สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต1,554.20846.0045.6 %ผ่าน140.16120.4014.1 %ไม่ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต2,068.901,350.0034.7 %ผ่าน220.00167.6223.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต5,555.161,245.0077.6 %ผ่าน401.35158.2060.6 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,825.631,311.0065.7 %ผ่าน449.54453.05-0.8 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต2,198.881,417.0535.6 %ผ่าน249.94136.1645.5 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต1,971.791,217.0038.3 %ผ่าน220.00161.9726.4 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต2,369.50887.0062.6 %ผ่าน249.94477.54-91.1 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,817.491,745.004.0 %ไม่ผ่าน366.24104.9071.4 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,331.191,578.0052.6 %ผ่าน409.62256.3437.4 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต2,329.112,007.0013.8 %ไม่ผ่าน259.92153.2641.0 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต18,977.7326,788.00-41.2 %ไม่ผ่าน758.9248.5193.6 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต2,825.202,710.004.1 %ไม่ผ่าน319.80260.9118.4 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต2,214.93585.0073.6 %ผ่าน279.8843.9484.3 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,134.23557.7073.9 %ผ่าน210.020.9599.5 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,751.743,034.0036.1 %ผ่าน409.62151.8762.9 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต17,307.4755,371.05-219.9 %ไม่ผ่าน649.141,137.08-75.2 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,012.606,073.04-21.2 %ไม่ผ่าน689.06571.5217.1 %ไม่ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,784.58179.0095.3 %ผ่าน489.46159.9667.3 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต136,329.8012,827.6290.6 %ผ่าน669.1092.8786.1 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต2,020.29635.0068.6 %ผ่าน229.98181.4521.1 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,385.733,757.50-11.0 %ไม่ผ่าน389.66213.7545.1 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,060.49834.0072.7 %ผ่าน389.66109.8871.8 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต2,831.36930.0067.2 %ผ่าน339.7656.7383.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,064.145,024.00-64.0 %ไม่ผ่าน309.8243.9485.8 %ผ่าน
25.  รจจ.ภูเก็ต 56,739.60121,899.50-114.8 %ไม่ผ่าน1,194.95744.6437.7 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต1,539.92461.0070.1 %ผ่าน170.10102.5239.7 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต6,709.451,308.0580.5 %ผ่าน828.78292.3564.7 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,575.222,683.0725.0 %ผ่าน399.6442.1889.4 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต13,471.707,761.8742.4 %ผ่าน569.30355.0737.6 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,767.381,954.6648.1 %ผ่าน469.50264.7143.6 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,583.9617,376.00-27.9 %ไม่ผ่าน1,148.261,419.64-23.6 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 2,719.861,615.0040.6 %ผ่าน289.86313.75-8.2 %ไม่ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต1,528.06385.0074.8 %ผ่าน160.12210.90-31.7 %ไม่ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,357.3612,580.0066.3 %ผ่าน2,073.943,994.60-92.6 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต2,480.694,506.00-81.6 %ไม่ผ่าน269.90149.1044.8 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต22,511.3412,477.6944.6 %ผ่าน901.95958.21-6.2 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้1,449.211,132.0021.9 %ผ่าน98.37117.00-18.9 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง1,481.931,038.0030.0 %ผ่าน96.7692.044.9 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 15,971.033,960.0033.7 %ผ่าน122.0857.1253.2 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 21,892.301,741.008.0 %ไม่ผ่าน107.64113.66-5.6 %ไม่ผ่าน
41. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน575.95114.0580.2 %ผ่าน
42. ด่านศุลกากรภูเก็ต3,335.876,593.00-97.6 %ไม่ผ่าน319.8059.8081.3 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,459.846,560.00-47.1 %ไม่ผ่าน429.58670.70-56.1 %ไม่ผ่าน
44. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,421.2221,003.61-2.9 %ไม่ผ่าน242.8552.7278.3 %ผ่าน
45. สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 15,495.221,042.0093.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
46. สพ.ภูเก็ต9,862.364,164.4557.8 %ผ่าน514.06171.3766.7 %ผ่าน
47. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต2,353.902,636.00-12.0 %ไม่ผ่าน220.00134.7738.7 %ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต15,342.6712,288.0119.9 %ไม่ผ่าน337.81353.92-4.8 %ไม่ผ่าน
49. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต17,910.372,810.6184.3 %ผ่าน272.1785.3568.6 %ผ่าน
50. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต34,291.2142,912.73-25.1 %ไม่ผ่าน671.30198.2770.5 %ผ่าน
51. วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต30,830.5516,322.0047.1 %ผ่าน248.38130.9047.3 %ผ่าน
52. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต49,307.5880,286.00-62.8 %ไม่ผ่าน1,057.37551.5347.8 %ผ่าน
53. สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง28,149.1428,560.00-1.5 %ไม่ผ่าน357.53225.6336.9 %ผ่าน
54. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,228.2310,504.8545.4 %ผ่าน64.1289.74-40.0 %ไม่ผ่าน
55. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน92.91395.70-325.9 %ไม่ผ่าน
56. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,214.544,278.00-33.1 %ไม่ผ่าน389.66607.47-55.9 %ไม่ผ่าน
57. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต14,150.826,986.0050.6 %ผ่าน1,826.54114.0093.8 %ผ่าน
58. ตำรวจภูธรภาค 8 63,819.0745,364.4028.9 %ผ่าน8,539.304,560.0346.6 %ผ่าน
รวม 743,674 618,099 16.89 % ไม่ผ่าน 34,161 23,006 32.65 % ผ่าน