สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย1,400.05922.0034.1 %ผ่าน293.56145.6350.4 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,273.991,873.0017.6 %ไม่ผ่าน433.722.8599.3 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย2,117.201,454.5031.3 %ผ่าน373.85218.0241.7 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,683.831,328.0064.0 %ผ่าน652.84655.94-0.5 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย2,147.771,290.0039.9 %ผ่าน423.762.8599.3 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,251.40666.0070.4 %ผ่าน433.74193.3355.4 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,812.015,448.0030.3 %ผ่าน1,311.98871.6333.6 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,404.892,405.16-0.0 %ไม่ผ่าน473.40227.7251.9 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,667.992,502.0031.8 %ผ่าน643.32358.3944.3 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. สุโขทัย5,233.164,385.0016.2 %ไม่ผ่าน593.42119.8079.8 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย25,628.0412,957.0049.4 %ผ่าน862.88175.7579.6 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย2,737.123,228.90-18.0 %ไม่ผ่าน503.60241.3652.1 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย2,270.85868.0061.8 %ผ่าน443.7241.8990.6 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,315.861,312.0043.3 %ผ่าน403.8073.2481.9 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,043.822,005.8634.1 %ผ่าน493.62261.0947.1 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย232,904.4820,894.0091.0 %ผ่าน922.761,026.53-11.2 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย7,218.334,388.0039.2 %ผ่าน2,783.26410.0085.3 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย2,666.151,584.0040.6 %ผ่าน473.66266.6743.7 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย18,434.5313,276.3228.0 %ผ่าน872.8652.7494.0 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย2,436.70605.0075.2 %ผ่าน405.03233.3242.4 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย4,350.355,155.00-18.5 %ไม่ผ่าน583.44595.73-2.1 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,341.144,419.00-1.8 %ไม่ผ่าน633.34346.3645.3 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย2,776.301,960.0029.4 %ผ่าน503.6053.6389.4 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,849.283,980.00-3.4 %ไม่ผ่าน393.8236.0990.8 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย51,767.1131,078.0140.0 %ผ่าน573.37303.6147.0 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย1,403.86987.0029.7 %ผ่าน303.54185.6138.9 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,276.282,848.8613.0 %ไม่ผ่าน463.68326.6029.6 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย1,670.081,155.3030.8 %ผ่าน333.94207.6037.8 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,191.294,026.003.9 %ไม่ผ่าน519.61340.5034.5 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย5,076.954,680.007.8 %ไม่ผ่าน673.26366.5245.6 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย12,648.6114,597.73-15.4 %ไม่ผ่าน1,689.801,525.179.7 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 2,616.822,338.2410.6 %ไม่ผ่าน443.70203.9454.0 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย1,470.861,325.009.9 %ไม่ผ่าน313.982.8599.1 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย29,638.3514,320.0051.7 %ผ่าน4,400.202,503.2343.1 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,212.191,920.0013.2 %ไม่ผ่าน433.74177.8759.0 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย10,414.086,535.2237.2 %ผ่าน533.43404.9724.1 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ1,013.12647.0036.1 %ผ่าน67.1828.5057.6 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ950.84751.0021.0 %ผ่าน63.4138.0040.1 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม929.81541.0041.8 %ผ่าน76.6522.5270.6 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย1,156.41714.0038.3 %ผ่าน84.7738.0055.2 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย2,035.061,399.0031.3 %ผ่าน76.8358.9023.3 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร962.00486.0049.5 %ผ่าน61.0057.006.6 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย1,059.32801.0024.4 %ผ่าน119.940.9599.2 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง1,192.23697.0041.5 %ผ่าน78.6349.8636.6 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก1,181.75795.0032.7 %ผ่าน85.7436.5757.4 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,041.454,885.943.1 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
47. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,899.40810.0079.2 %ผ่าน74.562.8596.2 %ผ่าน
48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย3,393.842,520.0025.7 %ผ่าน423.76411.123.0 %ไม่ผ่าน
49. สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,957.955,672.20-14.4 %ไม่ผ่าน1,045.271,013.553.0 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย2,871.835,310.20-84.9 %ไม่ผ่าน433.74187.9856.7 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 114,483.6317,617.44-21.6 %ไม่ผ่าน966.12460.4752.3 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 217,251.5311,544.7733.1 %ผ่าน1,042.88476.7854.3 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย15,065.168,837.2841.3 %ผ่าน1,933.19464.1276.0 %ผ่าน
54. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย24,437.901.00100.0 %ผ่าน496.33271.5845.3 %ผ่าน
55. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย29,059.2614,868.2348.8 %ผ่าน433.60623.20-43.7 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง32,623.9626,556.0018.6 %ไม่ผ่าน524.88682.70-30.1 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย30,236.9419,999.1533.9 %ผ่าน335.65570.00-69.8 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย38,695.5343,904.31-13.5 %ไม่ผ่าน986.81418.0557.6 %ผ่าน
59. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย26,383.6015,391.0041.7 %ผ่าน380.35278.3526.8 %ผ่าน
60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย39,592.8235,168.0011.2 %ไม่ผ่าน821.56594.7327.6 %ผ่าน
61. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,180.243,703.9054.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
62. สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย11,748.895,689.0151.6 %ผ่าน1,427.90541.5062.1 %ผ่าน
รวม 792,756 414,028 47.77 % ผ่าน 38,636 20,486 46.98 % ผ่าน