สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก1,523.96590.0061.3 %ผ่าน433.34192.5055.6 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดตาก2,391.922,079.0013.1 %ไม่ผ่าน311.39167.8646.1 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก4,837.791,490.0069.2 %ผ่าน463.31303.0534.6 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก6,139.872,429.1160.4 %ผ่าน782.67804.12-2.7 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,145.111,409.0034.3 %ผ่าน543.14205.7762.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,165.241,022.0052.8 %ผ่าน543.14205.4862.2 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,661.582,655.0027.5 %ผ่าน712.80781.10-9.6 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก3,314.732,808.2615.3 %ไม่ผ่าน608.41434.1528.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,046.55300.0094.1 %ผ่าน932.36142.5084.7 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)4,004.762,249.0743.8 %ผ่าน662.91186.5271.9 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก24,879.5611,478.2753.9 %ผ่าน762.71444.3441.7 %ผ่าน
12. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,044.361,209.0060.3 %ผ่าน642.94294.5054.2 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,213.41743.0066.4 %ผ่าน563.1183.8385.1 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก5,595.50669.0088.0 %ผ่าน523.1956.0589.3 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก4,215.384,154.301.4 %ไม่ผ่าน662.90355.5546.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดตาก16,650.6523,444.00-40.8 %ไม่ผ่าน972.291,660.77-70.8 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก8,809.116,341.0028.0 %ผ่าน1,291.6464.4995.0 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก2,679.212,106.0021.4 %ผ่าน603.02264.1056.2 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก56,941.656,594.3088.4 %ผ่าน760.4258.6292.3 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก3,564.882,668.0025.2 %ผ่าน613.00295.1751.8 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก3,079.123,087.20-0.3 %ไม่ผ่าน411.17345.2916.0 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก2,472.422,619.00-5.9 %ไม่ผ่าน593.05333.0343.8 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,152.431,187.8944.8 %ผ่าน377.8927.1192.8 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,011.811,599.9020.5 %ผ่าน221.7832.3085.4 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก1,703.22787.0053.8 %ผ่าน443.3430.8593.0 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก7,213.893,998.4044.6 %ผ่าน1,251.70178.3285.8 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,194.031,233.0043.8 %ผ่าน317.64228.6228.0 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก26,082.062,427.8090.7 %ผ่าน642.94500.3622.2 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก6,588.393,657.1844.5 %ผ่าน883.43196.0077.8 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก10,493.8520,996.00-100.1 %ไม่ผ่าน2,574.622,041.8520.7 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 2,914.852,099.1928.0 %ผ่าน652.92481.8826.2 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก1,461.85657.0055.1 %ผ่าน443.3495.9578.4 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดตาก75,082.2412,136.0083.8 %ผ่าน21,837.25920.5695.8 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,118.254,269.21-36.9 %ไม่ผ่าน613.00174.2171.6 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก14,293.928,612.0039.8 %ผ่าน1,694.381,425.7215.9 %ไม่ผ่าน
36. ด่านศุลกากรแม่สอด510,722.0022,417.0095.6 %ผ่าน1,619.57811.7549.9 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก3,443.195,648.66-64.1 %ไม่ผ่าน702.821,944.08-176.6 %ไม่ผ่าน
38. ท่าอากาศยานตาก22,122.084,773.7978.4 %ผ่าน544.9437.0093.2 %ผ่าน
39. ท่าอากาศยานแม่สอด101,257.0478,358.8122.6 %ผ่าน1,323.01243.8081.6 %ผ่าน
40. สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,736.60393.0089.5 %ผ่าน101.5754.6646.2 %ผ่าน
41. สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,745.19195.0088.8 %ผ่าน86.9011.4086.9 %ผ่าน
42. สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,745.19270.0084.5 %ผ่าน38.1710.9271.4 %ผ่าน
43. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก9,014.064,821.7446.5 %ผ่าน508.27282.1544.5 %ผ่าน
44.  เรือนจำกลางตาก 53,534.683,924.8192.7 %ผ่าน959.45336.6464.9 %ผ่าน
45. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตาก3,858.952,513.0834.9 %ผ่าน613.01226.0563.1 %ผ่าน
46. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 113,764.3513,316.873.3 %ไม่ผ่าน2,699.31324.3088.0 %ผ่าน
47. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 14,397.978,361.8841.9 %ผ่าน1,384.59469.9266.1 %ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก12,410.754,783.0061.5 %ผ่าน1,464.40198.1486.5 %ผ่าน
49. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก7,047.694,722.8533.0 %ผ่าน474.46745.42-57.1 %ไม่ผ่าน
50. โสตศึกษาจังหวัดตาก9,698.841,291.1586.7 %ผ่าน212.60406.07-91.0 %ไม่ผ่าน
51. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก30,855.3622,094.3528.4 %ผ่าน436.35707.00-62.0 %ไม่ผ่าน
52. วิทยาลัยเทคนิคตาก37,001.361,000.0097.3 %ผ่าน812.27454.8544.0 %ผ่าน
53. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด40,753.956,403.0084.3 %ผ่าน829.161,322.98-59.6 %ไม่ผ่าน
54. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,439.8610,578.00-1.3 %ไม่ผ่าน34.8458.62-68.3 %ไม่ผ่าน
55. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก22,215.0813,064.1241.2 %ผ่าน74.1787.92-18.5 %ไม่ผ่าน
56. สำนักงานทางหลวงที่425,288.9917,761.0029.8 %ผ่าน3,983.715,276.80-32.5 %ไม่ผ่าน
57. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)19,312.788,915.0553.8 %ผ่าน2,875.2391.1596.8 %ผ่าน
58. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก10,529.045,229.0050.3 %ผ่าน1,061.74661.2037.7 %ผ่าน
รวม 1,289,583 386,641 70.02 % ผ่าน 69,188 28,775 58.41 % ผ่าน