สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา1,818.71408.3077.6 %ผ่าน359.07242.6332.4 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา2,325.432,056.3211.6 %ไม่ผ่าน448.890.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,206.471,919.7054.4 %ผ่าน688.42162.5476.4 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา7,360.644,254.0042.2 %ผ่าน1,237.311,738.00-40.5 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา3,645.553,219.6911.7 %ไม่ผ่าน426.32597.97-40.3 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,280.652,771.0015.5 %ไม่ผ่าน468.851,024.99-118.6 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,246.002,543.0021.7 %ผ่าน598.60943.27-57.6 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,753.693,461.00-25.7 %ไม่ผ่าน658.18698.11-6.1 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,680.023,618.6636.3 %ผ่าน957.881,152.12-20.3 %ไม่ผ่าน
10. ส.ป.ก. สงขลา3,205.693,082.903.8 %ไม่ผ่าน601.80155.9774.1 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,474.692,804.0019.3 %ไม่ผ่าน608.57572.945.9 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา2,946.541,739.0041.0 %ผ่าน558.6542.6592.4 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา2,416.28964.0060.1 %ผ่าน428.94338.5321.1 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,874.372,710.2830.0 %ผ่าน568.66468.3517.6 %ไม่ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,224.477,407.67-2.5 %ไม่ผ่าน1,127.54967.5014.2 %ไม่ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา3,372.841,852.9945.1 %ผ่าน415.24258.7437.7 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา13,420.8512,919.823.7 %ไม่ผ่าน1,726.34314.5081.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา2,540.262,270.8010.6 %ไม่ผ่าน498.79201.8759.5 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา3,418.971,827.1046.6 %ผ่าน608.57713.45-17.2 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา3,745.302,633.0029.7 %ผ่าน658.48282.1557.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,734.162,417.0048.9 %ผ่าน708.37281.2060.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา7,444.1415,924.00-113.9 %ไม่ผ่าน688.41168.3275.5 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดสงขลา 52,848.0253,643.84-1.5 %ไม่ผ่าน752.38592.5121.2 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา1,816.46961.0047.1 %ผ่าน379.04305.4219.4 %ไม่ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา2,617.621,427.7045.5 %ผ่าน498.79122.7975.4 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,429.601,655.0051.7 %ผ่าน618.55365.6040.9 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา9,568.166,005.6537.2 %ผ่าน848.09795.576.2 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,073.593,328.2834.4 %ผ่าน858.07321.3562.6 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา19,846.4032,638.36-64.5 %ไม่ผ่าน2,481.243,330.35-34.2 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,006.552,504.0916.7 %ไม่ผ่าน359.78422.67-17.5 %ไม่ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา1,842.55986.0046.5 %ผ่าน379.04117.8068.9 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา28,470.6525,441.9310.6 %ไม่ผ่าน6,315.37ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,153.2712,260.00-99.2 %ไม่ผ่าน728.34332.2054.4 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 113,662.6825,090.52-83.6 %ไม่ผ่าน905.44717.3420.8 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,286.77920.4128.5 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง954.41240.0074.9 %ผ่าน40.8037.059.2 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง859.80378.0056.0 %ผ่าน63.1259.855.2 %ไม่ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ1,050.42470.0055.3 %ผ่าน77.7356.0527.9 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา898.61256.0071.5 %ผ่าน95.0129.4069.1 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี1,039.02468.0055.0 %ผ่าน90.880.9599.0 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม926.60543.0041.4 %ผ่าน46.6753.20-14.0 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ806.37399.0050.5 %ผ่าน50.1857.00-13.6 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน79.6751.6835.1 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด1,077.90426.0060.5 %ผ่าน99.4444.9354.8 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ917.40618.0032.6 %ผ่าน76.5352.2531.7 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ1,039.20377.0063.7 %ผ่าน60.3025.6557.5 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา1,447.22728.0049.7 %ผ่าน129.3329.3777.3 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย897.64418.0053.4 %ผ่าน103.1449.5352.0 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร950.23666.0029.9 %ผ่าน83.5823.5471.8 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 11,948.492,196.00-12.7 %ไม่ผ่าน110.71103.556.5 %ไม่ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน90.5757.9536.0 %ผ่าน
54. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่3,473.947,224.86-108.0 %ไม่ผ่าน490.74400.6518.4 %ไม่ผ่าน
55. ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์181,919.3929,694.5183.7 %ผ่าน1,196.94413.2565.5 %ผ่าน
56. ด่านศุลกากรสงขลา5,607.4816,934.84-202.0 %ไม่ผ่าน801.79256.5068.0 %ผ่าน
57. ด่านศุลกากรสะเดา384,346.00121,961.0068.3 %ผ่าน1,077.25620.6342.4 %ผ่าน
58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,615.7613,152.42-98.8 %ไม่ผ่าน1,081.941,349.00-24.7 %ไม่ผ่าน
59. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก43,061.0430,993.2228.0 %ผ่าน513.92213.3458.5 %ผ่าน
60. สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน65.2047.0427.8 %ผ่าน
61. สอต.สงขลา(สะเดา)1,968.89726.2063.1 %ผ่าน72.6329.1459.9 %ผ่าน
62. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา61,578.7121,926.0464.4 %ผ่าน1,933.31380.4980.3 %ผ่าน
63. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา26,936.6015,944.0040.8 %ผ่าน596.11414.2830.5 %ผ่าน
64.  ทสญ.สงขลา 53,087.6125,094.5752.7 %ผ่าน722.41376.3147.9 %ผ่าน
65. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา55,761.1982,726.00-48.4 %ไม่ผ่าน1,058.98590.9044.2 %ผ่าน
66. เรือนจำกลางสงขลา56,354.3680,537.00-42.9 %ไม่ผ่าน1,128.76704.2537.6 %ผ่าน
67. สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา12,312.434,057.4267.0 %ผ่าน516.161,246.80-141.6 %ไม่ผ่าน
68. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา (สำนักงาน สกร.จังหวัดสงขลา)3,529.298,257.61-134.0 %ไม่ผ่าน578.64514.5011.1 %ไม่ผ่าน
69.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 215,137.6610,218.3032.5 %ผ่าน624.94513.2017.9 %ไม่ผ่าน
70. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 115,134.4010,148.6632.9 %ผ่าน500.40349.7030.1 %ผ่าน
71. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 317,626.8210,582.9640.0 %ผ่าน855.27954.81-11.6 %ไม่ผ่าน
72. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล13,556.218,685.0235.9 %ผ่าน30,442.671,118.7196.3 %ผ่าน
73. โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา18,098.4122,775.47-25.8 %ไม่ผ่าน434.43293.1532.5 %ผ่าน
74. โสตศึกษาจังหวัดสงขลา47,980.319,182.7680.9 %ผ่าน341.23305.4010.5 %ไม่ผ่าน
75. วิทยาลัยการอาชีพนาทวี33,660.1821,614.4235.8 %ผ่าน661.811,467.72-121.8 %ไม่ผ่าน
76. วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ29,856.1315,604.4347.7 %ผ่าน486.85378.7322.2 %ผ่าน
77. วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร46,393.2339,742.0014.3 %ไม่ผ่าน1,125.84747.7333.6 %ผ่าน
78. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา29,487.9821,389.4027.5 %ผ่าน342.3671.6879.1 %ผ่าน
79. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ34,307.9624,732.0027.9 %ผ่าน715.06786.48-10.0 %ไม่ผ่าน
80. วิทยาลัยเทคนิคสงขลา32,334.3928,050.0513.3 %ไม่ผ่าน577.32510.1511.6 %ไม่ผ่าน
81. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่46,581.5477,286.00-65.9 %ไม่ผ่าน557.18350.7037.1 %ผ่าน
82. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์31,194.6733,970.01-8.9 %ไม่ผ่าน494.46849.59-71.8 %ไม่ผ่าน
83. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา47,264.2035,123.0025.7 %ผ่าน1,095.41641.9541.4 %ผ่าน
84. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้1,552.221,551.550.0 %ไม่ผ่าน831.08123.5085.1 %ผ่าน
85. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,906.902,534.0012.8 %ไม่ผ่าน478.7334.5792.8 %ผ่าน
86. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้2,434.312,962.00-21.7 %ไม่ผ่าน965.47263.3672.7 %ผ่าน
87. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6104,978.775,863.0094.4 %ผ่าน489.77443.709.4 %ไม่ผ่าน
88. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา26,104.057,138.9072.7 %ผ่าน98.55179.62-82.3 %ไม่ผ่าน
89. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา62,239.4125,166.0059.6 %ผ่าน193.58347.03-79.3 %ไม่ผ่าน
90. สำนักงานสรรพากรภาค 1228,998.4127,251.006.0 %ไม่ผ่าน2,186.93321.1085.3 %ผ่าน
91. สำนักงานศุลกากรภาคที่ 46,829.6115,242.50-123.2 %ไม่ผ่าน899.631,298.89-44.4 %ไม่ผ่าน
92. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,701.1411,872.62-36.4 %ไม่ผ่าน1,157.621,372.75-18.6 %ไม่ผ่าน
93. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 114,281.254,538.91-6.0 %ไม่ผ่าน829.28436.5547.4 %ผ่าน
94.  สำนักงานชลประทานที่ 1641,028.1812,782.0068.8 %ผ่าน6,023.044,835.5019.7 %ไม่ผ่าน
95. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 92,943.551,444.0050.9 %ผ่าน792.6032.6595.9 %ผ่าน
96. สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,050.672,909.8028.2 %ผ่าน869.19718.2017.4 %ไม่ผ่าน
97. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,425.453,191.0627.9 %ผ่าน1,002.171,576.90-57.3 %ไม่ผ่าน
98. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา29,605.5610,469.3164.6 %ผ่าน1,064.491,757.22-65.1 %ไม่ผ่าน
99. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา3,817.005,026.22-31.7 %ไม่ผ่าน1,195.021,271.80-6.4 %ไม่ผ่าน
100. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 92,060.422,294.60-11.4 %ไม่ผ่าน643.541,255.30-95.1 %ไม่ผ่าน
101. สำนักงานทางหลวงที่ 18 13,138.879,972.5624.1 %ผ่าน2,287.943,697.65-61.6 %ไม่ผ่าน
102. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)5,875.168,929.00-52.0 %ไม่ผ่าน1,139.501,168.50-2.5 %ไม่ผ่าน
103. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (จ.สงขลา)3,164.633,879.50-22.6 %ไม่ผ่าน748.39756.67-1.1 %ไม่ผ่าน
104. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 13,072.159,295.2128.9 %ผ่าน2,165.021,741.2619.6 %ไม่ผ่าน
105. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 812,871.5210,773.0016.3 %ไม่ผ่าน2,129.554,334.36-103.5 %ไม่ผ่าน
106. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,393.47456.9567.2 %ผ่าน
107. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 99,870.9315,752.88-59.6 %ไม่ผ่าน1,129.05344.9069.5 %ผ่าน
108. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา30,802.2013,065.0057.6 %ผ่าน2,297.59513.0077.7 %ผ่าน
109. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้3,376.846,425.99-90.3 %ไม่ผ่าน1,102.0727.0097.6 %ผ่าน
110. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา7,073.388,121.38-14.8 %ไม่ผ่าน526.79665.77-26.4 %ไม่ผ่าน
111. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา9,578.4312,605.00-31.6 %ไม่ผ่าน1,750.672,481.59-41.8 %ไม่ผ่าน
112. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา31,213.8735,185.22-12.7 %ไม่ผ่าน715.30633.4911.4 %ไม่ผ่าน
113. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,288.21915.0072.2 %ผ่าน703.21202.6071.2 %ผ่าน
114. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)8,002.296,760.0015.5 %ไม่ผ่าน1,213.83266.9578.0 %ผ่าน
115. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,353.894,805.39-10.4 %ไม่ผ่าน877.04194.2677.9 %ผ่าน
116. ตำรวจภูธรภาค 951,303.4948,653.885.2 %ไม่ผ่าน9,618.443,610.0062.5 %ผ่าน
รวม 2,158,394 1,422,640 34.09 % ผ่าน 127,044 74,663 41.23 % ผ่าน