สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม1,384.10801.0042.1 %ผ่าน126.2019.0084.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม2,187.791,633.8025.3 %ผ่าน245.9629.7087.9 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม1,443.871,082.0025.1 %ผ่าน146.1659.3959.4 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,449.501,554.0054.9 %ผ่าน415.62424.13-2.0 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม1,885.56708.0062.5 %ผ่าน216.02172.5420.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม12,400.861,105.0091.1 %ผ่าน1,852.74216.2288.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม1,951.281,021.4047.7 %ผ่าน226.00284.49-25.9 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,341.532,555.6123.5 %ผ่าน635.83209.1467.1 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,544.191,374.0046.0 %ผ่าน315.82177.6543.7 %ผ่าน
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม16,706.077,813.6053.2 %ผ่าน485.4881.5883.2 %ผ่าน
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม2,533.50978.0061.4 %ผ่าน262.9767.1274.5 %ผ่าน
12. สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,229.26971.0056.4 %ผ่าน265.9249.0381.6 %ผ่าน
13. สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม1,847.40481.0074.0 %ผ่าน186.08110.8140.5 %ผ่าน
14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,062.962,545.9216.9 %ไม่ผ่าน325.800.9599.7 %ผ่าน
15. สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,417.353,729.8415.6 %ไม่ผ่าน585.28325.1644.4 %ผ่าน
16. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,317.231,993.0062.5 %ผ่าน734.98387.2547.3 %ผ่าน
17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม2,733.781,392.0049.1 %ผ่าน305.84118.7961.2 %ผ่าน
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม5,142.946,609.00-28.5 %ไม่ผ่าน473.0388.9581.2 %ผ่าน
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม3,055.891,151.0062.3 %ผ่าน216.0298.8354.3 %ผ่าน
20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม2,676.712,137.0020.2 %ผ่าน295.86228.2022.9 %ผ่าน
21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,156.812,924.007.4 %ไม่ผ่าน355.7459.3983.3 %ผ่าน
22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม2,819.412,151.6023.7 %ผ่าน275.9062.4577.4 %ผ่าน
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,858.352,974.0022.9 %ผ่าน186.0856.0569.9 %ผ่าน
24. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม1,380.70739.0046.5 %ผ่าน126.20117.676.8 %ไม่ผ่าน
25. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม5,656.323,410.3639.7 %ผ่าน385.68287.1625.5 %ผ่าน
26. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,196.511,444.8034.2 %ผ่าน245.96234.594.6 %ไม่ผ่าน
27. สปส.จ.สมุทรสงคราม5,408.293,415.0036.9 %ผ่าน415.62259.5537.6 %ผ่าน
28. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม4,432.311,626.0063.3 %ผ่าน395.88331.2116.3 %ไม่ผ่าน
29. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม21,729.8419,318.0011.1 %ไม่ผ่าน852.24653.5923.3 %ผ่าน
30.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 2,289.361,695.0026.0 %ผ่าน255.94160.9637.1 %ผ่าน
31. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม1,657.81617.0062.8 %ผ่าน156.14153.501.7 %ไม่ผ่าน
32. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม16,020.18115.7799.3 %ผ่าน2,678.892,085.7722.1 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
33. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม2,598.394,310.01-65.9 %ไม่ผ่าน245.96109.5855.4 %ผ่าน
34. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม20,277.5919,170.075.5 %ไม่ผ่าน557.16279.3049.9 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนทีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน32.7747.50-44.9 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน59.1747.5019.7 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา1,134.57732.0035.5 %ผ่าน51.7595.00-83.6 %ไม่ผ่าน
38. ด่านศุลกากรแม่กลอง3,120.845,066.54-62.3 %ไม่ผ่าน551.60249.1654.8 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม2,896.643,791.32-30.9 %ไม่ผ่าน305.84329.58-7.8 %ไม่ผ่าน
40. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,285.522,116.0035.6 %ผ่าน245.9685.5065.2 %ผ่าน
41.  รจก.สมุทรสงคราม 53,254.9114,785.5272.2 %ผ่าน457.13283.5638.0 %ผ่าน
42. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม2,674.082,264.0015.3 %ไม่ผ่าน265.92618.54-132.6 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม16,613.7414,267.3414.1 %ไม่ผ่าน363.20493.51-35.9 %ไม่ผ่าน
44. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,502.053,313.0039.8 %ผ่าน268.58267.270.5 %ไม่ผ่าน
45. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา25,727.1015,985.0037.9 %ผ่าน296.67278.146.2 %ไม่ผ่าน
46. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม40,589.3986,083.80-112.1 %ไม่ผ่าน1,268.76266.9579.0 %ผ่าน
47. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม29,636.927,813.5873.6 %ผ่าน234.96296.97-26.4 %ไม่ผ่าน
48. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม7,392.504,334.0041.4 %ผ่าน1,002.68142.5085.8 %ผ่าน
49. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม47,046.5233,812.0028.1 %ผ่าน755.16469.3037.9 %ผ่าน
50. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,377.913,059.00-28.6 %ไม่ผ่าน782.13505.4135.4 %ผ่าน
รวม 415,046 302,970 27.00 % ผ่าน 22,393 12,476 44.29 % ผ่าน