สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี1,339.631.0099.9 %ผ่าน287.18150.1947.7 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,034.562,138.0029.5 %ผ่าน426.8959.3286.1 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี1,615.42999.0038.2 %ผ่าน317.12124.0960.9 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,745.221.00100.0 %ผ่าน606.54483.4420.3 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี2,011.881,648.0018.1 %ไม่ผ่าน386.9863.8683.5 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี1,766.571.0099.9 %ผ่าน377.50327.7513.2 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี2,760.532,417.0012.4 %ไม่ผ่าน476.79722.95-51.6 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,436.902,325.904.6 %ไม่ผ่าน501.2662.6287.5 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี5,432.024,077.0024.9 %ผ่าน568.86533.636.2 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี3,886.425,251.00-35.1 %ไม่ผ่าน623.20316.7049.2 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี35,392.4314,425.0059.2 %ผ่าน1,065.61887.7716.7 %ไม่ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี2,972.143,109.00-4.6 %ไม่ผ่าน466.81741.87-58.9 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี1,405.73791.0043.7 %ผ่าน297.1559.2280.1 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,032.881,027.0049.5 %ผ่าน376.9989.5976.2 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,583.323,628.2520.8 %ผ่าน546.66370.8032.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,661.883,979.0029.7 %ผ่าน866.011,008.57-16.5 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี3,931.803,521.0010.4 %ไม่ผ่าน686.38449.3934.5 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี2,997.213,320.00-10.8 %ไม่ผ่าน536.68291.8445.6 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี11,171.875,114.8254.2 %ผ่าน676.40399.2241.0 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี2,302.662,117.008.1 %ไม่ผ่าน426.89319.8725.1 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี2,625.802,553.002.8 %ไม่ผ่าน486.78565.41-16.2 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,662.991,932.0047.3 %ผ่าน646.46266.5958.8 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี4,659.463,110.4933.2 %ผ่าน626.5053.3091.5 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,584.815,838.48-62.9 %ไม่ผ่าน416.9232.3892.2 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี1,612.641,138.0029.4 %ผ่าน327.10407.68-24.6 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี4,520.932,159.4452.2 %ผ่าน436.88210.2851.9 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี2,268.781.00100.0 %ผ่าน896.81463.5848.3 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี16,548.835,214.7568.5 %ผ่าน607.64389.1736.0 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,807.782,907.6123.6 %ผ่าน656.44195.7570.2 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี7,429.7720,643.00-177.8 %ไม่ผ่าน2,673.772,101.9021.4 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,089.662,445.0020.9 %ผ่าน486.77325.1933.2 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,023.831,351.8033.2 %ผ่าน378.74210.3444.5 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี23,548.1320,328.9913.7 %ไม่ผ่าน4,745.735,296.39-11.6 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี4,800.606,005.00-25.1 %ไม่ผ่าน496.75295.6540.5 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี11,651.9218,096.00-55.3 %ไม่ผ่าน822.721,288.37-56.6 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ2,034.58500.0075.4 %ผ่าน50.922.8594.4 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง1,018.42493.0051.6 %ผ่าน86.3755.9135.3 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล1,648.07688.4858.2 %ผ่าน94.7757.9438.9 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง885.45522.0041.0 %ผ่าน33.6050.92-51.5 %ไม่ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง943.15438.0053.6 %ผ่าน85.7834.3460.0 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่1,024.02532.0048.0 %ผ่าน73.9536.0251.3 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม1,106.29585.0047.1 %ผ่าน58.9824.6258.3 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี1,574.231.0099.9 %ผ่าน84.3799.63-18.1 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ1,091.78241.0077.9 %ผ่าน73.712.8596.1 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์968.99548.0043.4 %ผ่าน52.722.8594.6 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง980.11364.0062.9 %ผ่าน72.0746.1536.0 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 2,287.194,419.01-93.2 %ไม่ผ่าน416.911,132.51-171.6 %ไม่ผ่าน
48. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี12,823.3716,184.00-26.2 %ไม่ผ่าน1,378.96350.6074.6 %ผ่าน
49. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,455.783,335.403.5 %ไม่ผ่าน416.92379.059.1 %ไม่ผ่าน
50.  รจก.ลพบุรี 56,093.4256,968.60-1.6 %ไม่ผ่าน805.61555.5531.0 %ผ่าน
51. สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี10,496.747,068.0032.7 %ผ่าน922.51938.25-1.7 %ไม่ผ่าน
52. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี2,779.746,542.28-135.4 %ไม่ผ่าน506.74217.1057.2 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 116,203.9821,703.29-33.9 %ไม่ผ่าน953.35635.0333.4 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 214,312.6521,176.00-48.0 %ไม่ผ่าน1,597.44937.0941.3 %ผ่าน
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี14,781.325,341.7463.9 %ผ่าน912.32369.4259.5 %ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล34,910.0622,034.0036.9 %ผ่าน608.56359.8740.9 %ผ่าน
57. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี31,168.707,447.0076.1 %ผ่าน389.351,835.10-371.3 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง30,715.6518,301.0040.4 %ผ่าน562.92848.40-50.7 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี60,324.38132,500.00-119.6 %ไม่ผ่าน2,450.251,584.8335.3 %ผ่าน
60. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 231,305.4614,880.0052.5 %ผ่าน302.091,686.00-458.1 %ไม่ผ่าน
61. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี35,579.958,856.0075.1 %ผ่าน234.96636.30-170.8 %ไม่ผ่าน
62. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี26,275.997,952.0069.7 %ผ่าน327.10248.1024.2 %ผ่าน
63. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 1,694.501,202.9429.0 %ผ่าน765.89197.8474.2 %ผ่าน
64. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,188.714,657.92-46.1 %ไม่ผ่าน748.5766.7891.1 %ผ่าน
65. สำนักงานชลประทานที่ 10122,005.9432,025.0173.8 %ผ่าน6,961.074,444.3036.2 %ผ่าน
66. สำนักงานทางหลวงที่ 1115,081.5112,799.0015.1 %ไม่ผ่าน2,168.685,531.85-155.1 %ไม่ผ่าน
67. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี11,888.643,662.1969.2 %ผ่าน497.48314.4636.8 %ผ่าน
68. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 62,373.8410,682.85-350.0 %ไม่ผ่าน668.60497.1425.6 %ผ่าน
รวม 749,340 578,266 22.83 % ผ่าน 50,587 43,744 13.53 % ไม่ผ่าน