สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี1,368.88602.0056.0 %ผ่าน287.64100.4865.1 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,308.091,106.0066.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี2,847.261,035.0063.6 %ผ่าน466.82203.5056.4 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี3,403.421,971.0042.1 %ผ่าน577.06682.81-18.3 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี3,947.643,685.006.7 %ไม่ผ่าน488.56306.5137.3 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี2,254.621,047.2453.6 %ผ่าน407.38395.732.9 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี10,671.912,508.0076.5 %ผ่าน1,634.94863.2147.2 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,370.722,041.0013.9 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,770.702,872.0039.8 %ผ่าน786.62662.0215.8 %ไม่ผ่าน
10. ส.ป.ก. เพชรบุรี3,421.612,648.2322.6 %ผ่าน437.32223.3948.9 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี15,715.8613,396.0014.8 %ไม่ผ่าน856.48702.2618.0 %ไม่ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี3,380.002,371.0029.9 %ผ่าน457.28422.927.5 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี2,323.22881.0062.1 %ผ่าน447.3059.2086.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี2,337.991,390.0040.5 %ผ่าน377.44245.3435.0 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี4,143.943,110.4924.9 %ผ่าน537.12683.38-27.2 %ไม่ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี12,628.2310,828.0014.3 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,766.413,721.0521.9 %ผ่าน686.84500.5827.1 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,208.431,672.0047.9 %ผ่าน467.2886.0581.6 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี18,064.6110,925.9439.5 %ผ่าน1,674.8428.7198.3 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี2,739.081,287.0053.0 %ผ่าน447.32153.9465.6 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,393.424,482.59-2.0 %ไม่ผ่าน547.10308.0143.7 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,619.742,805.0039.3 %ผ่าน597.00663.13-11.1 %ไม่ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,027.431,969.6151.1 %ผ่าน557.08232.0958.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,501.892,218.0036.7 %ผ่าน616.7171.5288.4 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,005.94930.0053.6 %ผ่าน307.58142.3253.7 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,266.843,075.6027.9 %ผ่าน636.94269.5757.7 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,498.042,032.0018.7 %ไม่ผ่าน397.40181.4854.3 %ผ่าน
28. สปส.จ.เพชรบุรี5,080.315,490.66-8.1 %ไม่ผ่าน557.08334.6439.9 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี4,205.882,280.6245.8 %ผ่าน447.30316.4929.2 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี20,510.6618,771.278.5 %ไม่ผ่าน1,964.391,247.0936.5 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,335.052,082.0037.6 %ผ่าน927.92310.3766.6 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี2,704.441,370.0049.3 %ผ่าน337.52133.5260.4 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี44,489.5119,860.0055.4 %ผ่าน5,977.183,884.3535.0 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี5,083.553,402.2133.1 %ผ่าน457.28280.0838.8 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี9,837.1711,608.00-18.0 %ไม่ผ่าน582.71543.876.7 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน896.33443.0050.6 %ผ่าน117.2873.7937.1 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย1,118.68750.0033.0 %ผ่าน54.8626.6751.4 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ1,562.62958.0038.7 %ผ่าน93.6388.455.5 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง1,217.80594.0051.2 %ผ่าน87.7239.0555.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด1,134.77434.0061.8 %ผ่าน49.5559.20-19.5 %ไม่ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม1,263.22941.0025.5 %ผ่าน45.4444.342.4 %ไม่ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี1,380.71890.0035.5 %ผ่าน79.7327.2065.9 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง1,263.29518.0059.0 %ผ่าน116.0762.1146.5 %ผ่าน
44. ด่านศุลกากรบ้านแหลม1,856.61831.5055.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี13,385.805,702.0157.4 %ผ่าน1,714.761,135.2533.8 %ผ่าน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี3,415.461,487.0056.5 %ผ่าน394.82217.0445.0 %ผ่าน
47. เรือนจำกลางเพชรบุรี81,786.80111,892.87-36.8 %ไม่ผ่าน2,058.251,859.399.7 %ไม่ผ่าน
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรี12,638.648,512.0032.7 %ผ่าน1,763.80108.5093.8 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 124,606.8813,412.0545.5 %ผ่าน437.671,165.71-166.3 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 217,864.1213,468.2524.6 %ผ่าน815.00228.8571.9 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี15,201.3712,524.6917.6 %ไม่ผ่าน1,371.40522.5061.9 %ผ่าน
52. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,612.933,534.4837.0 %ผ่าน360.26522.50-45.0 %ไม่ผ่าน
53. วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย24,381.5013,526.7244.5 %ผ่าน235.82301.53-27.9 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด40,343.5522,443.0044.4 %ผ่าน912.84596.7334.6 %ผ่าน
55. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี32,984.748,156.4775.3 %ผ่าน543.75572.12-5.2 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี45,774.6927,584.0539.7 %ผ่าน1,026.95589.8842.6 %ผ่าน
57. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี31,945.1416,721.0047.7 %ผ่าน409.49457.69-11.8 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี45,343.1239,753.9912.3 %ไม่ผ่าน988.91384.8061.1 %ผ่าน
59. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี16,794.2211,651.2030.6 %ผ่าน80.8039.0751.6 %ผ่าน
60. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)12,189.6516,519.99-35.5 %ไม่ผ่าน1,661.45308.7581.4 %ผ่าน
61. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี13,310.694,144.0068.9 %ผ่าน1,758.52336.1180.9 %ผ่าน
รวม 677,506 488,869 27.84 % ผ่าน 43,128 25,006 42.02 % ผ่าน