สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,654.25889.0046.3 %ผ่าน290.0981.6471.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,215.701,771.0020.1 %ผ่าน409.850.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,920.051,571.9318.1 %ไม่ผ่าน379.92169.0855.5 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,871.451,691.0056.3 %ผ่าน629.41420.5533.2 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,201.311,079.0051.0 %ผ่าน429.81231.4746.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,971.42749.2062.0 %ผ่าน379.9256.9685.0 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,953.043,393.00-14.9 %ไม่ผ่าน519.64846.71-62.9 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,122.482,015.625.0 %ไม่ผ่าน503.1074.0785.3 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,457.863,315.384.1 %ไม่ผ่าน619.43464.6825.0 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,864.401,519.5047.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์21,957.3512,785.9941.8 %ผ่าน819.03707.9913.6 %ไม่ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,991.962,403.0039.8 %ผ่าน499.673.3999.3 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,417.55604.0075.0 %ผ่าน449.7859.0286.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,634.50483.0070.4 %ผ่าน340.0061.9881.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,874.201,766.0038.6 %ผ่าน459.76334.5127.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,167.052,737.0055.6 %ผ่าน918.84492.9046.4 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,193.464,522.0027.0 %ผ่าน978.72180.0281.6 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,648.111,245.0053.0 %ผ่าน489.85229.9053.1 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,220.3010,554.3942.1 %ผ่าน839.00147.5682.4 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,192.482,928.008.3 %ไม่ผ่าน399.87164.0859.0 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,828.423,096.10-9.5 %ไม่ผ่าน519.65351.2032.4 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,407.411,883.0021.8 %ผ่าน449.77333.7325.8 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,443.281,710.0030.0 %ผ่าน439.80222.4949.4 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,630.616,388.00-75.9 %ไม่ผ่าน400.0390.4177.4 %ผ่าน
25.  รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 54,308.9139,542.8627.2 %ผ่าน713.38593.1216.9 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,565.05637.0059.3 %ผ่าน320.03174.4945.5 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,667.412,930.4637.2 %ผ่าน629.41191.8369.5 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,028.061,246.0438.6 %ผ่าน379.9229.4992.2 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,285.035,018.4031.1 %ผ่าน898.87594.0233.9 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,017.891,680.9516.7 %ไม่ผ่าน379.9129.5292.2 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,960.9824,734.00-77.2 %ไม่ผ่าน1,722.09460.2573.3 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4,743.752,487.0047.6 %ผ่าน429.82163.5062.0 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,552.15624.0059.8 %ผ่าน320.0575.2676.5 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,530.5612,699.1227.6 %ผ่าน4,269.851,602.0162.5 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์2,578.884,594.08-78.1 %ไม่ผ่าน459.75258.0243.9 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์11,311.427,128.9237.0 %ผ่าน665.971,102.57-65.6 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี931.23491.0047.3 %ผ่าน78.5626.5666.2 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก1,191.23348.0070.8 %ผ่าน68.25112.10-64.2 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน965.57616.0036.2 %ผ่าน97.1347.5051.1 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย1,019.54410.0059.8 %ผ่าน110.7985.5022.8 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี1,388.561,284.007.5 %ไม่ผ่าน112.6976.0032.6 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์1,581.471,287.0018.6 %ไม่ผ่าน103.5538.6562.7 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด1,251.23116.0090.7 %ผ่าน81.10102.60-26.5 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน1,609.321,308.0018.7 %ไม่ผ่าน140.7447.5066.2 %ผ่าน
45. ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์3,284.798,456.50-157.4 %ไม่ผ่าน529.45290.7045.1 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์5,478.845,047.987.9 %ไม่ผ่าน718.54200.6172.1 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน1,602.871,796.97-12.1 %ไม่ผ่าน229.61235.88-2.7 %ไม่ผ่าน
48. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน1,394.26694.0050.2 %ผ่าน254.97156.0938.8 %ผ่าน
49. ท่าอากาศยานหัวหิน86,292.8974,366.0513.8 %ไม่ผ่าน555.42339.3238.9 %ผ่าน
50. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,518.891,380.0045.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
51. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)2,002.611,320.0034.1 %ผ่าน72.5723.5967.5 %ผ่าน
52. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,821.966,185.00-28.3 %ไม่ผ่าน85.6023.5972.4 %ผ่าน
53. สพ.ประจวบคีรีขันธ์3,409.591,776.0047.9 %ผ่าน419.84295.1329.7 %ผ่าน
54. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,658.231,700.0036.0 %ผ่าน419.9918.0595.7 %ผ่าน
55. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์51,497.66108,479.62-110.6 %ไม่ผ่าน2,720.981,643.2539.6 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 114,817.9110,535.2728.9 %ผ่าน629.85662.15-5.1 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 214,701.6614,166.513.6 %ไม่ผ่าน839.93735.3512.5 %ไม่ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์12,414.535,649.0054.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
59. โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์23,627.796,628.6371.9 %ผ่าน294.15172.5041.4 %ผ่าน
60. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,881.401,461.8049.3 %ผ่าน354.79237.5033.1 %ผ่าน
61. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน32,815.3620,737.0036.8 %ผ่าน517.28565.25-9.3 %ไม่ผ่าน
62. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี29,960.0314,769.4250.7 %ผ่าน425.99587.01-37.8 %ไม่ผ่าน
63. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล38,769.3026,838.0030.8 %ผ่าน730.27840.86-15.1 %ไม่ผ่าน
64. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์259,454.4232,920.4387.3 %ผ่าน9,813.03563.0694.3 %ผ่าน
65. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,897.926,488.7027.1 %ผ่าน66.05176.70-167.5 %ไม่ผ่าน
66. สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,043.0013,111.73-8.9 %ไม่ผ่าน2,264.994,059.60-79.2 %ไม่ผ่าน
67. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์9,458.909,521.00-0.7 %ไม่ผ่าน864.931,054.50-21.9 %ไม่ผ่าน
68. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์11,683.706,192.0047.0 %ผ่าน1,034.84147.5485.7 %ผ่าน
รวม 875,815 560,505 36.00 % ผ่าน 47,990 24,564 48.81 % ผ่าน