สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์1,484.26603.0059.4 %ผ่าน90.98112.04-23.2 %ไม่ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์4,626.932,340.0049.4 %ผ่าน481.9714.7496.9 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์1,912.631,352.0029.3 %ผ่าน392.15139.7564.4 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,231.521,072.0074.7 %ผ่าน711.511,283.28-80.4 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์2,187.261,583.0027.6 %ผ่าน466.20238.2848.9 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์2,234.511,424.3036.3 %ผ่าน481.97330.3531.5 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์2,558.312,713.00-6.0 %ไม่ผ่าน501.93412.5417.8 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์3,077.824,293.69-39.5 %ไม่ผ่าน721.31196.3672.8 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,488.212,599.7842.1 %ผ่าน646.38647.28-0.1 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์3,989.535,147.29-29.0 %ไม่ผ่าน711.5185.4488.0 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์44,574.4112,337.0072.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,966.531,902.0152.0 %ผ่าน541.85312.1142.4 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์2,371.681,389.0041.4 %ผ่าน501.9359.8588.1 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์2,350.17444.0081.1 %ผ่าน468.65392.0416.3 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,625.983,985.03-9.9 %ไม่ผ่าน601.73406.7232.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์13,821.1833,836.40-144.8 %ไม่ผ่าน891.152,640.35-196.3 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์13,759.744,341.0068.5 %ผ่าน2,267.50224.3890.1 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์10,319.548,878.0014.0 %ไม่ผ่าน1,390.15755.5445.7 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์15,334.2919,750.98-28.8 %ไม่ผ่าน687.58251.8063.4 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน651.62365.2044.0 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,209.673,000.006.5 %ไม่ผ่าน601.72380.0036.8 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,696.115,079.00-37.4 %ไม่ผ่าน671.59239.4264.4 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์6,527.364,599.0029.5 %ผ่าน701.53288.9558.8 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,055.934,831.004.4 %ไม่ผ่าน631.6791.2085.6 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์1,976.57831.0058.0 %ผ่าน261.6894.0564.1 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,502.072,600.0025.8 %ผ่าน531.87490.947.7 %ไม่ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,552.401,307.0048.8 %ผ่าน468.82150.7067.9 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์13,090.068,044.7438.5 %ผ่าน771.39489.7336.5 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,642.003,675.8720.8 %ผ่าน821.28649.4220.9 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์13,758.9030,758.51-123.6 %ไม่ผ่าน2,464.872,221.229.9 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,773.212,699.0028.5 %ผ่าน561.81393.9329.9 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์1,904.291,340.0029.6 %ผ่าน412.11221.1346.3 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์39,569.7147,581.00-20.2 %ไม่ผ่าน4,951.671,860.7862.4 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์42,303.6411,253.7673.4 %ผ่าน638.07327.7548.6 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์26,232.7218,823.4928.2 %ผ่าน772.94659.8614.6 %ไม่ผ่าน
36. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเก้าเลี้ยว1,006.13625.0037.9 %ผ่าน56.6738.2932.4 %ผ่าน
37. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาโกรกพระ1,348.95431.3368.0 %ผ่าน57.8982.42-42.4 %ไม่ผ่าน
38. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาชุมแสง1,427.99722.0049.4 %ผ่าน80.8929.4563.6 %ผ่าน
39. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตากฟ้า1,022.11247.0075.8 %ผ่าน91.1347.1548.3 %ผ่าน
40. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตาคลี3,072.491,287.0058.1 %ผ่าน104.42100.244.0 %ไม่ผ่าน
41. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะโก1,052.03704.0033.1 %ผ่าน75.5544.1741.5 %ผ่าน
42. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาบรรพตพิสัย1,421.13803.0043.5 %ผ่าน83.25103.10-23.8 %ไม่ผ่าน
43. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาพยุหะคีรี1,273.42435.0065.8 %ผ่าน72.5055.8323.0 %ผ่าน
44. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาไพศาลี1,030.09434.0057.9 %ผ่าน91.8381.5711.2 %ไม่ผ่าน
45. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์3,244.431,529.6052.9 %ผ่าน92.6870.4724.0 %ผ่าน
46. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาแม่วงก์756.7951.0093.3 %ผ่าน91.6629.4667.9 %ผ่าน
47. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาลาดยาว1,220.22644.0047.2 %ผ่าน80.1264.8119.1 %ไม่ผ่าน
48. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัว1,144.08508.0055.6 %ผ่าน89.3829.4267.1 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์2,534.422,896.31-14.3 %ไม่ผ่าน431.80576.65-33.5 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี1,909.69715.0062.6 %ผ่าน145.46247.00-69.8 %ไม่ผ่าน
51. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก1,915.55673.0064.9 %ผ่าน119.89190.01-58.5 %ไม่ผ่าน
52. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,403.392,846.31-18.4 %ไม่ผ่าน177.29104.5041.1 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,034.51531.0073.9 %ผ่าน188.97209.01-10.6 %ไม่ผ่าน
54. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์22,746.1219,966.9112.2 %ไม่ผ่าน783.31640.0218.3 %ไม่ผ่าน
55. สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์28,854.9613,014.0054.9 %ผ่าน537.80296.7244.8 %ผ่าน
56.  ทสป.หนองน้ำขุ่น 50,778.1414,960.0070.5 %ผ่าน1,117.68279.1975.0 %ผ่าน
57.  รจก.นครสวรรค์ 58,364.2676,917.00-31.8 %ไม่ผ่าน1,177.75849.0627.9 %ผ่าน
58. เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์50,003.1811,042.2077.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
59. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์45,853.265,059.5089.0 %ผ่าน339.58265.0521.9 %ผ่าน
60. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์3,081.371,524.9850.5 %ผ่าน491.94427.5513.1 %ไม่ผ่าน
61. สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 314,853.8714,373.023.2 %ไม่ผ่าน871.11666.4723.5 %ผ่าน
62. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 125,925.5516,010.9538.2 %ผ่าน758.86542.4628.5 %ผ่าน
63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 214,924.0415,395.47-3.2 %ไม่ผ่าน1,231.07949.8022.8 %ผ่าน
64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์15,210.8313,588.9310.7 %ไม่ผ่าน1,150.85480.2658.3 %ผ่าน
65. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,258.241,927.8473.4 %ผ่าน291.93589.33-101.9 %ไม่ผ่าน
66. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์37,105.4016,507.2555.5 %ผ่าน760.70735.283.3 %ไม่ผ่าน
67. วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย29,891.9623,496.0021.4 %ผ่าน425.99518.64-21.8 %ไม่ผ่าน
68. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์30,176.3825,304.0016.1 %ไม่ผ่าน355.79551.77-55.1 %ไม่ผ่าน
69. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์50,073.2694,228.00-88.2 %ไม่ผ่าน1,778.951,120.9037.0 %ผ่าน
70. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์33,214.4315,248.0054.1 %ผ่าน429.63523.50-21.8 %ไม่ผ่าน
71. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์52,216.9672,190.99-38.3 %ไม่ผ่าน1,247.55697.9044.1 %ผ่าน
72. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์9,503.5711,686.13-23.0 %ไม่ผ่าน23.45147.42-528.7 %ไม่ผ่าน
73. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์8,385.133,656.7056.4 %ผ่าน59.6573.70-23.6 %ไม่ผ่าน
74. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 96,984.723,602.3648.4 %ผ่าน1,235.032,243.41-81.6 %ไม่ผ่าน
75. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 123,176.021,164.0063.4 %ผ่าน631.672,414.04-282.2 %ไม่ผ่าน
76. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,088.146,111.0613.8 %ไม่ผ่าน1,167.24296.4074.6 %ผ่าน
77. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 (จ.นครสวรรค์)46,313.077,887.0083.0 %ผ่าน733.461,172.91-59.9 %ไม่ผ่าน
78. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)12,717.2210,066.3920.8 %ผ่าน2,112.491,491.2429.4 %ผ่าน
79. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์23,506.3213,562.0042.3 %ผ่าน1,583.0564.8695.9 %ผ่าน
80. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์22,026.3811,129.1349.5 %ผ่าน2,391.43372.9484.4 %ผ่าน
81. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 61,243.6732,916.0046.3 %ผ่าน651.03776.04-19.2 %ไม่ผ่าน
82. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,323.361,087.0053.2 %ผ่าน711.45152.9578.5 %ผ่าน
83. ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์167,639.671,146.7499.3 %ผ่าน1,946.282,299.85-18.2 %ไม่ผ่าน
รวม 1,283,966 827,267 35.57 % ผ่าน 57,599 41,170 28.52 % ผ่าน