สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี1,979.72152.0092.3 %ผ่าน413.84232.7543.8 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,246.821,628.0027.5 %ผ่าน513.6688.2682.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,237.451,539.5331.2 %ผ่าน245.28670.45-173.3 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,608.493,386.8826.5 %ผ่าน833.0096.9088.4 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,373.45921.0061.2 %ผ่าน563.53373.1633.8 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,399.77706.0070.6 %ผ่าน530.93507.154.5 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,816.802,717.2828.8 %ผ่าน633.401,046.90-65.3 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,680.523,385.36-26.3 %ไม่ผ่าน627.68270.7556.9 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,096.33250.0095.1 %ผ่าน962.741,369.17-42.2 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,649.652,494.0046.4 %ผ่าน785.16787.84-0.3 %ไม่ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี13,112.0938,877.62-196.5 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,920.212,101.0028.1 %ผ่าน625.70497.8020.4 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,375.97930.0060.9 %ผ่าน553.550.9599.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,727.82367.0086.5 %ผ่าน379.21399.00-5.2 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,438.114,562.46-32.7 %ไม่ผ่าน693.26125.3481.9 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี19,712.8348,257.00-144.8 %ไม่ผ่าน2,063.962,026.501.8 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,915.04793.0083.9 %ผ่าน763.14632.6017.1 %ไม่ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,583.192,419.0032.5 %ผ่าน713.24400.9043.8 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,535.8212,771.7027.2 %ผ่าน1,012.64100.0490.1 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,733.543,374.0028.7 %ผ่าน743.18988.00-32.9 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,640.294,243.00-16.6 %ไม่ผ่าน713.24500.6529.8 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,864.612,070.0046.4 %ผ่าน783.10252.7067.7 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,319.872,346.0062.9 %ผ่าน972.74659.3032.2 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,337.833,319.8023.5 %ผ่าน603.48249.8558.6 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,928.293,147.0054.6 %ผ่าน503.66159.7568.3 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,923.783,673.0047.0 %ผ่าน982.79329.6566.5 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,727.821,755.0035.7 %ผ่าน379.21339.1510.6 %ไม่ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,655.986,474.9625.2 %ผ่าน1,012.64514.9049.2 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,500.035,014.19-100.6 %ไม่ผ่าน573.521,434.11-150.1 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี68,887.9628,803.9858.2 %ผ่าน25,136.972,984.0788.1 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,504.111,894.0045.9 %ผ่าน470.50507.27-7.8 %ไม่ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,695.27658.0061.2 %ผ่าน436.08250.0742.7 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี20,802.6819,492.006.3 %ไม่ผ่าน7,435.113,375.0554.6 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,092.7118,739.00-357.9 %ไม่ผ่าน759.86244.4867.8 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี13,064.6420,131.80-54.1 %ไม่ผ่าน838.18698.0916.7 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 210,392.127,339.4429.4 %ผ่าน449.96453.44-0.8 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์1,359.07283.0079.2 %ผ่าน77.4651.3033.8 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน849.08671.0021.0 %ผ่าน72.2233.8053.2 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย1,135.86724.0036.3 %ผ่าน90.1353.2041.0 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม1,099.59213.0080.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา1,226.06266.0078.3 %ผ่าน74.590.9598.7 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี769.48296.0061.5 %ผ่าน55.975.6389.9 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา1,151.00879.0023.6 %ผ่าน148.4563.5357.2 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก1,322.29385.0070.9 %ผ่าน79.9357.0828.6 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง773.32261.0066.2 %ผ่าน88.570.9598.9 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ1,185.41212.0082.1 %ผ่าน83.9560.5927.8 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน964.14741.0023.1 %ผ่าน41.3361.73-49.4 %ไม่ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม1,195.13457.0061.8 %ผ่าน55.3264.74-17.0 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร1,053.42462.0056.1 %ผ่าน84.6249.9840.9 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม1,122.97194.0082.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง1,161.49613.0047.2 %ผ่าน96.6261.7036.1 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน104.7757.0045.6 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี1,400.491,436.00-2.5 %ไม่ผ่าน63.04118.79-88.4 %ไม่ผ่าน
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ1,129.13993.0012.1 %ไม่ผ่าน98.3257.0042.0 %ผ่าน
55. ด่านศุลกากรเกาะสมุย2,411.392,400.000.5 %ไม่ผ่าน329.21246.4225.1 %ผ่าน
56. ด่านศุลกากรบ้านดอน5,622.536,768.00-20.4 %ไม่ผ่าน532.40124.4576.6 %ผ่าน
57. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี35,362.048,144.7177.0 %ผ่าน5,190.47547.2089.5 %ผ่าน
58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย1,896.342,348.00-23.8 %ไม่ผ่าน217.02161.5025.6 %ผ่าน
59. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน1,888.832,050.50-8.6 %ไม่ผ่าน295.71260.3012.0 %ไม่ผ่าน
60. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน221.79103.5553.3 %ผ่าน
61. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,069.47791.0061.8 %ผ่าน337.63526.30-55.9 %ไม่ผ่าน
62. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี292,006.72400,438.56-37.1 %ไม่ผ่าน1,020.23950.006.9 %ไม่ผ่าน
63. กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,406.25736.0047.7 %ผ่าน85.2652.9038.0 %ผ่าน
64. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานอากาศเกษตรกาญจนดิษฐ์)1,894.721,000.0047.2 %ผ่าน81.160.9598.8 %ผ่าน
65. สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี7,160.044,987.0030.3 %ผ่าน110.562.8597.4 %ผ่าน
66. สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,096.781,003.0067.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
67. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 25,469.6216,846.0033.9 %ผ่าน826.46326.9560.4 %ผ่าน
68. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,488.3112,540.00-47.7 %ไม่ผ่าน592.64274.9553.6 %ผ่าน
69. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี58,605.68120,163.00-105.0 %ไม่ผ่าน1,495.163,936.44-163.3 %ไม่ผ่าน
70. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,864.733,625.00-26.5 %ไม่ผ่าน593.46475.0020.0 %ไม่ผ่าน
71. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 115,996.758,613.9046.2 %ผ่าน563.39450.3020.1 %ผ่าน
72. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 215,784.3110,658.6632.5 %ผ่าน1,044.45570.7345.4 %ผ่าน
73. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 313,401.9419,330.37-44.2 %ไม่ผ่าน869.62459.3247.2 %ผ่าน
74. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร60,696.569,126.0585.0 %ผ่าน2,927.201,010.4565.5 %ผ่าน
75. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,480.872,761.1238.4 %ผ่าน240.18243.00-1.2 %ไม่ผ่าน
76. สอนคนตาบอดภาคใต้12,254.905,137.0058.1 %ผ่าน409.04310.0024.2 %ผ่าน
77. วิทยาลัยการอาชีพไชยา31,244.6525,642.0017.9 %ไม่ผ่าน509.67396.6022.2 %ผ่าน
78. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ30,086.0022,044.0026.7 %ผ่าน471.63688.03-45.9 %ไม่ผ่าน
79. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี28,411.1230,423.00-7.1 %ไม่ผ่าน349.08423.22-21.2 %ไม่ผ่าน
80. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์28,277.6613,440.0052.5 %ผ่าน355.79280.2521.2 %ผ่าน
81. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี65,435.2068,948.01-5.4 %ไม่ผ่าน1,696.36793.9053.2 %ผ่าน
82. วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี27,995.3116,433.0041.3 %ผ่าน410.78559.55-36.2 %ไม่ผ่าน
83. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี51,434.858,676.4983.1 %ผ่าน1,179.09597.5549.3 %ผ่าน
84. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)1,516.941,013.0033.2 %ผ่าน320.740.9099.7 %ผ่าน
85. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,170.2410,823.00-159.5 %ไม่ผ่าน1,022.65193.7081.1 %ผ่าน
86. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี20,636.9614,393.4230.3 %ผ่าน85.80355.25-314.0 %ไม่ผ่าน
87. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,473.462,361.8063.5 %ผ่าน67.1477.45-15.4 %ไม่ผ่าน
88. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี57,613.0232,687.2343.3 %ผ่าน252.84507.95-100.9 %ไม่ผ่าน
89. สำนักงานคลังเขต 82,407.932,194.008.9 %ไม่ผ่าน259.092.8598.9 %ผ่าน
90. สำนักงานสรรพากรภาค 1113,799.274,415.5768.0 %ผ่าน1,287.10271.0978.9 %ผ่าน
91. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,639.569,116.76-61.7 %ไม่ผ่าน1,112.24703.9536.7 %ผ่าน
92. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 102,775.422,356.7615.1 %ไม่ผ่าน5,412.16192.8096.4 %ผ่าน
93. สำนักงานปศุสัตว์เขต 83,966.503,347.9215.6 %ไม่ผ่าน839.47960.19-14.4 %ไม่ผ่าน
94. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,812.643,859.2019.8 %ไม่ผ่าน1,149.501,721.97-49.8 %ไม่ผ่าน
95. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี29,584.745,381.0081.8 %ผ่าน1,370.381,412.65-3.1 %ไม่ผ่าน
96. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,692.061,581.7257.2 %ผ่าน1,015.432,862.71-181.9 %ไม่ผ่าน
97. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)7,719.958,053.94-4.3 %ไม่ผ่าน1,293.88595.6554.0 %ผ่าน
98. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 143,223.855,742.76-78.1 %ไม่ผ่าน845.77352.2458.4 %ผ่าน
99. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)14,405.526,275.0856.4 %ผ่าน2,499.431,169.5353.2 %ผ่าน
100. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1010,328.248,341.1819.2 %ไม่ผ่าน1,582.961,115.7029.5 %ผ่าน
101. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี7,179.3112,332.00-71.8 %ไม่ผ่าน1,172.422,232.50-90.4 %ไม่ผ่าน
102. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 88,579.4916,182.00-88.6 %ไม่ผ่าน1,401.67905.4035.4 %ผ่าน
103. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี22,802.3811,845.0148.1 %ผ่าน1,673.93353.0878.9 %ผ่าน
104. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี80,995.8321,720.0073.2 %ผ่าน585.36300.1048.7 %ผ่าน
105. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน815.1538.2595.3 %ผ่าน
106. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,810.917,325.00-52.3 %ไม่ผ่าน1,136.78981.0213.7 %ไม่ผ่าน
รวม 1,447,257 1,286,243 11.13 % ไม่ผ่าน 107,181 56,445 47.34 % ผ่าน