สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง1,465.23752.0048.7 %ผ่าน175.51112.8835.7 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,010.181,655.0017.7 %ไม่ผ่าน212.850.9599.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง1,572.811,155.5026.5 %ผ่าน175.71295.38-68.1 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,625.741,532.0057.7 %ผ่าน465.13641.21-37.9 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง2,302.21443.7780.7 %ผ่าน240.9444.3381.6 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,097.121,141.0045.6 %ผ่าน265.53254.424.2 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง2,491.962,699.00-8.3 %ไม่ผ่าน325.39650.08-99.8 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,991.763,309.94-66.2 %ไม่ผ่าน364.94376.69-3.2 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,168.171,840.0041.9 %ผ่าน395.27468.64-18.6 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง35,197.6713,838.5860.7 %ผ่าน654.75480.2826.6 %ผ่าน
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง2,691.661,066.0060.4 %ผ่าน345.37345.84-0.1 %ไม่ผ่าน
12. สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง2,298.61974.0057.6 %ผ่าน305.4312.5395.9 %ผ่าน
13. สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง1,774.12530.0070.1 %ผ่าน225.61159.5629.3 %ผ่าน
14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,202.843,301.00-3.1 %ไม่ผ่าน355.35218.9638.4 %ผ่าน
15. สำนักงานจังหวัดอ่างทอง7,269.1324,228.00-233.3 %ไม่ผ่าน634.79892.96-40.7 %ไม่ผ่าน
16. ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง3,965.093,331.0016.0 %ไม่ผ่าน534.99302.8243.4 %ผ่าน
17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง2,509.741,988.0020.8 %ผ่าน315.43209.8633.5 %ผ่าน
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง11,634.1210,498.349.8 %ไม่ผ่าน584.8959.3989.8 %ผ่าน
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง1,988.893,453.00-73.6 %ไม่ผ่าน235.59159.5932.3 %ผ่าน
20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง2,433.512,064.0015.2 %ไม่ผ่าน325.41490.35-50.7 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง2,397.192,700.00-12.6 %ไม่ผ่าน315.43293.616.9 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง3,144.641,490.0052.6 %ผ่าน345.3729.5591.4 %ผ่าน
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง2,420.892,340.003.3 %ไม่ผ่าน245.5759.1075.9 %ผ่าน
24.  เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 57,149.4248,059.0015.9 %ไม่ผ่าน783.85304.3361.2 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง1,433.64762.0046.8 %ผ่าน165.7161.1163.1 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง2,758.951,481.0046.3 %ผ่าน315.09115.2463.4 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง1,878.39650.0065.4 %ผ่าน157.85171.74-8.8 %ไม่ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง6,562.055,608.0714.5 %ไม่ผ่าน425.21296.9730.2 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง2,160.371,942.0010.1 %ไม่ผ่าน285.49119.0358.3 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง7,082.2420,995.00-196.4 %ไม่ผ่าน1,006.881,224.25-21.6 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 2,303.621,695.0026.4 %ผ่าน285.4961.1078.6 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง1,612.87532.0067.0 %ผ่าน195.67127.7034.7 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง15,009.508,657.7642.3 %ผ่าน2,318.702,272.152.0 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง1,892.411,268.0033.0 %ผ่าน235.59184.2021.8 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง8,820.4814,718.54-66.9 %ไม่ผ่าน453.82741.00-63.3 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย976.64450.0053.9 %ผ่าน37.3285.50-129.1 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก893.17361.0059.6 %ผ่าน30.9947.50-53.3 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง919.15445.0051.6 %ผ่าน46.7244.883.9 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง1,550.782,428.00-56.6 %ไม่ผ่าน54.7644.3319.1 %ไม่ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ1,590.97787.0050.5 %ผ่าน68.3545.1334.0 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้638.84111.0082.6 %ผ่าน34.300.9597.2 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา923.07527.0042.9 %ผ่าน31.1542.75-37.2 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง2,436.552,878.50-18.1 %ไม่ผ่าน302.13354.59-17.4 %ไม่ผ่าน
44. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง2,208.611,871.0015.3 %ไม่ผ่าน313.46135.3156.8 %ผ่าน
45. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง4,350.342,295.0047.2 %ผ่าน332.72625.55-88.0 %ไม่ผ่าน
46. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง15,361.9916,793.28-9.3 %ไม่ผ่าน500.10499.660.1 %ไม่ผ่าน
47. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,685.424,455.684.9 %ไม่ผ่าน316.20216.6031.5 %ผ่าน
48. วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง28,674.5014,953.0047.9 %ผ่าน380.35473.39-24.5 %ไม่ผ่าน
49. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ28,262.0714,917.0047.2 %ผ่าน387.9629.4592.4 %ผ่าน
50. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง39,673.1164,220.00-61.9 %ไม่ผ่าน1,174.78306.8173.9 %ผ่าน
51. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง10,018.125,686.0043.2 %ผ่าน1,251.96370.5070.4 %ผ่าน
รวม 355,481 325,877 8.33 % ไม่ผ่าน 19,938 15,561 21.95 % ผ่าน