สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก1,632.05674.0058.7 %ผ่าน85.6989.36-4.3 %ไม่ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก2,823.881,965.0030.4 %ผ่าน301.13122.5259.3 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก2,188.911,113.8449.1 %ผ่าน406.80247.5939.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,376.571,563.0064.3 %ผ่าน716.18545.0723.9 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก2,279.711,459.0036.0 %ผ่าน476.66369.9122.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก1,997.361,316.0034.1 %ผ่าน456.69666.62-46.0 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,226.242,167.0058.5 %ผ่าน925.761,129.88-22.0 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,781.964,236.54-52.3 %ไม่ผ่าน573.19322.5243.7 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,439.623,750.0031.1 %ผ่าน885.84779.9712.0 %ไม่ผ่าน
10. ส.ป.ก. พิษณุโลก3,197.052,492.0022.1 %ผ่าน616.381,120.65-81.8 %ไม่ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก20,242.5123,514.00-16.2 %ไม่ผ่าน3,438.73225.4293.4 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,439.253,129.879.0 %ไม่ผ่าน636.34669.48-5.2 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก2,291.971,001.0056.3 %ผ่าน506.592.8599.4 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,118.98268.0087.4 %ผ่าน436.74327.1125.1 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,255.614,285.00-31.6 %ไม่ผ่าน404.378.3097.9 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก15,676.1039,949.99-154.8 %ไม่ผ่าน1,145.321,617.01-41.2 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,478.974,187.006.5 %ไม่ผ่าน815.98538.3734.0 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก2,873.881,142.0060.3 %ผ่าน576.46108.7681.1 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก23,059.117,571.3067.2 %ผ่าน1,135.34142.4887.5 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก2,529.552,246.0011.2 %ไม่ผ่าน287.14650.46-126.5 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,794.392,307.4339.2 %ผ่าน646.32433.2033.0 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,147.032,238.0028.9 %ผ่าน596.42349.6841.4 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก5,569.332,981.0046.5 %ผ่าน766.08785.65-2.6 %ไม่ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก5,221.035,984.00-14.6 %ไม่ผ่าน656.30119.8781.7 %ผ่าน
25.  รจจ.พิษณุโลก 55,741.3368,784.81-23.4 %ไม่ผ่าน1,319.03765.0242.0 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก1,624.01500.0069.2 %ผ่าน386.83221.6942.7 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก4,445.831,620.0063.6 %ผ่าน646.31308.1152.3 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,048.771,252.0038.9 %ผ่าน446.71239.3146.4 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก11,112.251,770.0084.1 %ผ่าน816.43359.9555.9 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก2,514.011,038.0058.7 %ผ่าน526.56228.6056.6 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก25,548.5747,168.00-84.6 %ไม่ผ่าน2,487.329,143.68-267.6 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 2,265.441,898.9916.2 %ไม่ผ่าน486.64248.4249.0 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก1,983.741,033.0047.9 %ผ่าน261.41180.9230.8 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก60,224.5518,829.0068.7 %ผ่าน13,040.753,647.5372.0 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,583.935,892.67-28.6 %ไม่ผ่าน586.447.2098.8 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก17,235.2525,208.00-46.3 %ไม่ผ่าน868.10837.583.5 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก7,488.877,641.76-2.0 %ไม่ผ่าน935.741,432.63-53.1 %ไม่ผ่าน
38. ท่าอากาศยานพิษณุโลก555,496.13152,967.3072.5 %ผ่าน634.37717.98-13.2 %ไม่ผ่าน
39. สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,503.80897.0074.4 %ผ่าน79.5031.0760.9 %ผ่าน
40. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก753,015.003,195.0099.6 %ผ่าน249.202.8598.9 %ผ่าน
41. สพ.พิษณุโลก26,564.017,636.0071.3 %ผ่าน535.74220.4058.9 %ผ่าน
42. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก52,888.9324,816.0753.1 %ผ่าน1,057.12722.4731.7 %ผ่าน
43. เรือนจำกลางพิษณุโลก 58,514.25181,163.00-209.6 %ไม่ผ่าน1,599.34514.9067.8 %ผ่าน
44. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก2,755.303,769.50-36.8 %ไม่ผ่าน556.49139.5174.9 %ผ่าน
45. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 117,239.9414,095.5918.2 %ไม่ผ่าน575.65317.1144.9 %ผ่าน
46. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 216,262.2415,557.044.3 %ไม่ผ่าน1,304.77316.5475.7 %ผ่าน
47. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 317,362.4211,776.3632.2 %ผ่าน1,002.81414.5458.7 %ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์15,194.3010,776.8129.1 %ผ่าน2,031.77418.1279.4 %ผ่าน
49. พิษณุโลกปัญญานุกูล118,748.0723,853.3779.9 %ผ่าน1,283.852,203.20-71.6 %ไม่ผ่าน
50. วิทยาลัยการอาชีพนครไทย30,419.6616,162.0146.9 %ผ่าน479.24549.21-14.6 %ไม่ผ่าน
51. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก44,300.5879,156.00-78.7 %ไม่ผ่าน1,490.29638.4957.2 %ผ่าน
52. วิทยาลัยเทคนิคสองแคว30,001.3519,836.0133.9 %ผ่าน402.78552.65-37.2 %ไม่ผ่าน
53. วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก36,348.6327,360.0024.7 %ผ่าน715.06972.58-36.0 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก33,963.1822,493.8433.8 %ผ่าน550.47381.0930.8 %ผ่าน
55. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก49,237.6394,696.68-92.3 %ไม่ผ่าน1,141.05186.0083.7 %ผ่าน
56. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)1,116.73593.0046.9 %ผ่าน838.8556.2693.3 %ผ่าน
57. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 46,119.836,812.25-11.3 %ไม่ผ่าน1,999.03535.9473.2 %ผ่าน
58. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก26,119.5119,604.0024.9 %ผ่าน66.0589.95-36.2 %ไม่ผ่าน
59. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก66,843.1220,436.7469.4 %ผ่าน286.73148.6748.2 %ผ่าน
60. สำนักงานคลังเขต ๖2,112.511,961.467.2 %ไม่ผ่าน456.7037.9191.7 %ผ่าน
61. สำนักงานสรรพากรภาค 710,195.0115,992.00-56.9 %ไม่ผ่าน956.20372.2861.1 %ผ่าน
62. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 67,868.4810,125.00-28.7 %ไม่ผ่าน1,507.341,565.76-3.9 %ไม่ผ่าน
63. สำนักงานชลประทานที่ 323,563.6671,772.00-204.6 %ไม่ผ่าน3,653.424,845.00-32.6 %ไม่ผ่าน
64. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 63,214.741,133.0064.8 %ผ่าน1,141.56424.8062.8 %ผ่าน
65. สำนักงานปศุสัตว์ 64,752.605,793.96-21.9 %ไม่ผ่าน1,424.161,393.242.2 %ไม่ผ่าน
66. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,508.754,134.008.3 %ไม่ผ่าน825.9631.8396.1 %ผ่าน
67. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 171,822.4121,360.2887.6 %ผ่าน1,491.00264.9082.2 %ผ่าน
68. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,140.182,276.0045.0 %ผ่าน1,133.271,816.51-60.3 %ไม่ผ่าน
69. สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)14,317.3710,095.0029.5 %ผ่าน2,262.733,013.40-33.2 %ไม่ผ่าน
70. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (จ.พิษณุโลก)3,859.886,329.14-64.0 %ไม่ผ่าน2,014.95324.9083.9 %ผ่าน
71. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)26,107.1223,924.008.4 %ไม่ผ่าน2,983.471,506.0849.5 %ผ่าน
72. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98,976.277,920.0011.8 %ไม่ผ่าน1,782.331,270.1528.7 %ผ่าน
73. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก6,158.158,293.25-34.7 %ไม่ผ่าน1,263.38464.2563.3 %ผ่าน
74. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 67,798.8214,760.00-89.3 %ไม่ผ่าน1,673.832,515.55-50.3 %ไม่ผ่าน
75. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก26,451.6313,819.0047.8 %ผ่าน2,255.99695.4069.2 %ผ่าน
76. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 779,837.468,396.6089.5 %ผ่าน507.27662.15-30.5 %ไม่ผ่าน
77. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก15,243.2412,849.0015.7 %ไม่ผ่าน2,233.14201.1291.0 %ผ่าน
78. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก22,977.672,120.0090.8 %ผ่าน1,002.43733.0226.9 %ผ่าน
79. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,347.681,300.0044.6 %ผ่าน844.22262.1768.9 %ผ่าน
80. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก36,972.3329,318.9920.7 %ผ่าน2,023.33251.3687.6 %ผ่าน
81. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,584.628,002.00-74.5 %ไม่ผ่าน682.472.8599.6 %ผ่าน
82. ตำรวจภูธรภาค 677,563.7260,731.0021.7 %ผ่าน19,065.989,311.0351.2 %ผ่าน
รวม 2,853,847 1,404,237 50.79 % ผ่าน 112,366 71,089 36.73 % ผ่าน