สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,763.511,109.0059.9 %ผ่าน276.27117.8057.4 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,951.981,708.0042.1 %ผ่าน396.0341.2289.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร1,645.711,095.9033.4 %ผ่าน276.27116.0358.0 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร4,349.971,687.4561.2 %ผ่าน605.61576.654.8 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร2,790.921,572.0043.7 %ผ่าน366.09177.9551.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,971.381,649.6544.5 %ผ่าน326.17431.28-32.2 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,136.782,843.0044.7 %ผ่าน814.98931.38-14.3 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร3,424.523,771.50-10.1 %ไม่ผ่าน536.67603.95-12.5 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,101.842,088.0049.1 %ผ่าน665.49715.57-7.5 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)3,179.755,111.00-60.7 %ไม่ผ่าน519.0911.3197.8 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร30,401.0811,330.0062.7 %ผ่าน934.9569.5892.6 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร2,542.621,064.0058.2 %ผ่าน435.95182.3058.2 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร2,962.08930.0068.6 %ผ่าน386.0550.3587.0 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,027.54823.0059.4 %ผ่าน336.15169.0349.7 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,582.963,341.006.8 %ไม่ผ่าน485.85109.8577.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดพิจิตร6,335.171,097.0082.7 %ผ่าน715.391,146.42-60.3 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,135.944,608.0024.9 %ผ่าน825.17421.0149.0 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร4,598.001,789.0061.1 %ผ่าน465.89120.5474.1 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร15,171.7110,924.3628.0 %ผ่าน785.25107.6086.3 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน386.05374.183.1 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร3,418.614,190.20-22.6 %ไม่ผ่าน505.81403.5020.2 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,302.433,566.00-8.0 %ไม่ผ่าน505.81210.5558.4 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,038.072,402.0040.5 %ผ่าน315.53300.224.9 %ไม่ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,511.175,669.00-61.5 %ไม่ผ่าน346.1344.1787.2 %ผ่าน
25.  รจจ.พิจิตร 52,369.0239,897.0723.8 %ผ่าน608.5274.5087.8 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,754.17935.0066.1 %ผ่าน276.2759.7878.4 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,199.061,184.7063.0 %ผ่าน386.05435.86-12.9 %ไม่ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,548.61943.5073.4 %ผ่าน270.69130.4651.8 %ผ่าน
29. สปส.จ.พิจิตร5,946.194,555.4123.4 %ผ่าน585.65250.3357.3 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร5,143.165,738.25-11.6 %ไม่ผ่าน575.69411.1128.6 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร12,281.7823,690.00-92.9 %ไม่ผ่าน1,438.282,036.00-41.6 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,605.411,210.0053.6 %ผ่าน386.0785.4077.9 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร3,004.44717.0076.1 %ผ่าน306.21114.9562.5 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร3,652.953,149.9913.8 %ไม่ผ่าน396.031,314.92-232.0 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร17,264.2811,884.0031.2 %ผ่าน723.51535.0026.1 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,124.47638.0079.6 %ผ่าน63.6349.5122.2 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,042.80637.0079.1 %ผ่าน61.0643.3928.9 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก2,746.11986.0064.1 %ผ่าน118.4783.1629.8 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล2,137.86626.0070.7 %ผ่าน77.7855.9228.1 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,190.49540.0083.1 %ผ่าน50.8828.9543.1 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน49.5361.75-24.7 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,113.80621.0080.1 %ผ่าน55.9233.3340.4 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,120.15550.0082.4 %ผ่าน63.6239.7637.5 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม3,171.22736.0076.8 %ผ่าน80.6156.1030.4 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,875.593,532.008.9 %ไม่ผ่าน615.591,073.48-74.4 %ไม่ผ่าน
47. สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,794.99783.0056.4 %ผ่าน50.6023.5653.4 %ผ่าน
48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร2,163.091,747.0019.2 %ไม่ผ่าน356.11323.009.3 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิจิตร3,081.973,807.58-23.5 %ไม่ผ่าน386.0551.7486.6 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 116,692.3113,142.0521.3 %ผ่าน591.94265.7155.1 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 214,192.1412,627.6011.0 %ไม่ผ่าน660.35500.1324.3 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร13,686.355,976.1056.3 %ผ่าน794.45191.2575.9 %ผ่าน
53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร10,123.874,636.9654.2 %ผ่าน402.38566.74-40.8 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร31,187.9015,808.0049.3 %ผ่าน416.21615.60-47.9 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร58,997.4349,172.6916.7 %ไม่ผ่าน1,475.76726.8750.7 %ผ่าน
56. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร31,902.2222,275.6530.2 %ผ่าน562.92475.0015.6 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร13,153.286,548.0050.2 %ผ่าน1,576.95741.0053.0 %ผ่าน
58. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)8,489.397,479.9911.9 %ไม่ผ่าน914.42556.7039.1 %ผ่าน
รวม 466,100 321,145 31.10 % ผ่าน 27,591 19,443 29.53 % ผ่าน