สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร1,409.431,297.008.0 %ไม่ผ่าน151.3889.0941.1 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,196.111,573.0028.4 %ผ่าน261.160.9599.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร1,733.78776.0055.2 %ผ่าน216.5774.1065.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,723.801.00100.0 %ผ่าน510.66276.0645.9 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,028.581,201.0040.8 %ผ่าน261.1653.4679.5 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร1,961.851,050.0046.5 %ผ่าน241.20236.382.0 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร2,162.102,462.98-13.9 %ไม่ผ่าน261.16246.485.6 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,930.042,253.00-16.7 %ไม่ผ่าน351.4889.0974.7 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,226.242,751.4534.9 %ผ่าน590.50396.5632.8 %ผ่าน
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร54,750.0815,360.0371.9 %ผ่าน630.4289.0985.9 %ผ่าน
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,105.131,524.0050.9 %ผ่าน360.96206.4042.8 %ผ่าน
12. สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร2,619.781,106.0057.8 %ผ่าน350.9889.0974.6 %ผ่าน
13. สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,314.00991.0057.2 %ผ่าน281.12252.4210.2 %ไม่ผ่าน
14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,184.884,259.83-33.8 %ไม่ผ่าน400.8891.1777.3 %ผ่าน
15. สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร17,468.5938,421.00-119.9 %ไม่ผ่าน730.20711.002.6 %ไม่ผ่าน
16. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,918.825,343.00-8.6 %ไม่ผ่าน580.52460.2920.7 %ผ่าน
17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร2,207.491,711.0022.5 %ผ่าน291.10118.7959.2 %ผ่าน
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร46,023.6811,693.4274.6 %ผ่าน6,407.870.95100.0 %ผ่าน
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร1,806.671,475.0018.4 %ไม่ผ่าน221.24180.5018.4 %ไม่ผ่าน
20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร2,552.282,077.0018.6 %ไม่ผ่าน341.00212.7337.6 %ผ่าน
21. ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร2,715.494,304.00-58.5 %ไม่ผ่าน360.96191.5446.9 %ผ่าน
22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,034.291,869.0038.4 %ผ่าน370.94191.6448.3 %ผ่าน
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร5,463.063,549.0035.0 %ผ่าน331.02136.8758.7 %ผ่าน
24.  รจจ.สมุทรสาคร 53,617.9259,044.00-10.1 %ไม่ผ่าน531.17400.9024.5 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร1,557.001,285.0017.5 %ไม่ผ่าน181.3289.9350.4 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร46,457.9016,299.6064.9 %ผ่าน1,079.52394.5563.5 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,600.234,330.00-20.3 %ไม่ผ่าน480.72381.1420.7 %ผ่าน
28. สปส.จ.สมุทรสาคร85,469.0117,976.0079.0 %ผ่าน1,322.43435.0067.1 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,306.761,626.0050.8 %ผ่าน450.770.9599.8 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร12,056.8813,528.10-12.2 %ไม่ผ่าน1,222.281,079.7311.7 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 3,816.102,658.3030.3 %ผ่าน450.78527.86-17.1 %ไม่ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร1,452.79723.0050.2 %ผ่าน171.34189.16-10.4 %ไม่ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร71,715.3035,404.0050.6 %ผ่าน13,957.133,373.9475.8 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,286.931,560.0031.8 %ผ่าน301.0890.9969.8 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 115,746.2411,529.7726.8 %ผ่าน660.34611.807.4 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 219,677.9120,842.00-5.9 %ไม่ผ่าน844.74457.8445.8 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 15,980.334,941.3317.4 %ไม่ผ่าน83.3959.8528.2 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,218.366,807.99-61.4 %ไม่ผ่าน560.56432.6922.8 %ผ่าน
39. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร3,366.291,775.0047.3 %ผ่าน279.70216.7922.5 %ผ่าน
40. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร83,665.338,896.4489.4 %ผ่าน301.98360.32-19.3 %ไม่ผ่าน
41. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร10,259.056,790.4733.8 %ผ่าน1,201.53246.8779.5 %ผ่าน
42. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร14,353.4111,677.0018.6 %ไม่ผ่าน560.28174.4668.9 %ผ่าน
43. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม11,935.833,307.0072.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
44. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร17,121.003,961.0276.9 %ผ่าน283.39287.03-1.3 %ไม่ผ่าน
45. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว29,846.0523,880.0020.0 %ไม่ผ่าน403.17490.49-21.7 %ไม่ผ่าน
46. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร45,591.65144.0099.7 %ผ่าน1,678.250.9599.9 %ผ่าน
47. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 710,530.4818,516.00-75.8 %ไม่ผ่าน1,097.711,005.768.4 %ไม่ผ่าน
48. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร11,712.035,216.0055.5 %ผ่าน919.11256.5072.1 %ผ่าน
รวม 742,877 389,767 47.53 % ผ่าน 43,527 15,960 63.33 % ผ่าน