สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช1,524.55969.0036.4 %ผ่าน345.07143.7258.4 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,417.541,710.0029.3 %ผ่าน474.810.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน454.85264.0741.9 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช10,152.872,111.0079.2 %ผ่าน674.401,020.31-51.3 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,524.311,140.0054.8 %ผ่าน534.69389.6927.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,067.321,391.0072.5 %ผ่าน844.07546.5035.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,677.134,472.334.4 %ไม่ผ่าน774.21791.18-2.2 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช6,305.425,984.045.1 %ไม่ผ่าน774.21441.9842.9 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,976.314,167.0540.3 %ผ่าน1,153.451,067.197.5 %ไม่ผ่าน
10. ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,596.013,907.00-8.6 %ไม่ผ่าน632.49261.5058.7 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช82,008.1612,719.9584.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,218.712,609.0018.9 %ไม่ผ่าน634.49281.2055.7 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช2,352.591,137.0051.7 %ผ่าน504.49179.4764.4 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,150.251,297.5039.7 %ผ่าน452.85299.0634.0 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,619.693,642.50-0.6 %ไม่ผ่าน574.36294.5048.7 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช6,099.486,174.00-1.2 %ไม่ผ่าน903.95271.2770.0 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,233.672,183.0032.5 %ผ่าน634.49541.3714.7 %ไม่ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช16,332.3614,916.008.7 %ไม่ผ่าน993.7681.4291.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน406.39370.508.8 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,745.894,683.65-25.0 %ไม่ผ่าน634.48702.64-10.7 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,269.432,381.0054.8 %ผ่าน774.21241.2768.8 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช6,580.082,682.0059.2 %ผ่าน795.69254.7968.0 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช6,816.715,798.2014.9 %ไม่ผ่าน594.570.9599.8 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช1,630.961,353.0017.0 %ไม่ผ่าน394.9673.1581.5 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,808.992,858.0040.6 %ผ่าน734.29379.9648.3 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,888.842,525.4012.6 %ไม่ผ่าน574.61136.1076.3 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช13,349.969,157.4031.4 %ผ่าน744.26314.4257.8 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,781.893,166.0016.3 %ไม่ผ่าน704.35161.5077.1 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช27,563.4928,933.49-5.0 %ไม่ผ่าน3,137.432,092.6533.3 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 4,278.642,693.9737.0 %ผ่าน674.41663.581.6 %ไม่ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,273.161,183.0048.0 %ผ่าน361.490.9599.7 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช45,549.4950,921.00-11.8 %ไม่ผ่าน5,603.114,245.8324.2 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,095.532,247.0027.4 %ผ่าน604.55120.8480.0 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช16,485.294,656.7271.8 %ผ่าน1,004.83581.6942.1 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม859.11494.0042.5 %ผ่าน82.1414.7082.1 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์893.46476.0046.7 %ผ่าน60.75100.24-65.0 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง1,140.45764.0033.0 %ผ่าน115.1648.3958.0 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ809.25315.0061.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด931.03546.0041.4 %ผ่าน82.7928.4465.6 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง849.66438.0048.4 %ผ่าน56.7243.7322.9 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่885.05503.0043.2 %ผ่าน56.5331.2744.7 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา780.94448.0042.6 %ผ่าน59.2126.4055.4 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา1,065.80543.0049.1 %ผ่าน69.5544.1236.6 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง2,135.571,634.7023.5 %ผ่าน145.9258.5959.9 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่921.35303.0067.1 %ผ่าน85.4187.72-2.7 %ไม่ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน894.79184.0079.4 %ผ่าน61.2027.9954.3 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง1,219.73609.0050.1 %ผ่าน71.7158.2818.7 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี998.32376.0062.3 %ผ่าน55.5867.46-21.4 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม904.55385.0057.4 %ผ่าน57.2529.3348.8 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน781.05330.0057.7 %ผ่าน60.900.9598.4 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน116.5188.9523.7 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์1,116.95507.0054.6 %ผ่าน65.4341.3336.8 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา855.78437.0048.9 %ผ่าน50.2558.73-16.9 %ไม่ผ่าน
55. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล1,005.99370.0063.2 %ผ่าน91.5552.5242.6 %ผ่าน
56. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร941.56777.0017.5 %ไม่ผ่าน76.7129.3661.7 %ผ่าน
57. ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช4,253.264,869.09-14.5 %ไม่ผ่าน544.67241.0555.7 %ผ่าน
58. ด่านศุลกากรสิชลไม่ครบ6,706.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ98.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
59. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช9,824.497,336.6925.3 %ผ่าน1,013.72488.3051.8 %ผ่าน
60. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา1,742.731,585.009.1 %ไม่ผ่าน4,252.32394.2590.7 %ผ่าน
61. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง1,992.751,156.0042.0 %ผ่าน364.80226.1038.0 %ผ่าน
62. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,040.921,913.626.2 %ไม่ผ่าน250.50306.85-22.5 %ไม่ผ่าน
63. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน226.67349.60-54.2 %ไม่ผ่าน
64. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช356,527.13273,383.0023.3 %ผ่าน1,761.24447.6574.6 %ผ่าน
65. สอต.นครศรีธรรมราช3,822.201,175.0069.3 %ผ่าน81.4665.6819.4 %ไม่ผ่าน
66. สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,451.29193.0086.7 %ผ่าน76.5827.4764.1 %ผ่าน
67. สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,955.411,250.0036.1 %ผ่าน68.4347.5030.6 %ผ่าน
68. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช15,713.193,330.0078.8 %ผ่าน553.65220.4360.2 %ผ่าน
69.  รจก.นครศรีธรรมราช 64,280.28121,766.67-89.4 %ไม่ผ่าน1,860.82943.3749.3 %ผ่าน
70. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 51,461.0328,292.7845.0 %ผ่าน625.92523.3816.4 %ไม่ผ่าน
71. สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช49,430.537,627.0084.6 %ผ่าน609.33146.6175.9 %ผ่าน
72. สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช12,051.354,081.0066.1 %ผ่าน2,152.46446.9779.2 %ผ่าน
73. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช10,929.101,676.0084.7 %ผ่าน921.14258.1272.0 %ผ่าน
74. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช6,411.998,404.38-31.1 %ไม่ผ่าน652.45693.65-6.3 %ไม่ผ่าน
75. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 115,381.248,733.5443.2 %ผ่าน452.83369.2718.5 %ไม่ผ่าน
76. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
77. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 314,017.0311,041.2921.2 %ผ่าน1,263.91264.3779.1 %ผ่าน
78. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 13,868.8611,700.6315.6 %ไม่ผ่าน669.96322.9351.8 %ผ่าน
79. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช15,415.2314,346.006.9 %ไม่ผ่าน1,171.84640.5545.3 %ผ่าน
80. นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล40,346.045,855.0085.5 %ผ่าน554.22638.44-15.2 %ไม่ผ่าน
81. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,539.176,929.78-6.0 %ไม่ผ่าน293.86667.39-127.1 %ไม่ผ่าน
82. โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช18,280.9411,431.4037.5 %ผ่าน409.29726.79-77.6 %ไม่ผ่าน
83. วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช33,970.9024,728.0027.2 %ผ่าน646.60620.894.0 %ไม่ผ่าน
84. วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี26,553.0411,238.0057.7 %ผ่าน357.53205.3242.6 %ผ่าน
85. วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร32,106.5721,216.0033.9 %ผ่าน555.31536.983.3 %ไม่ผ่าน
86. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช34,749.2334,087.091.9 %ไม่ผ่าน624.311,277.97-104.7 %ไม่ผ่าน
87. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง41,852.4339,794.994.9 %ไม่ผ่าน980.10728.5825.7 %ผ่าน
88. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช48,024.0491,412.00-90.3 %ไม่ผ่าน1,705.10553.1567.6 %ผ่าน
89. วิทยาลัยเทคนิคสิชล32,085.7424,098.0024.9 %ผ่าน550.47290.6747.2 %ผ่าน
90. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช33,909.1729,212.8413.8 %ไม่ผ่าน805.56345.9957.0 %ผ่าน
91. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช29,577.5212,450.1757.9 %ผ่าน471.63253.2346.3 %ผ่าน
92. วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช31,257.5716,379.0047.6 %ผ่าน483.34875.30-81.1 %ไม่ผ่าน
93. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช60,118.0674,844.00-24.5 %ไม่ผ่าน1,445.33981.1432.1 %ผ่าน
94. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช11,466.475,569.6151.4 %ผ่าน72.8182.94-13.9 %ไม่ผ่าน
95. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,786.262,614.0070.2 %ผ่าน57.68117.18-103.2 %ไม่ผ่าน
96. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช23,201.3519,654.1715.3 %ไม่ผ่าน525.83728.76-38.6 %ไม่ผ่าน
97. สำนักงานชลประทานที่ 1520,677.8219,219.557.1 %ไม่ผ่าน3,325.357,079.85-112.9 %ไม่ผ่าน
98. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,124.401,538.5050.8 %ผ่าน929.19193.8379.1 %ผ่าน
99. สำนักงานทางหลวงที่ 16 12,903.5914,549.58-12.8 %ไม่ผ่าน2,233.66225.0089.9 %ผ่าน
100. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)14,802.3810,668.9527.9 %ผ่าน2,597.20456.0682.4 %ผ่าน
101. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช13,417.107,354.0045.2 %ผ่าน1,203.88530.0456.0 %ผ่าน
102. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช16,282.7412,624.3022.5 %ผ่าน2,533.892,482.242.0 %ไม่ผ่าน
103. ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช67,471.4647,918.0029.0 %ผ่าน2,130.63551.0074.1 %ผ่าน
รวม 1,644,439 1,265,458 23.05 % ผ่าน 75,693 46,728 38.27 % ผ่าน