สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา1,353.36758.0044.0 %ผ่าน291.53112.1761.5 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,078.621,355.7056.0 %ผ่าน421.270.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา1,482.601.0099.9 %ผ่าน311.49167.1646.3 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,755.4630.0099.4 %ผ่าน690.73824.34-19.3 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,027.361,247.0038.5 %ผ่าน401.310.9599.8 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา1,827.661,086.0740.6 %ผ่าน381.35255.9032.9 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,577.311,303.0063.6 %ผ่าน620.87653.27-5.2 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา3,724.943,031.3318.6 %ไม่ผ่าน893.66373.1258.2 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา4,992.026,399.42-28.2 %ไม่ผ่าน780.5585.5089.0 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,548.612,651.0025.3 %ผ่าน581.30126.6678.2 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา25,601.097,810.0069.5 %ผ่าน890.33339.7261.8 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,207.691,104.8065.6 %ผ่าน548.47379.7730.8 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา2,292.041,099.0052.1 %ผ่าน451.2158.0687.1 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา1,715.09687.1259.9 %ผ่าน341.43203.2340.5 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา2,958.991,743.6841.1 %ผ่าน317.7243.1086.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดพะเยา5,760.5816,996.27-195.0 %ไม่ผ่าน800.51692.5913.5 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,412.114,049.008.2 %ไม่ผ่าน740.63292.6760.5 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,223.87550.0082.9 %ผ่าน570.97190.0066.7 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา8,603.107,408.5713.9 %ไม่ผ่าน720.67151.5879.0 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา1,953.341,030.0047.3 %ผ่าน207.221,161.36-460.4 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา6,449.083,506.1945.6 %ผ่าน681.78478.2029.9 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา2,408.144,307.00-78.9 %ไม่ผ่าน461.19330.1328.4 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา4,224.513,520.0016.7 %ไม่ผ่าน630.85438.7130.5 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,443.263,200.00-31.0 %ไม่ผ่าน360.6060.3283.3 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดพะเยา50,831.8939,386.8122.5 %ผ่าน795.18298.5062.5 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา1,507.37108.0092.8 %ผ่าน271.93135.6850.1 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,122.852,480.4020.6 %ผ่าน411.29372.509.4 %ไม่ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา1,701.0110.0099.4 %ผ่าน351.4175.2778.6 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา6,187.254,577.7626.0 %ผ่าน670.77603.4210.0 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,541.362,596.00-2.2 %ไม่ผ่าน481.15183.2961.9 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา9,188.7612,840.58-39.7 %ไม่ผ่าน1,768.35491.4772.2 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,499.391,080.0056.8 %ผ่าน451.21261.3542.1 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา1,945.90789.0059.5 %ผ่าน331.45105.8068.1 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา15,551.1111,143.2028.3 %ผ่าน4,269.425,371.20-25.8 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,179.464,219.23-93.6 %ไม่ผ่าน401.31273.7731.8 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา13,568.399,077.0033.1 %ผ่าน652.27303.5153.5 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน969.30397.0059.0 %ผ่าน74.360.9598.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ1,292.14608.0052.9 %ผ่าน110.1443.4760.5 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน985.66317.0067.8 %ผ่าน105.1866.3836.9 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้1,167.48480.0058.9 %ผ่าน60.9717.4271.4 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง914.53538.0041.2 %ผ่าน114.5634.6769.7 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง936.05334.0064.3 %ผ่าน118.8557.9751.2 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา3,135.011,199.0061.8 %ผ่าน100.3687.1113.2 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ1,037.98359.0065.4 %ผ่าน60.2129.0351.8 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา4,781.271,415.3270.4 %ผ่าน720.671,444.95-100.5 %ไม่ผ่าน
46. สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,579.61874.0044.7 %ผ่าน455.732.8599.4 %ผ่าน
47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา6,012.113,400.0043.4 %ผ่าน560.99250.7755.3 %ผ่าน
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา5,197.213,660.0029.6 %ผ่าน451.2172.5983.9 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 114,319.8110,033.8629.9 %ผ่าน587.73406.4530.8 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 213,461.308,556.6436.4 %ผ่าน1,038.14647.8537.6 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา11,856.915,078.9957.2 %ผ่าน44.6962.32-39.5 %ไม่ผ่าน
52. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา5,483.444,813.0012.2 %ไม่ผ่าน518.85396.5223.6 %ผ่าน
53. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา30,542.2915,500.3249.2 %ผ่าน537.04532.000.9 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ31,729.7718,500.0041.7 %ผ่าน509.67207.2559.3 %ผ่าน
55. วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้25,362.1510,235.8659.6 %ผ่าน349.92482.79-38.0 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา42,021.8339,900.005.0 %ไม่ผ่าน1,074.08391.4063.6 %ผ่าน
57. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา17,197.285,004.0070.9 %ผ่าน180.4287.1851.7 %ผ่าน
58. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา9,609.184,669.9951.4 %ผ่าน468.01261.3744.2 %ผ่าน
รวม 446,038 299,056 32.95 % ผ่าน 32,195 21,479 33.29 % ผ่าน