน593.67479.7419.2 %ไม่ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,567.374,072.0070.0 %ผ่าน1,058.811,635.44-54.5 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์5,753.394,882.0015.1 %ไม่ผ่าน962.93292.3469.6 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์4,517.152,640.0041.6 %ผ่าน543.78171.2868.5 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์11,637.529,550.2617.9 %ไม่ผ่าน883.0962.5692.9 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์2,946.501,579.0046.4 %ผ่าน553.73287.0548.2 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์3,142.674,236.00-34.8 %ไม่ผ่าน593.67647.06-9.0 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์3,816.032,970.0022.2 %ผ่าน563.73749.47-32.9 %ไม่ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,428.921,000.0070.8 %ผ่าน563.71122.3678.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์2,497.155,500.00-120.3 %ไม่ผ่าน143.35109.3323.7 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 53,049.3143,081.8418.8 %ไม่ผ่าน704.13318.8554.7 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์1,516.26764.0049.6 %ผ่าน344.1584.2575.5 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์2,655.902,149.0019.1 %ไม่ผ่าน483.89197.3159.2 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์1,940.641,147.0040.9 %ผ่าน394.07176.5555.2 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์8,646.514,266.6650.7 %ผ่าน708.76411.5841.9 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์2,755.512,102.0023.7 %ผ่าน514.67202.4860.7 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์200,464.0917,697.4191.2 %ผ่าน2,149.721,673.2222.2 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,284.431,497.0054.4 %ผ่าน513.83311.8039.3 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์2,048.61696.0066.0 %ผ่าน268.54177.1434.0 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์46,850.5712,449.0073.4 %ผ่าน6,775.601,441.8278.7 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์5,357.783,473.0035.2 %ผ่าน543.78239.8755.9 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์15,037.7310,632.0929.3 %ผ่าน717.92562.0821.7 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน949.66653.0031.2 %ผ่าน56.3858.46-3.7 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน926.48422.0054.5 %ผ่าน77.6457.0026.6 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา845.51381.0054.9 %ผ่าน93.1158.4137.3 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด840.12257.0069.4 %ผ่าน49.6829.2241.2 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก869.12331.0061.9 %ผ่าน123.2058.3152.7 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย1,000.07539.0046.1 %ผ่าน83.9661.9926.2 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า931.27406.0056.4 %ผ่าน95.4429.1969.4 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล924.16376.0059.3 %ผ่าน55.7443.8421.3 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์17,912.315,514.5069.2 %ผ่าน913.03638.4030.1 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด1,494.531,055.5029.4 %ผ่าน319.31159.2650.1 %ผ่าน
47. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,806.30355.0080.3 %ผ่าน62.222.8595.4 %ผ่าน
48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์3,307.812,600.0021.4 %ผ่าน443.97242.6145.4 %ผ่าน
49. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์7,934.673,025.0061.9 %ผ่าน123.39206.68-67.5 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์3,881.085,042.88-29.9 %ไม่ผ่าน573.71329.9542.5 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 114,780.3518,287.87-23.7 %ไม่ผ่าน678.89626.357.7 %ไม่ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 214,429.478,913.4638.2 %ผ่าน958.70502.7647.6 %ผ่าน
53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์11,048.416,595.9840.3 %ผ่าน1,536.86206.4386.6 %ผ่าน
54. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย32,008.4214,136.0055.8 %ผ่าน456.42527.69-15.6 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์40,065.2358,803.00-46.8 %ไม่ผ่าน1,141.211,373.70-20.4 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์40,917.0815,388.5962.4 %ผ่าน433.601,066.62-146.0 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์43,571.3443,254.000.7 %ไม่ผ่าน950.88671.8829.3 %ผ่าน
58. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์10,072.475,167.3048.7 %ผ่าน63.1395.34-51.0 %ไม่ผ่าน
59. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,140.422,510.0020.1 %ผ่าน969.2984.0091.3 %ผ่าน
60. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)10,343.937,291.3829.5 %ผ่าน1,316.421,029.8021.8 %ผ่าน
61. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์7,851.137,204.008.2 %ไม่ผ่าน500.85408.5018.4 %ไม่ผ่าน
รวม 733,389 388,800 46.99 % ผ่าน 39,978 24,062 39.81 % ผ่าน