สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร1,413.85642.0054.6 %ผ่าน293.79124.7957.5 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,003.251,231.0038.5 %ผ่าน393.590.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร1,191.25596.0050.0 %ผ่าน126.84242.61-91.3 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,144.711,578.0049.8 %ผ่าน613.15423.9930.8 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร1,774.86664.0062.6 %ผ่าน353.67334.055.5 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร1,896.371,133.0040.3 %ผ่าน373.63524.31-40.3 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร5,288.292,129.0059.7 %ผ่าน872.66838.853.9 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,897.152,892.00-52.4 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,511.572,267.0035.4 %ผ่าน633.13278.3956.0 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,049.272,500.0038.3 %ผ่าน459.01321.0830.0 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร8,349.236,597.7021.0 %ผ่าน812.75617.7224.0 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร2,555.071,710.0033.1 %ผ่าน473.43316.5033.1 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร2,270.38851.0062.5 %ผ่าน433.5135.2491.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร1,865.42191.0089.8 %ผ่าน363.67298.8917.8 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,542.231,987.0043.9 %ผ่าน483.41435.559.9 %ไม่ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดชุมพร250,210.3853,817.4078.5 %ผ่าน2,708.971,652.6839.0 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร5,743.411,700.3070.4 %ผ่าน892.61531.2640.5 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร2,693.201,725.0035.9 %ผ่าน503.37131.8473.8 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร7,695.3811,124.53-44.6 %ไม่ผ่าน772.83164.1078.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร2,233.521,604.0028.2 %ผ่าน463.45682.43-47.3 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร2,295.642,288.000.3 %ไม่ผ่าน241.81572.28-136.7 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร2,478.341,537.0038.0 %ผ่าน463.45175.8562.1 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร2,894.101,229.5057.5 %ผ่าน350.59317.779.4 %ไม่ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร2,575.902,212.3814.1 %ไม่ผ่าน383.6187.8977.1 %ผ่าน
25.  รจจ.ชุมพร 51,873.5929,722.4742.7 %ผ่าน682.29351.7048.5 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร1,366.63320.0076.6 %ผ่าน293.7973.4475.0 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,752.332,856.0039.9 %ผ่าน535.34395.2026.2 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,536.921,020.0059.8 %ผ่าน463.47214.7053.7 %ผ่าน
29. สปส.จ.ชุมพร6,086.685,191.0014.7 %ไม่ผ่าน603.81356.4041.0 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,261.681,080.0052.2 %ผ่าน433.5387.9079.7 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร19,463.7917,320.4211.0 %ไม่ผ่าน2,679.77385.0085.6 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 6,144.331,486.4075.8 %ผ่าน443.49531.51-19.8 %ไม่ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร1,580.47434.0072.5 %ผ่าน313.7843.9586.0 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,615.1911,572.0054.8 %ผ่าน4,154.152,615.8237.0 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,499.782,705.00-8.2 %ไม่ผ่าน443.51189.8957.2 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร7,976.538,422.00-5.6 %ไม่ผ่าน484.23530.81-9.6 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ884.94388.0056.2 %ผ่าน88.0414.6583.4 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก925.37424.0054.2 %ผ่าน68.5358.6014.5 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว914.34191.0079.1 %ผ่าน71.1746.0435.3 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ829.20124.0085.0 %ผ่าน106.182.2297.9 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร1,394.83999.0028.4 %ผ่าน89.4341.8053.3 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม864.18212.0075.5 %ผ่าน75.7045.1640.3 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี910.42342.0062.4 %ผ่าน80.2527.5765.6 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน2,009.36794.0060.5 %ผ่าน108.0376.1929.5 %ผ่าน
45. ด่านศุลกากรชุมพร2,709.387,397.00-173.0 %ไม่ผ่าน493.37141.6471.3 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร4,303.045,084.01-18.1 %ไม่ผ่าน643.09665.76-3.5 %ไม่ผ่าน
47. ท่าอากาศยานชุมพร65,515.9931,428.0152.0 %ผ่าน595.54244.0059.0 %ผ่าน
48. สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,131.715,501.00-33.1 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
49. สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน63.7027.3157.1 %ผ่าน
50. สพ.ชุมพร3,484.891,615.0053.7 %ผ่าน423.53304.3028.2 %ผ่าน
51. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร8,438.532,737.6067.6 %ผ่าน782.89339.7156.6 %ผ่าน
52. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร8,012.914,212.4047.4 %ผ่าน611.9846.7592.4 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 115,806.3311,781.7525.5 %ผ่าน955.14222.7476.7 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 213,414.2010,918.4918.6 %ไม่ผ่าน725.69413.2543.1 %ผ่าน
55. ชุมพรปัญญานุกูล62,495.6812,792.6579.5 %ผ่าน428.97842.90-96.5 %ไม่ผ่าน
56. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,615.592,312.0011.6 %ไม่ผ่าน294.63114.0061.3 %ผ่าน
57. วิทยาลัยการอาชีพชุมพร31,062.0813,814.0655.5 %ผ่าน362.50647.52-78.6 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ25,251.181.00100.0 %ผ่าน296.67423.54-42.8 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน29,548.6115,006.2349.2 %ผ่าน456.42576.41-26.3 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร30,553.9033,292.00-9.0 %ไม่ผ่าน624.31117.8081.1 %ผ่าน
61. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร34,641.8737,658.00-8.7 %ไม่ผ่าน805.56507.3037.0 %ผ่าน
62. วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์22,541.656,663.8670.4 %ผ่าน213.00155.5127.0 %ผ่าน
63. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
64. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร12,493.202,308.6181.5 %ผ่าน71.760.9598.7 %ผ่าน
65. โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 143,928.756,198.95-57.8 %ไม่ผ่าน828.532,363.60-185.3 %ไม่ผ่าน
66. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร11,932.904,772.0060.0 %ผ่าน1,150.58175.8184.7 %ผ่าน
รวม 857,346 405,305 52.73 % ผ่าน 36,513 23,528 35.56 % ผ่าน