สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี1,662.79883.0046.9 %ผ่าน327.55147.3455.0 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี2,689.641,240.0053.9 %ผ่าน407.4058.9285.5 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี1,589.671,465.007.8 %ไม่ผ่าน151.62293.07-93.3 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี5,548.482,264.0059.2 %ผ่าน862.37759.3411.9 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี2,022.70893.0055.9 %ผ่าน397.39188.3052.6 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี2,392.841,048.0056.2 %ผ่าน357.47270.7824.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี6,135.362,130.6065.3 %ผ่าน1,010.03844.5116.4 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,668.502,864.8049.5 %ผ่าน756.15466.1838.3 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,527.502,011.0155.6 %ผ่าน786.63673.3214.4 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี5,084.534,978.622.1 %ไม่ผ่าน514.33126.7175.4 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี30,182.6710,389.6665.6 %ผ่าน960.51136.1385.8 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี3,770.013,054.4919.0 %ไม่ผ่าน467.61479.42-2.5 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี2,461.011,117.0054.6 %ผ่าน400.1184.4978.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี1,959.501,034.0047.2 %ผ่าน357.49118.2666.9 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี4,710.913,539.5224.9 %ผ่าน537.11417.5522.3 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี38,539.4224,252.0037.1 %ผ่าน1,172.331,399.24-19.4 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี3,840.423,480.009.4 %ไม่ผ่าน626.95282.8854.9 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,195.681,785.0044.1 %ผ่าน547.1129.4894.6 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี16,787.729,474.5743.6 %ผ่าน1,068.3658.9394.5 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี3,246.802,387.0026.5 %ผ่าน555.34375.8532.3 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,339.422,123.0036.4 %ผ่าน477.25419.9012.0 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี2,746.651,760.0035.9 %ผ่าน457.29349.1823.6 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,095.122,129.1048.0 %ผ่าน665.30248.4262.7 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี5,365.772,900.0046.0 %ผ่าน347.5158.9383.0 %ผ่าน
25.  เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี53,106.3135,229.4733.7 %ผ่าน573.83351.8638.7 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี1,599.67738.0053.9 %ผ่าน469.56141.6669.8 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี2,400.141,067.0055.5 %ผ่าน320.99135.5657.8 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี16,054.331,175.0092.7 %ผ่าน2,622.95100.1996.2 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,522.735,176.606.3 %ไม่ผ่าน490.33265.5545.8 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี4,658.852,854.0038.7 %ผ่าน619.26113.2481.7 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี41,994.8019,376.5053.9 %ผ่าน1,811.421,329.5726.6 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 3,756.741,991.1047.0 %ผ่าน522.90298.1943.0 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี1,725.66914.0047.0 %ผ่าน327.55271.7117.0 %ไม่ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี30,775.4313,004.0057.7 %ผ่าน4,377.661,667.5061.9 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,594.014,494.22-25.0 %ไม่ผ่าน417.37186.3655.3 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี9,297.6216,309.01-75.4 %ไม่ผ่าน513.73913.90-77.9 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน1,009.21304.0069.9 %ผ่าน49.8142.7514.2 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่933.39581.0037.8 %ผ่าน143.4476.0047.0 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี1,434.651,066.0025.7 %ผ่าน64.3538.3140.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,196.331,004.0068.6 %ผ่าน168.8980.7552.2 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์768.69368.0052.1 %ผ่าน60.3857.954.0 %ไม่ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง2,979.85615.0079.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง3,238.24615.0081.0 %ผ่าน61.2720.9065.9 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต899.66388.0056.9 %ผ่าน68.0522.8066.5 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี7,512.925,586.6325.6 %ผ่าน702.80772.22-9.9 %ไม่ผ่าน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี3,403.901,500.0055.9 %ผ่าน635.69247.0061.1 %ผ่าน
47. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุทัยธานี4,721.431,589.3666.3 %ผ่าน726.7580.7088.9 %ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 119,051.4017,483.808.2 %ไม่ผ่าน2,309.60658.7671.5 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 218,124.5115,640.0013.7 %ไม่ผ่าน786.56623.7320.7 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท13,115.654,737.0063.9 %ผ่าน345.77284.7617.6 %ไม่ผ่าน
51. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,823.496,611.94-13.5 %ไม่ผ่าน398.32285.5128.3 %ผ่าน
52. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี46,566.3937,795.4018.8 %ไม่ผ่าน490.051,722.95-251.6 %ไม่ผ่าน
53. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี38,025.0460,112.00-58.1 %ไม่ผ่าน933.11379.0859.4 %ผ่าน
54. วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี31,701.6813,794.4856.5 %ผ่าน315.51334.15-5.9 %ไม่ผ่าน
55. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี8,018.095,031.0037.3 %ผ่าน1,342.08259.3580.7 %ผ่าน
รวม 546,574 366,355 32.97 % ผ่าน 36,881 20,050 45.64 % ผ่าน