สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา1,277.73855.0033.1 %ผ่าน248.09213.9113.8 %ไม่ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดพังงา2,572.901,058.1458.9 %ผ่าน377.830.9599.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา282,443.945,147.6898.2 %ผ่าน465.10296.2836.3 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,467.342,443.2229.5 %ผ่าน557.47779.00-39.7 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา1,995.931,041.0047.8 %ผ่าน347.91194.5744.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,299.711,283.0044.2 %ผ่าน357.89171.8752.0 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,133.771,989.0036.5 %ผ่าน517.55541.80-4.7 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,613.323,599.0022.0 %ผ่าน959.11237.5075.2 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา3,900.451,799.0053.9 %ผ่าน637.31230.7563.8 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,071.56960.0053.7 %ผ่าน357.8979.2077.9 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา8,605.266,426.5825.3 %ผ่าน577.43240.2858.4 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา2,364.941,790.0024.3 %ผ่าน407.77332.7518.4 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา2,079.661,118.0046.2 %ผ่าน377.8358.6184.5 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา1,558.14494.0068.3 %ผ่าน288.01122.5257.5 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,176.091,899.0040.2 %ผ่าน417.77175.9957.9 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดพังงา4,759.2545,602.15-858.2 %ไม่ผ่าน677.23295.3556.4 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,942.943,867.001.9 %ไม่ผ่าน657.27483.5526.4 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา2,542.711,659.0034.8 %ผ่าน407.77146.5264.1 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา7,493.184,456.2840.5 %ผ่าน334.16111.3866.7 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา3,430.051,320.0061.5 %ผ่าน357.87489.25-36.7 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,207.602,320.0027.7 %ผ่าน507.59261.5548.5 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา3,131.122,468.0021.2 %ผ่าน417.86117.2171.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา4,364.661,610.2863.1 %ผ่าน417.7788.8578.7 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,339.452,425.00-3.7 %ไม่ผ่าน297.9958.6180.3 %ผ่าน
25.  รจจ.พังงา 53,985.52108,540.00-101.1 %ไม่ผ่าน634.87312.3950.8 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา1,615.49647.0060.0 %ผ่าน278.0392.3566.8 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา5,415.402,286.0057.8 %ผ่าน647.29649.98-0.4 %ไม่ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา2,264.081,177.0048.0 %ผ่าน387.83213.7544.9 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา5,995.405,729.954.4 %ไม่ผ่าน527.53437.8117.0 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,290.791,926.0041.5 %ผ่าน517.55205.1860.4 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,960.0513,678.052.0 %ไม่ผ่าน1,550.612,558.75-65.0 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 2,397.121,073.0055.2 %ผ่าน335.90362.03-7.8 %ไม่ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา1,414.42725.0048.7 %ผ่าน268.05231.2013.7 %ไม่ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา15,102.4710,614.5229.7 %ผ่าน3,907.542,803.7228.2 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา2,153.622,457.42-14.1 %ไม่ผ่าน327.93368.92-12.5 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา8,107.9513,504.00-66.6 %ไม่ผ่าน579.20546.795.6 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง793.48207.0073.9 %ผ่าน60.151.0098.3 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว274.24225.0018.0 %ไม่ผ่าน82.5814.2582.7 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง889.4019.0097.9 %ผ่าน62.8255.6611.4 %ไม่ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า1,211.11744.3038.5 %ผ่าน82.240.9598.8 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด899.83391.0056.5 %ผ่าน54.7459.00-7.8 %ไม่ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง1,012.38368.0063.7 %ผ่าน74.0925.1866.0 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา1,336.301.0099.9 %ผ่าน66.1558.6111.4 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,660.874,020.0013.8 %ไม่ผ่าน437.73584.25-33.5 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า1,320.621,803.00-36.5 %ไม่ผ่าน252.39190.0024.7 %ผ่าน
46. สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,183.97925.0021.9 %ผ่าน55.5494.27-69.7 %ไม่ผ่าน
47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา3,272.161,325.0059.5 %ผ่าน377.85488.49-29.3 %ไม่ผ่าน
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพังงา34,603.5811,128.0167.8 %ผ่าน1,345.89739.6045.0 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา13,685.1910,530.0123.1 %ผ่าน768.19282.2563.3 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง13,456.155,214.2461.3 %ผ่าน476.13594.87-24.9 %ไม่ผ่าน
51. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา4,305.513,337.9022.5 %ผ่าน256.93306.85-19.4 %ไม่ผ่าน
52. วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า27,094.0616,641.0038.6 %ผ่าน387.96612.07-57.8 %ไม่ผ่าน
53. วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง26,783.8912,712.0052.5 %ผ่าน380.35498.74-31.1 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา28,052.8716,205.1942.2 %ผ่าน275.23897.89-226.2 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยเทคนิคพังงา35,242.4672,182.47-104.8 %ไม่ผ่าน953.25625.9434.3 %ผ่าน
56. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา6,449.453,822.9040.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
57. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา30,745.2217,652.2442.6 %ผ่าน208.3386.1658.6 %ผ่าน
58. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา7,846.864,505.0042.6 %ผ่าน1,351.19437.2567.6 %ผ่าน
รวม 721,594 443,948 38.48 % ผ่าน 28,943 21,164 26.87 % ผ่าน