สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา3,467.19587.0083.1 %ผ่าน519.4767.5087.0 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,218.121,720.0022.5 %ผ่าน319.8475.0576.5 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,857.482,062.00-11.0 %ไม่ผ่าน269.97257.424.6 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,537.652,260.0036.1 %ผ่าน537.89886.92-64.9 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,096.221,801.0014.1 %ไม่ผ่าน329.8288.7073.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,864.53943.0049.4 %ผ่าน289.93149.1548.6 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,643.702,976.0035.9 %ผ่าน718.37554.0722.9 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,572.912,570.000.1 %ไม่ผ่าน518.30361.0030.3 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,399.912,586.2141.2 %ผ่าน658.44530.5819.4 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,696.642,284.0015.3 %ไม่ผ่าน419.67428.46-2.1 %ไม่ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา33,328.2721,770.0034.7 %ผ่าน1,966.64568.2771.1 %ผ่าน
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,561.782,363.0033.7 %ผ่าน469.56531.87-13.3 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,239.211,320.0041.1 %ผ่าน342.6157.6683.2 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,077.92836.0059.8 %ผ่าน409.64326.2620.4 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,389.191,450.0057.2 %ผ่าน499.510.9599.8 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,424.272,767.0049.0 %ผ่าน788.93309.8660.7 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,395.865,580.0040.6 %ผ่าน1,287.93446.1565.4 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,585.773,640.99-1.5 %ไม่ผ่าน509.46338.2033.6 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา25,145.1611,179.2055.5 %ผ่าน927.3484.9990.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,794.192,516.8533.7 %ผ่าน359.78238.3333.8 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,719.054,933.0026.6 %ผ่าน459.58397.0513.6 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,672.795,108.0023.5 %ผ่าน559.38203.1463.7 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,393.102,785.0062.3 %ผ่าน639.20304.5152.4 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,729.944,720.0017.6 %ไม่ผ่าน489.5059.1387.9 %ผ่าน
25.  รจจ.พระนครศรีอยุธยา 55,422.7051,815.006.5 %ไม่ผ่าน706.89710.77-0.5 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,834.05908.0050.5 %ผ่าน155.06181.83-17.3 %ไม่ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,300.101,054.0087.3 %ผ่าน567.89194.8465.7 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,850.472,278.0020.1 %ผ่าน379.72192.1849.4 %ผ่าน
29. สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา10,677.4514,162.00-32.6 %ไม่ผ่าน918.60764.5716.8 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,245.742,291.0046.0 %ผ่าน639.22476.2225.5 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18,426.1618,545.56-0.6 %ไม่ผ่าน1,692.711,511.8510.7 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,042.811,525.0049.9 %ผ่าน469.57526.30-12.1 %ไม่ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,080.791,340.0035.6 %ผ่าน299.910.9599.7 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา40,916.6730,693.0025.0 %ผ่าน3,436.572,158.5937.2 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา7,832.785,638.5628.0 %ผ่าน489.56250.4048.9 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา111,477.0615,960.00-39.1 %ไม่ผ่าน813.94755.387.2 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา211,042.3217,402.04-57.6 %ไม่ผ่าน702.99781.58-11.2 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ1,097.31734.0033.1 %ผ่าน61.1156.447.6 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง1,147.35526.0054.2 %ผ่าน48.8199.06-102.9 %ไม่ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย766.12502.0034.5 %ผ่าน46.090.9597.9 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร1,086.23704.0035.2 %ผ่าน68.5029.5656.8 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล864.53663.0023.3 %ผ่าน36.4729.6118.8 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน945.28651.0031.1 %ผ่าน41.4448.78-17.7 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน1,456.151,403.003.7 %ไม่ผ่าน82.1868.0217.2 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก379.91221.0041.8 %ผ่าน37.111.0097.3 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่865.94291.0066.4 %ผ่าน46.640.9598.0 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา1,340.981,720.00-28.3 %ไม่ผ่าน57.020.9598.3 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี917.78589.0035.8 %ผ่าน47.9951.71-7.7 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช908.51380.0058.2 %ผ่าน40.794.0090.2 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง978.71536.0045.2 %ผ่าน64.880.9598.5 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย1,577.701,688.00-7.0 %ไม่ผ่าน68.4059.0213.7 %ไม่ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา1,169.54923.0021.1 %ผ่าน121.190.9599.2 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย1,671.722,227.00-33.2 %ไม่ผ่าน75.2143.4642.2 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,521.676,874.80-52.0 %ไม่ผ่าน572.25538.345.9 %ไม่ผ่าน
55. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,773.213,520.006.7 %ไม่ผ่าน561.06826.50-47.3 %ไม่ผ่าน
56. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา14,559.549,269.0036.3 %ผ่าน603.0785.8785.8 %ผ่าน
57. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,813.036,640.5043.8 %ผ่าน449.62234.4747.9 %ผ่าน
58.  ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 53,867.9037,140.3931.1 %ผ่าน443.70229.5548.3 %ผ่าน
59.  ทสว.พระนครศรีอยุธยา 52,290.1035,450.0032.2 %ผ่าน382.66293.8423.2 %ผ่าน
60.  รจก.พระนครศรีอยุธยา 54,221.9054,002.010.4 %ไม่ผ่าน487.16360.7126.0 %ผ่าน
61. สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา28,382.387,950.9072.0 %ผ่าน1,386.24649.7553.1 %ผ่าน
62. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา88,997.253,587.9596.0 %ผ่าน311.90392.21-25.7 %ไม่ผ่าน
63. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา35,429.851,138.0096.8 %ผ่าน2,767.73326.1588.2 %ผ่าน
64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑14,506.318,646.3340.4 %ผ่าน669.64437.7434.6 %ผ่าน
65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 242,851.7513,898.0167.6 %ผ่าน1,383.86609.4656.0 %ผ่าน
66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน595.27300.8549.5 %ผ่าน
67. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,719.138,492.69-26.4 %ไม่ผ่าน491.73384.3821.8 %ผ่าน
68. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 25,143.5711,175.2555.6 %ผ่าน266.25612.21-129.9 %ไม่ผ่าน
69. วิทยาลัยการอาชีพเสนา 32,690.2723,690.0027.5 %ผ่าน494.46589.90-19.3 %ไม่ผ่าน
70. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 30,311.0719,250.6136.5 %ผ่าน342.361,710.00-399.5 %ไม่ผ่าน
71. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา42,684.3059,184.00-38.7 %ไม่ผ่าน1,322.46688.5647.9 %ผ่าน
72. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์31,093.0425,272.0018.7 %ไม่ผ่าน355.79442.04-24.2 %ไม่ผ่าน
73. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา30,263.6117,080.0043.6 %ผ่าน268.52218.2718.7 %ไม่ผ่าน
74. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา28,723.3812,450.9956.7 %ผ่าน365.14158.9756.5 %ผ่าน
75. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 42,028.4353,114.66-26.4 %ไม่ผ่าน836.77536.7535.9 %ผ่าน
76. สำนักงานคลังเขต 11,933.872,131.80-10.2 %ไม่ผ่าน259.930.9599.6 %ผ่าน
77. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,247.472,169.0033.2 %ผ่าน541.85422.8522.0 %ผ่าน
78. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,356.562,605.0122.4 %ผ่าน439.6247.5089.2 %ผ่าน
79. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา13,143.905,832.0055.6 %ผ่าน1,184.42380.6367.9 %ผ่าน
รวม 1,039,687 698,694 32.80 % ผ่าน 44,291 27,745 37.36 % ผ่าน