สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี1,549.59155.0090.0 %ผ่าน200.10100.7049.7 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี2,383.031,448.0039.2 %ผ่าน378.6096.1274.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี1,926.19862.0055.2 %ผ่าน348.66149.3657.2 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี3,878.532,001.0048.4 %ผ่าน608.14275.4854.7 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี2,243.221,090.0051.4 %ผ่าน398.56174.4256.2 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี1,951.101,059.0045.7 %ผ่าน328.70324.031.4 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี15,032.023,208.0078.7 %ผ่าน2,194.95399.1181.8 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,809.783,538.007.1 %ไม่ผ่าน564.76590.54-4.6 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,348.262,671.6438.6 %ผ่าน717.91405.2643.6 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. ราชบุรี2,970.623,137.00-5.6 %ไม่ผ่าน478.401,092.50-128.4 %ไม่ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 19,509.9120,170.75-3.4 %ไม่ผ่าน805.75383.6052.4 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี3,964.142,809.3829.1 %ผ่าน648.06326.6349.6 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี2,559.15523.0079.6 %ผ่าน448.4544.3690.1 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี2,465.921,360.8044.8 %ผ่าน398.56369.767.2 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี2,541.653,129.60-23.1 %ไม่ผ่าน428.4929.5793.1 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดราชบุรี16,893.7430,231.34-78.9 %ไม่ผ่าน1,695.961,718.10-1.3 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,500.711,344.0061.6 %ผ่าน588.18915.59-55.7 %ไม่ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี2,708.401,305.0051.8 %ผ่าน468.41270.6642.2 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี68,162.9813,280.1780.5 %ผ่าน656.05130.1380.2 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี3,313.971,671.0049.6 %ผ่าน408.54260.3036.3 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,024.342,064.0031.8 %ผ่าน508.33152.0070.1 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี4,094.622,853.0030.3 %ผ่าน598.16202.6166.1 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี18,792.263,038.0083.8 %ผ่าน578.20243.7157.8 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,305.204,695.2711.5 %ไม่ผ่าน418.5184.0079.9 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี1,505.98869.0042.3 %ผ่าน278.80154.1444.7 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,924.283,974.4332.9 %ผ่าน628.09451.9728.0 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี3,205.731,656.3048.3 %ผ่าน418.52274.6934.4 %ผ่าน
28. สปส.จ.ราชบุรี8,099.194,182.0048.4 %ผ่าน677.99334.4050.7 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,072.962,943.0027.7 %ผ่าน628.10418.0033.5 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี13,872.6718,824.99-35.7 %ไม่ผ่าน2,018.471,153.3042.9 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,465.012,957.0033.8 %ผ่าน528.30349.0133.9 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี1,776.45732.0058.8 %ผ่าน318.72206.1535.3 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี3,445.535,361.12-55.6 %ไม่ผ่าน468.41197.4757.8 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี11,814.1627,672.00-134.2 %ไม่ผ่าน706.67752.40-6.5 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง1,278.30627.0051.0 %ผ่าน74.1230.5658.8 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก1,254.71642.0048.8 %ผ่าน74.0426.9863.6 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ1,292.35617.0052.3 %ผ่าน52.8057.00-8.0 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง1,564.211,353.0013.5 %ไม่ผ่าน103.1856.0545.7 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ1,328.41603.0054.6 %ผ่าน90.1156.2537.6 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม1,614.15750.0053.5 %ผ่าน85.0662.4426.6 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี1,897.722,302.00-21.3 %ไม่ผ่าน90.7277.9014.1 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง1,067.17431.0059.6 %ผ่าน29.5847.50-60.6 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง1,187.64503.0057.6 %ผ่าน139.8066.4252.5 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี4,117.504,088.670.7 %ไม่ผ่าน532.63456.7714.2 %ไม่ผ่าน
46. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี25,872.804,623.0082.1 %ผ่าน885.14486.0045.1 %ผ่าน
47. สพ.ราชบุรี47,366.3925,363.5046.5 %ผ่าน885.14183.4579.3 %ผ่าน
48.  รจก.เขาบิน 62,479.79199,027.98-218.5 %ไม่ผ่าน1,062.87869.2518.2 %ไม่ผ่าน
49.  เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ959.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
50. สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,523.042,172.0038.3 %ผ่าน827.29861.40-4.1 %ไม่ผ่าน
51. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี21,876.4619,257.8812.0 %ไม่ผ่าน2,531.61998.1560.6 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 121,423.6618,756.0012.5 %ไม่ผ่าน781.971,017.88-30.2 %ไม่ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 215,285.8313,002.9614.9 %ไม่ผ่าน503.06465.287.5 %ไม่ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี13,501.759,080.0032.7 %ผ่าน2,203.49548.4075.1 %ผ่าน
55. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,669.185,188.838.5 %ไม่ผ่าน384.2513.2896.5 %ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง31,576.5318,766.0040.6 %ผ่าน122.10891.60-630.2 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ29,150.3920,094.0131.1 %ผ่าน372.741,026.97-175.5 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี35,199.5930,952.2112.1 %ไม่ผ่าน409.49892.50-118.0 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม35,676.8339,962.01-12.0 %ไม่ผ่าน751.86439.1941.6 %ผ่าน
60. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี54,625.74120,633.00-120.8 %ไม่ผ่าน2,000.471,220.8239.0 %ผ่าน
61. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 230,987.9415,824.0048.9 %ผ่าน396.07596.48-50.6 %ไม่ผ่าน
62. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี26,901.9216,112.9940.1 %ผ่าน268.5228.5089.4 %ผ่าน
63. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,983.519,790.5634.7 %ผ่าน1,034.0676.8992.6 %ผ่าน
64. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,365.666,099.0027.1 %ผ่าน1,619.82190.9588.2 %ผ่าน
65. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,688.134,006.1914.5 %ไม่ผ่าน1,081.49102.7390.5 %ผ่าน
66. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 103,379.631,498.0055.7 %ผ่าน1,973.581,974.44-0.0 %ไม่ผ่าน
67. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 811,129.394,696.5357.8 %ผ่าน465.631,068.66-129.5 %ไม่ผ่าน
68. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)16,883.299,574.9143.3 %ผ่าน2,828.18406.2185.6 %ผ่าน
69. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 713,329.7412,024.849.8 %ไม่ผ่าน2,189.311,096.6549.9 %ผ่าน
70. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี25,975.9814,730.9943.3 %ผ่าน1,612.52196.5087.8 %ผ่าน
71. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,620.644,428.514.2 %ไม่ผ่าน1,023.26237.2676.8 %ผ่าน
72. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี10,859.209,905.518.8 %ไม่ผ่าน1,802.0754.1097.0 %ผ่าน
73. ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี168,006.06107,118.0136.2 %ผ่าน1,467.42256.5082.5 %ผ่าน
รวม 1,015,053 931,423 8.24 % ไม่ผ่าน 54,296 30,168 44.44 % ผ่าน