สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร1,591.08754.0052.6 %ผ่าน335.90218.2835.0 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร4,928.001,692.0065.7 %ผ่าน465.640.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร11,830.91713.0094.0 %ผ่าน1,744.16220.9287.3 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,820.431,996.0058.6 %ผ่าน665.241,061.92-59.6 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร2,512.841,365.0045.7 %ผ่าน475.6282.2682.7 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร3,358.501,502.0055.3 %ผ่าน405.76205.2049.4 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,781.861,530.0059.5 %ผ่าน402.87342.2515.0 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร3,401.253,396.000.2 %ไม่ผ่าน600.6961.4589.8 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,298.642,122.0060.0 %ผ่าน844.88952.58-12.7 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร7,547.242,934.5961.1 %ผ่าน775.02270.3165.1 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร27,384.5114,106.0048.5 %ผ่าน934.70158.9883.0 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,420.462,206.4035.5 %ผ่าน422.8376.0082.0 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,025.89713.0076.4 %ผ่าน465.6462.3986.6 %ผ่าน
14.  สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,247.22648.8071.1 %ผ่าน385.8058.7684.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร4,631.901,960.5957.7 %ผ่าน286.36288.47-0.7 %ไม่ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร6,804.17950.0086.0 %ผ่าน725.12243.5866.4 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,331.433,359.0022.5 %ผ่าน605.36290.8152.0 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร4,358.022,523.0042.1 %ผ่าน565.4446.1291.8 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร59,863.8623,349.6761.0 %ผ่าน1,154.26327.1671.7 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร4,127.811,727.0058.2 %ผ่าน465.64342.0026.6 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร5,067.082,980.0041.2 %ผ่าน495.590.9599.8 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,994.122,551.0036.1 %ผ่าน575.42299.5647.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,803.382,204.6154.1 %ผ่าน625.32282.8554.8 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,758.453,328.0030.1 %ผ่าน455.66177.4261.1 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร1,514.23919.0039.3 %ผ่าน355.86288.5418.9 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,612.071,126.0068.8 %ผ่าน465.64666.44-43.1 %ไม่ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,615.22845.0067.7 %ผ่าน425.72208.8550.9 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร18,091.854,885.8473.0 %ผ่าน755.06364.2951.8 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร5,250.962,843.0045.9 %ผ่าน705.16232.0967.1 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร24,137.3713,287.4045.0 %ผ่าน1,966.55815.0558.6 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2,926.301,296.0055.7 %ผ่าน465.64364.8021.7 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,211.09765.0065.4 %ผ่าน375.82132.2064.8 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร20,477.288,926.1056.4 %ผ่าน5,063.291,613.7068.1 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร4,373.392,595.1940.7 %ผ่าน445.68352.7220.9 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร9,060.155,681.7937.3 %ผ่าน575.87614.65-6.7 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี1,476.28643.0056.4 %ผ่าน117.230.9599.2 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง1,410.88487.0065.5 %ผ่าน103.3938.0463.2 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน1,154.90889.0023.0 %ผ่าน99.930.9599.0 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม1,156.54710.0038.6 %ผ่าน63.1073.12-15.9 %ไม่ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี1,200.77789.0034.3 %ผ่าน75.7563.1416.7 %ไม่ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย1,256.67343.0072.7 %ผ่าน72.6126.6763.3 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร1,682.501.0099.9 %ผ่าน126.6056.7055.2 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ1,229.63889.0027.7 %ผ่าน70.4338.0046.0 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร6,216.236,913.27-11.2 %ไม่ผ่าน735.101,002.25-36.3 %ไม่ผ่าน
45. สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,144.58327.0084.8 %ผ่าน68.922.8595.9 %ผ่าน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร33,796.962,692.0092.0 %ผ่าน932.14223.2476.1 %ผ่าน
47. เรือนจำกลางกำแพงเพชร 55,349.7076,569.99-38.3 %ไม่ผ่าน953.44636.2333.3 %ผ่าน
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร4,383.042,208.0049.6 %ผ่าน509.98550.45-7.9 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 117,695.3321,232.31-20.0 %ไม่ผ่าน794.01390.5550.8 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 214,211.9115,910.00-11.9 %ไม่ผ่าน892.02780.5612.5 %ไม่ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร17,354.449,734.0643.9 %ผ่าน1,338.311,167.4712.8 %ไม่ผ่าน
52. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร12,695.118,802.0030.7 %ผ่าน310.42888.62-186.3 %ไม่ผ่าน
53. วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี26,861.2930,104.05-12.1 %ไม่ผ่าน342.32459.80-34.3 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร30,970.4041,190.00-33.0 %ไม่ผ่าน644.45462.5428.2 %ผ่าน
55. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร53,060.2195,407.55-79.8 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
56. วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร31,607.0114,378.0054.5 %ผ่าน416.21187.1555.0 %ผ่าน
57. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 232,798.015,875.9982.1 %ผ่าน799.57286.6564.1 %ผ่าน
58. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,215.815,011.7039.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
59. สำนักงานชลประทานที่ 480,584.4734,554.2157.1 %ผ่าน3,233.685,096.75-57.6 %ไม่ผ่าน
60. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร22,621.3315,475.0031.6 %ผ่าน1,252.21674.5046.1 %ผ่าน
61. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร13,193.546,735.0049.0 %ผ่าน1,545.32435.2971.8 %ผ่าน
รวม 756,487 521,653 31.04 % ผ่าน 41,976 25,267 39.81 % ผ่าน