สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์1,368.45962.8029.6 %ผ่าน380.51114.6769.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,314.012,016.0012.9 %ไม่ผ่าน277.9429.4089.4 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์1,614.861,335.3017.3 %ไม่ผ่าน420.42243.4642.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,505.343,301.2326.7 %ผ่าน809.65809.170.1 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,054.791,144.0044.3 %ผ่าน490.29108.2177.9 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์1,997.07891.0055.4 %ผ่าน450.37243.2046.0 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์6,957.502,987.0057.1 %ผ่าน1,183.951,527.14-29.0 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,946.172,254.00-15.8 %ไม่ผ่าน517.26181.6164.9 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,150.622,800.0032.5 %ผ่าน819.63438.2946.5 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,807.705,106.00-81.9 %ไม่ผ่าน699.36511.5226.9 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์9,815.215,974.9139.1 %ผ่าน999.2712.5598.7 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์2,761.742,542.207.9 %ไม่ผ่าน590.09336.9742.9 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์2,107.121,308.0037.9 %ผ่าน510.2542.3491.7 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์1,756.33716.1059.2 %ผ่าน450.37385.2014.5 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,096.073,748.968.5 %ไม่ผ่าน610.04193.1468.3 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์5,222.604,343.3716.8 %ไม่ผ่าน909.45580.7036.1 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,049.516,071.20-49.9 %ไม่ผ่าน809.65253.8868.6 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์2,755.8514.4399.5 %ผ่าน610.05150.2575.4 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์9,562.656,285.9134.3 %ผ่าน650.78123.7981.0 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์3,129.862,671.2014.7 %ไม่ผ่าน470.33281.0340.2 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์3,196.595,323.00-66.5 %ไม่ผ่าน639.99771.85-20.6 %ไม่ผ่าน
22. ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์5,933.964,424.6625.4 %ผ่าน1,069.13557.2047.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์4,680.101,917.6059.0 %ผ่าน709.84213.8869.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์2,581.393,421.00-32.5 %ไม่ผ่าน363.3285.2776.5 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์52,980.4443,475.2317.9 %ไม่ผ่าน952.681,083.49-13.7 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์1,597.701,229.0023.1 %ผ่าน390.4959.9884.6 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์2,802.281,742.8537.8 %ผ่าน520.16296.7742.9 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,478.061,359.0045.2 %ผ่าน480.55111.4476.8 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์4,852.473,034.7437.5 %ผ่าน630.01651.19-3.4 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,685.342,165.1041.3 %ผ่าน720.07497.8630.9 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์7,380.0819,538.12-164.7 %ไม่ผ่าน2,280.732,333.11-2.3 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 2,950.952,106.8028.6 %ผ่าน540.43497.068.0 %ไม่ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์1,829.17669.0063.4 %ผ่าน430.40215.8249.9 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์26,277.867,373.0071.9 %ผ่าน6,012.143,078.4848.8 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,011.203,355.00-11.4 %ไม่ผ่าน600.07245.0759.2 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,016.348,049.0026.9 %ผ่าน907.87892.991.6 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ1,473.13337.0077.1 %ผ่าน94.2980.5114.6 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน1,211.03593.0051.0 %ผ่าน86.5961.7428.7 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว371.3632.0091.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน968.03853.0011.9 %ไม่ผ่าน59.6458.601.8 %ไม่ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน150.53117.6221.9 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง859.72492.0042.8 %ผ่าน76.464.2294.5 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี1,063.09494.0053.5 %ผ่าน121.2958.9251.4 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ915.67433.0052.7 %ผ่าน108.3929.4972.8 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่1,207.02536.0055.6 %ผ่าน93.0317.5081.2 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า1,144.49666.0041.8 %ผ่าน66.3252.7420.5 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก1,215.70629.0048.3 %ผ่าน121.290.9599.2 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,404.055,665.82-4.8 %ไม่ผ่าน869.521,591.67-83.1 %ไม่ผ่าน
49. ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์70,314.2824,105.0065.7 %ผ่าน488.67262.5046.3 %ผ่าน
50. สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,737.081,094.0037.0 %ผ่าน75.5926.8264.5 %ผ่าน
51. สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์3,637.503,030.0016.7 %ไม่ผ่าน1,274.44485.6061.9 %ผ่าน
52. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์4,510.104,247.025.8 %ไม่ผ่าน610.05279.3354.2 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 114,506.1515,422.69-6.3 %ไม่ผ่าน774.13274.8564.5 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 215,362.5814,732.004.1 %ไม่ผ่าน885.60428.4551.6 %ผ่าน
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 313,450.0114,386.24-7.0 %ไม่ผ่าน944.09507.1146.3 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์13,380.2711,158.7916.6 %ไม่ผ่าน1,307.39786.2439.9 %ผ่าน
57. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,540.913,370.4425.8 %ผ่าน398.23384.493.4 %ไม่ผ่าน
58. โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์22,575.6112,358.0045.3 %ผ่าน439.22146.7466.6 %ผ่าน
59. วิทยาลัยการอาชีพชนแดน29,685.8418,933.0036.2 %ผ่าน456.42212.2153.5 %ผ่าน
60. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี32,715.8324,581.0024.9 %ผ่าน436.351,282.91-194.0 %ไม่ผ่าน
61. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์29,367.8212,987.0055.8 %ผ่าน456.481,120.00-145.4 %ไม่ผ่าน
62. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์47,117.6159,802.00-26.9 %ไม่ผ่าน1,705.101,445.2315.2 %ไม่ผ่าน
63. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์27,089.6920,932.0022.7 %ผ่าน395.56521.62-31.9 %ไม่ผ่าน
64. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์350,348.564,625.6098.7 %ผ่าน64.1085.50-33.4 %ไม่ผ่าน
65. สำนักงานทางหลวงที่ 6 16,277.0811,672.0128.3 %ผ่าน2,657.032,584.002.7 %ไม่ผ่าน
66. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์12,193.725,104.0058.1 %ผ่าน1,248.54460.4263.1 %ผ่าน
รวม 936,871 438,928 53.15 % ผ่าน 46,372 31,526 32.01 % ผ่าน