สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี4,304.58775.0082.0 %ผ่าน455.10112.4875.3 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี2,416.702,010.0016.8 %ไม่ผ่าน604.810.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี2,587.812,610.00-0.9 %ไม่ผ่าน624.7630.8895.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี3,847.722,708.0029.6 %ผ่าน1,258.58440.2865.0 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี2,226.931,522.0031.7 %ผ่าน486.9529.5593.9 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,315.641,221.0047.3 %ผ่าน584.75110.1981.2 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี4,117.224,144.00-0.7 %ไม่ผ่าน892.22530.1840.6 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,873.333,065.47-63.6 %ไม่ผ่าน542.60148.4472.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,660.324,097.9912.1 %ไม่ผ่าน646.60205.3668.2 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี3,666.285,282.00-44.1 %ไม่ผ่าน417.91875.41-109.5 %ไม่ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี27,462.7414,391.0047.6 %ผ่าน1,004.01191.8380.9 %ผ่าน
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี2,600.842,031.0021.9 %ผ่าน303.11242.3820.0 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี2,351.571,384.0041.1 %ผ่าน614.7859.0290.4 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี1,824.07686.0062.4 %ผ่าน524.96124.1176.4 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,284.964,176.49-27.1 %ไม่ผ่าน704.61362.0648.6 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี6,020.4122.7699.6 %ผ่าน944.031,622.90-71.9 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี4,448.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ934.14484.3148.2 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี2,558.633,597.00-40.6 %ไม่ผ่าน634.7569.8689.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,652.4613,167.00-132.9 %ไม่ผ่าน927.71162.3282.5 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี3,608.722,469.0031.6 %ผ่าน634.65640.89-1.0 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี2,825.505,557.30-96.7 %ไม่ผ่าน684.65440.1635.7 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี3,458.592,537.0026.6 %ผ่าน764.39387.1149.4 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี3,766.332,749.5327.0 %ผ่าน784.45130.9083.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี7,060.694,622.6034.5 %ผ่าน577.7797.3983.1 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี56,086.7658,440.43-4.2 %ไม่ผ่าน1,119.60501.1155.2 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี1,578.151,205.0023.6 %ผ่าน232.72430.24-84.9 %ไม่ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,358.193,512.8819.4 %ไม่ผ่าน836.91408.5051.2 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี2,055.482,021.141.7 %ไม่ผ่าน562.89139.2775.3 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี12,661.475,640.5055.5 %ผ่าน358.44228.7336.2 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,033.863,806.005.6 %ไม่ผ่าน874.17738.2015.6 %ไม่ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี54,257.2428,000.0048.4 %ผ่าน2,721.181,900.0030.2 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 2,952.892,617.0011.4 %ไม่ผ่าน684.64301.0856.0 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี2,094.031,299.0038.0 %ผ่าน534.94253.1652.7 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี637,490.5647,540.0092.5 %ผ่าน6,440.394,471.6530.6 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,654.543,480.004.8 %ไม่ผ่าน754.50414.1945.1 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี11,002.016,989.0036.5 %ผ่าน760.961,359.63-78.7 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย929.49382.0058.9 %ผ่าน75.1129.5260.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ949.41440.0053.7 %ผ่าน162.2787.7145.9 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง1,417.091,208.0014.8 %ไม่ผ่าน96.5230.5468.4 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา1,331.521,098.0017.5 %ไม่ผ่าน88.1842.5551.7 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค936.32530.0043.4 %ผ่าน120.1129.5175.4 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย942.08521.0044.7 %ผ่าน82.9573.8211.0 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน981.24605.0038.3 %ผ่าน69.3944.3036.2 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน104.0173.7829.1 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ913.74473.0048.2 %ผ่าน89.0629.5966.8 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์888.02207.0076.7 %ผ่าน146.8588.5339.7 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี923.01187.0079.7 %ผ่าน193.3242.0378.3 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ968.08329.0066.0 %ผ่าน86.4573.7614.7 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา1,001.24610.0039.1 %ผ่าน81.7373.3010.3 %ไม่ผ่าน
50. ด่านศุลกากรสังขละบุรี2,559.603,938.00-53.9 %ไม่ผ่าน577.86270.9253.1 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี4,928.433,360.0031.8 %ผ่าน934.15971.85-4.0 %ไม่ผ่าน
52. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,111.748,345.0024.9 %ผ่าน569.24537.495.6 %ไม่ผ่าน
53. ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"9,769.861,080.7188.9 %ผ่าน1,374.88845.2338.5 %ผ่าน
54. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี60,299.587,333.7687.8 %ผ่าน368.82160.6556.4 %ผ่าน
55. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน สกร.จังหวัดกาญจนบุรี)21,782.063,492.4884.0 %ผ่าน3,467.06787.8877.3 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 116,258.089,798.4639.7 %ผ่าน924.89399.0156.9 %ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 215,518.5619,304.00-24.4 %ไม่ผ่าน5,083.58692.6186.4 %ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 312,709.259,167.3627.9 %ผ่าน1,243.48986.0020.7 %ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 413,396.879,531.9028.8 %ผ่าน1,007.57346.9465.6 %ผ่าน
60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี12,008.583,823.6068.2 %ผ่าน265.81266.92-0.4 %ไม่ผ่าน
61. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,539.545,350.62-110.7 %ไม่ผ่าน382.14206.6145.9 %ผ่าน
62. โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,329.071,702.0088.1 %ผ่าน395.16460.04-16.4 %ไม่ผ่าน
63. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี38,445.8931,576.1917.9 %ไม่ผ่าน737.88265.0064.1 %ผ่าน
64. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน24,801.2210,540.1057.5 %ผ่าน311.89585.01-87.6 %ไม่ผ่าน
65. วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว33,407.5129,507.0011.7 %ไม่ผ่าน516.90363.4229.7 %ผ่าน
66. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี32,290.3242,195.74-30.7 %ไม่ผ่าน772.00865.00-12.0 %ไม่ผ่าน
67. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี36,859.7438,462.12-4.3 %ไม่ผ่าน966.67670.0030.7 %ผ่าน
68. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี39,059.3945,506.00-16.5 %ไม่ผ่าน775.91437.9743.6 %ผ่าน
69. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 131,162.1510,473.0566.4 %ผ่าน2,350.982,086.2511.3 %ไม่ผ่าน
70. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 69,893.0427,401.0060.8 %ผ่าน262.29189.0027.9 %ผ่าน
71. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี8,165.5613,776.47-68.7 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
72. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี9,245.3817,016.20-84.1 %ไม่ผ่าน55.2929.5146.6 %ผ่าน
73. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
74. สำนักชลประทานที่ 13321,645.72227,417.8929.3 %ผ่าน50,815.666,020.2588.2 %ผ่าน
75. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี9,797.473,884.9560.3 %ผ่าน889.93342.0061.6 %ผ่าน
รวม 1,760,883 839,952 52.30 % ผ่าน 108,880 38,149 64.96 % ผ่าน