สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง1,232.08601.1051.2 %ผ่าน218.38130.5640.2 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,092.771,145.6045.3 %ผ่าน338.140.9599.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง1,502.611,220.7018.8 %ไม่ผ่าน134.71228.35-69.5 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,158.491,611.9049.0 %ผ่าน527.76497.695.7 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง1,999.46735.1063.2 %ผ่าน338.17219.7235.0 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,053.67785.9061.7 %ผ่าน684.87266.7061.1 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,069.18608.0070.6 %ผ่าน318.18114.1764.1 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,241.121,661.0025.9 %ผ่าน421.37310.2426.4 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,045.09935.0069.3 %ผ่าน497.85620.03-24.5 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,179.701,753.0719.6 %ไม่ผ่าน358.111.8599.5 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง13,642.775,039.9663.1 %ผ่าน587.6464.4189.0 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง1,663.561,329.0020.1 %ผ่าน288.24446.60-54.9 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,144.90735.3065.7 %ผ่าน368.0870.2680.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง1,663.56752.8054.7 %ผ่าน288.24103.9363.9 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,513.851,769.0049.7 %ผ่าน388.04180.0253.6 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดระนอง8,409.0921,864.70-160.0 %ไม่ผ่าน1,284.84652.4249.2 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,294.083,795.90-15.2 %ไม่ผ่าน537.74198.6563.1 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง2,494.28599.9075.9 %ผ่าน398.0273.1981.6 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,383.195,054.61-15.3 %ไม่ผ่าน427.96131.7469.2 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง2,292.531,472.7035.8 %ผ่าน378.06330.6012.6 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง1,939.902,469.47-27.3 %ไม่ผ่าน248.32453.08-82.5 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง1,900.601,359.9028.4 %ผ่าน174.39213.12-22.2 %ไม่ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง2,810.091,245.0055.7 %ผ่าน307.200.9599.7 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง1,851.591,140.3038.4 %ผ่าน268.2858.5578.2 %ผ่าน
25.  รจจ.ระนอง 63,309.1825,470.3259.8 %ผ่าน1,889.24366.6680.6 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง1,339.68429.2068.0 %ผ่าน107.9975.3330.2 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,953.173,180.0054.3 %ผ่าน877.06344.0060.8 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง2,269.18578.0074.5 %ผ่าน378.0795.0374.9 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,158.413,604.67-14.1 %ไม่ผ่าน388.04278.2528.3 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง2,238.061,659.4825.9 %ผ่าน368.09294.2220.1 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,860.9711,426.67-29.0 %ไม่ผ่าน1,308.141,263.003.5 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 2,690.751,389.5348.4 %ผ่าน417.98280.7832.8 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง1,674.261,160.0030.7 %ผ่าน258.30186.0228.0 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,349.452,994.26-27.4 %ไม่ผ่าน209.39165.9920.7 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง8,953.3011,856.00-32.4 %ไม่ผ่าน524.51578.54-10.3 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี1,071.01244.0077.2 %ผ่าน84.4322.8073.0 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์932.97147.0084.2 %ผ่าน79.7527.5565.5 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง1,359.05620.0054.4 %ผ่าน80.9659.4326.6 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น869.67155.0082.2 %ผ่าน63.640.9598.5 %ผ่าน
41. ด่านศุลกากรระนอง4,703.089,689.28-106.0 %ไม่ผ่าน607.6036.1394.1 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,252.403,457.29-6.3 %ไม่ผ่าน487.84356.9526.8 %ผ่าน
43. สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี1,468.32562.0061.7 %ผ่าน216.44145.3532.8 %ผ่าน
44. ท่าอากาศยานระนอง45,684.5653,430.96-17.0 %ไม่ผ่าน377.69485.25-28.5 %ไม่ผ่าน
45. สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,041.566,393.00-58.2 %ไม่ผ่าน62.32100.94-62.0 %ไม่ผ่าน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง41,802.751,422.0096.6 %ผ่าน6,346.10248.8096.1 %ผ่าน
47. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระนอง2,237.701,642.6426.6 %ผ่าน358.10521.31-45.6 %ไม่ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง153,893.2712,556.0091.8 %ผ่าน4,701.32680.4085.5 %ผ่าน
49. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง9,732.002,888.0070.3 %ผ่าน296.75296.400.1 %ไม่ผ่าน
50. วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี25,317.978,507.5266.4 %ผ่าน327.10174.4346.7 %ผ่าน
51. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง27,601.429,740.0064.7 %ผ่าน248.38469.65-89.1 %ไม่ผ่าน
52. วิทยาลัยเทคนิคระนอง32,876.5521,172.0035.6 %ผ่าน765.28537.2029.8 %ผ่าน
53. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,399.98220.2095.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
54. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง14,459.4611,791.2418.5 %ไม่ผ่าน57.2658.55-2.3 %ไม่ผ่าน
55. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง16,014.566,159.8861.5 %ผ่าน987.30395.2060.0 %ผ่าน
รวม 569,093 274,232 51.81 % ผ่าน 32,658 13,913 57.40 % ผ่าน