สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน1,444.21651.0054.9 %ผ่าน375.46118.0968.5 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดน่าน2,118.741,990.006.1 %ไม่ผ่าน665.372.8599.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน1,623.371,072.0034.0 %ผ่าน289.15327.39-13.2 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน4,041.752,356.0041.7 %ผ่าน754.68888.48-17.7 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน2,321.051,546.0033.4 %ผ่าน515.18207.8359.7 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดน่าน1,644.90841.0048.9 %ผ่าน414.60182.2756.0 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน4,127.951,923.0053.4 %ผ่าน966.101,005.87-4.1 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน4,772.763,533.5026.0 %ผ่าน1,043.704,199.25-302.3 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,206.702,441.5253.1 %ผ่าน1,180.091,344.38-13.9 %ไม่ผ่าน
10. ส.ป.ก. น่าน2,376.342,418.62-1.8 %ไม่ผ่าน959.32861.6510.2 %ไม่ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน25,769.218,213.4468.1 %ผ่าน1,814.7486.4195.2 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน2,961.641,703.0042.5 %ผ่าน614.98147.3776.0 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,341.81824.0064.8 %ผ่าน695.3150.6292.7 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน1,804.99876.0051.5 %ผ่าน605.49174.5371.2 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน3,173.511,896.0040.3 %ผ่าน614.1031.4094.9 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดน่าน17,279.974,487.8774.0 %ผ่าน1,712.592,042.72-19.3 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน8,848.094,089.4853.8 %ผ่าน1,493.21259.8882.6 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,020.441,946.0035.6 %ผ่าน634.94234.0763.1 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน4,787.08417.0091.3 %ผ่าน505.06101.2879.9 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน3,438.002,749.2020.0 %ผ่าน515.18390.6424.2 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน5,296.413,338.6037.0 %ผ่าน1,005.11630.8337.2 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ383.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,205.473,622.00-13.0 %ไม่ผ่าน624.96447.7728.4 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,713.241.00100.0 %ผ่าน415.3988.1178.8 %ผ่าน
25.  รจจ.น่าน 51,959.8433,382.5035.8 %ผ่าน851.91797.886.3 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน1,605.59557.0065.3 %ผ่าน415.3838.2090.8 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,335.441,465.8056.1 %ผ่าน675.35223.7166.9 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน1,702.23695.0059.2 %ผ่าน425.36143.0666.4 %ผ่าน
29. สปส.จ.น่าน5,950.594,295.9327.8 %ผ่าน664.86398.5240.1 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,403.812,813.0036.1 %ผ่าน854.50235.6172.4 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน29,251.3120,084.0031.3 %ผ่าน3,386.501,033.1069.5 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 2,150.39875.2359.3 %ผ่าน656.722.8599.6 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,034.88881.0056.7 %ผ่าน425.36142.9966.4 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 20,952.0313,168.0037.2 %ผ่าน4,548.811,716.1062.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน2,180.311,895.0013.1 %ไม่ผ่าน196.38169.0813.9 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน10,828.895,294.6151.1 %ผ่าน580.10363.8537.3 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง905.84405.0055.3 %ผ่าน70.3435.1650.0 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา932.14769.0017.5 %ไม่ผ่าน90.9358.0336.2 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง1,022.65397.0061.2 %ผ่าน106.2784.7220.3 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย1,031.30271.0073.7 %ผ่าน100.3070.7629.5 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น967.13404.0058.2 %ผ่าน89.8785.315.1 %ไม่ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ898.10211.0076.5 %ผ่าน108.2085.0021.4 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง954.83280.0070.7 %ผ่าน77.9158.5424.9 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว1,027.65456.0055.6 %ผ่าน97.5768.7429.6 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน2,165.73799.0063.1 %ผ่าน101.0972.9227.9 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม823.78391.0052.5 %ผ่าน80.6648.1040.4 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา3,172.42670.0078.9 %ผ่าน102.1657.6543.6 %ผ่าน
48. ด่านศุลกากรทุ่งช้าง2,142.687,409.51-245.8 %ไม่ผ่าน620.76685.81-10.5 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน11,985.165,605.4753.2 %ผ่าน2,042.611,611.1321.1 %ผ่าน
50. ท่าอากาศยานน่านนคร728,729.0095,593.0086.9 %ผ่าน1,254.56671.2046.5 %ผ่าน
51. สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน2,119.941,232.0041.9 %ผ่าน108.8089.1118.1 %ไม่ผ่าน
52. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน3,390.123,622.00-6.8 %ไม่ผ่าน649.34245.4062.2 %ผ่าน
53. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่านไม่ครบ6,096.77ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ229.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 117,362.6816,269.426.3 %ไม่ผ่าน1,276.92902.8629.3 %ผ่าน
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 214,521.7311,457.4421.1 %ผ่าน914.22848.817.2 %ไม่ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านไม่ครบ424.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
57. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน6,629.734,225.8636.3 %ผ่าน665.90487.9026.7 %ผ่าน
58. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา29,636.5912,610.4757.4 %ผ่าน418.39260.3037.8 %ผ่าน
59. วิทยาลัยเทคนิคน่าน51,407.2269,000.00-34.2 %ไม่ผ่าน2,282.421,179.9048.3 %ผ่าน
60. วิทยาลัยเทคนิคปัว36,740.3821,354.2841.9 %ผ่าน745.4964.6591.3 %ผ่าน
61. วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน33,832.07211.2099.4 %ผ่าน1,194.91497.8358.3 %ผ่าน
62. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน14,178.355,424.3261.7 %ผ่าน103.9630.7070.5 %ผ่าน
63. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,281.923,458.3334.5 %ผ่าน748.4322.2297.0 %ผ่าน
64. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน8,239.754,233.0148.6 %ผ่าน405.76332.1218.1 %ไม่ผ่าน
รวม 1,230,772 405,103 67.09 % ผ่าน 46,554 27,744 40.41 % ผ่าน