สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,319.31950.0059.0 %ผ่าน282.53130.1553.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,975.571,331.0055.3 %ผ่าน382.330.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี2,111.671,322.8337.4 %ผ่าน372.3577.7579.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,478.812,099.0053.1 %ผ่าน601.89304.6549.4 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,362.351,238.0047.6 %ผ่าน422.7265.0784.6 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,256.161,865.0042.7 %ผ่าน352.39330.366.3 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,995.113,067.0038.6 %ผ่าน606.401,158.65-91.1 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,242.712,501.0022.9 %ผ่าน467.29377.2519.3 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,128.942,815.0045.1 %ผ่าน861.37605.4429.7 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,951.623,982.0833.1 %ผ่าน611.87754.20-23.3 %ไม่ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี22,643.1416,329.2227.9 %ผ่าน1,140.811.0099.9 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี2,949.481,646.0044.2 %ผ่าน482.13857.38-77.8 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี2,474.231,303.0047.3 %ผ่าน452.6159.1586.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,060.20825.0073.0 %ผ่าน362.37293.2719.1 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี6,332.993,689.7141.7 %ผ่าน532.03287.9945.9 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี10,753.586,539.8839.2 %ผ่าน601.89802.75-33.4 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี9,064.266,258.0031.0 %ผ่าน701.69850.57-21.2 %ไม่ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี2,921.781,242.0057.5 %ผ่าน492.1176.8984.4 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี16,518.459,756.3540.9 %ผ่าน1,021.0559.1494.2 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี3,232.782,169.0032.9 %ผ่าน402.29640.30-59.2 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,458.514,413.841.0 %ไม่ผ่าน472.15874.10-85.1 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี3,731.201,992.0046.6 %ผ่าน561.9788.7384.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,541.282,983.0034.3 %ผ่าน621.85285.4254.1 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี5,551.733,750.0032.5 %ผ่าน452.1949.1089.1 %ผ่าน
25.  รจ.จ.สุพรรณบุรี 57,118.1683,949.00-47.0 %ไม่ผ่าน923.26557.6539.6 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี1,521.50869.0042.9 %ผ่าน282.53115.9459.0 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี4,612.511,964.0057.4 %ผ่าน482.13334.4030.6 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,567.51990.0061.4 %ผ่าน402.29263.8234.4 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี6,760.974,191.0038.0 %ผ่าน561.97396.1529.5 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,543.211,976.0044.2 %ผ่าน463.70313.5032.4 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี31,582.3928,672.009.2 %ไม่ผ่าน1,925.321,050.4045.4 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 5,569.173,563.6036.0 %ผ่าน500.04236.6352.7 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี2,929.301,303.0055.5 %ผ่าน372.35204.0045.2 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี38,886.8214,311.9963.2 %ผ่าน3,007.591,482.0050.7 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี2,519.631,567.0037.8 %ผ่าน392.31125.0668.1 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี8,166.27770.0090.6 %ผ่าน626.74812.49-29.6 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนเจดีย์1,414.76811.0042.7 %ผ่าน60.140.9598.4 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช1,205.19637.0047.1 %ผ่าน79.6547.5040.4 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี2,383.161,271.0046.7 %ผ่าน85.450.9598.9 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามชุก1,361.13886.0034.9 %ผ่าน77.6444.3342.9 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ885.67685.0022.7 %ผ่าน78.8841.3847.5 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง1,856.95811.0056.3 %ผ่าน89.8346.5548.2 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง1,022.09491.0052.0 %ผ่าน69.5446.0833.7 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า1,617.84749.0053.7 %ผ่าน62.4966.50-6.4 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์1,008.10547.0045.7 %ผ่าน52.5357.00-8.5 %ไม่ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง2,007.881,043.0048.1 %ผ่าน97.3961.7536.6 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี6,862.554,208.1538.7 %ผ่าน662.281,153.64-74.2 %ไม่ผ่าน
48. สพ.สุพรรณบุรี7,251.386,649.018.3 %ไม่ผ่าน402.10372.637.3 %ไม่ผ่าน
49. สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี4,509.323,655.6018.9 %ไม่ผ่าน785.24736.706.2 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี5,732.204,741.0017.3 %ไม่ผ่าน270.60348.43-28.8 %ไม่ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 214,366.4112,231.0214.9 %ไม่ผ่าน556.81362.1135.0 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 317,183.2411,020.0035.9 %ผ่าน715.18724.21-1.3 %ไม่ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 130,075.1315,667.2047.9 %ผ่าน13,427.81474.7196.5 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี12,641.782,210.0082.5 %ผ่าน867.13559.0035.5 %ผ่าน
55. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง30,257.8218,986.9637.2 %ผ่าน410.78295.5528.1 %ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง32,178.1420,175.3637.3 %ผ่าน464.03413.2510.9 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี33,185.3332,986.170.6 %ไม่ผ่าน550.47891.00-61.9 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี45,156.00120,731.00-167.4 %ไม่ผ่าน1,255.33950.8124.3 %ผ่าน
59. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส32,377.1219,405.0040.1 %ผ่าน443.06438.211.1 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี47,001.0942,735.509.1 %ไม่ผ่าน1,034.55883.6514.6 %ไม่ผ่าน
61. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี20,190.3814,794.0026.7 %ผ่าน83.0589.30-7.5 %ไม่ผ่าน
62. สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง20,843.2615,074.0027.7 %ผ่าน2,387.158,108.40-239.7 %ไม่ผ่าน
63. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)11,946.429,153.4323.4 %ผ่าน1,603.351,244.5022.4 %ผ่าน
64. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)13,789.627,831.7043.2 %ผ่าน1,430.231,208.4015.5 %ไม่ผ่าน
65. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี7,679.1310,277.15-33.8 %ไม่ผ่าน1,244.48353.4071.6 %ผ่าน
66. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี22,183.8916,015.0127.8 %ผ่าน1,519.78392.3574.2 %ผ่าน
67. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,927.9410,869.85-37.1 %ไม่ผ่าน433.651,292.00-197.9 %ไม่ผ่าน
68. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม7,815.5710,072.00-28.9 %ไม่ผ่าน1,213.0897.7391.9 %ผ่าน
รวม 746,750 645,615 13.54 % ไม่ผ่าน 55,712 36,725 34.08 % ผ่าน