สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,395.73855.0038.7 %ผ่าน237.22108.0054.5 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสตูล1,999.091,010.0049.5 %ผ่าน207.1077.0862.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล1,891.051,270.8032.8 %ผ่าน277.14130.1553.0 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล5,075.931,936.0061.9 %ผ่าน746.20855.00-14.6 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,081.491,120.0046.2 %ผ่าน317.0693.9670.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสตูล2,251.371,036.0054.0 %ผ่าน327.04726.00-122.0 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,211.961,506.0031.9 %ผ่าน347.00814.28-134.7 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล2,018.871,273.4736.9 %ผ่าน450.79296.4034.2 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล3,640.331,669.0054.2 %ผ่าน556.58610.85-9.8 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล2,130.77926.0056.5 %ผ่าน326.87121.6062.8 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล6,285.837,389.31-17.6 %ไม่ผ่าน627.41316.3549.6 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล2,597.621,871.0028.0 %ผ่าน386.92373.353.5 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล2,136.05620.0071.0 %ผ่าน356.9858.5983.6 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล1,995.86825.5058.6 %ผ่าน307.0872.5276.4 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล2,872.172,602.409.4 %ไม่ผ่าน416.8649.4088.1 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสตูล7,478.3615,170.19-102.9 %ไม่ผ่าน686.32801.94-16.8 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล3,722.761,902.0048.9 %ผ่าน586.52311.6046.9 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล2,310.171,184.0048.7 %ผ่าน366.96259.4429.3 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล7,290.237,157.261.8 %ไม่ผ่าน599.68110.1481.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล3,147.501,439.0054.3 %ผ่าน327.04109.1866.6 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล2,685.352,295.0014.5 %ไม่ผ่าน416.86537.70-29.0 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,205.411,499.2032.0 %ผ่าน347.00200.4542.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,494.101,116.0068.1 %ผ่าน421.9666.2184.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล1,861.111,985.00-6.7 %ไม่ผ่าน247.2087.8864.5 %ผ่าน
25.  รจจ.สตูล 49,702.0332,448.9934.7 %ผ่าน502.57544.56-8.4 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล1,349.674,444.00-229.3 %ไม่ผ่าน217.26158.2327.2 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,052.551,537.0049.6 %ผ่าน356.98297.4116.7 %ไม่ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล1,899.66963.0049.3 %ผ่าน287.1295.0066.9 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,284.792,872.1233.0 %ผ่าน476.74245.7048.5 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล2,533.932,376.506.2 %ไม่ผ่าน376.9448.7787.1 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,783.0212,348.68-26.2 %ไม่ผ่าน1,322.631,300.051.7 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 2,260.531,142.9049.4 %ผ่าน337.020.9599.7 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล1,120.89352.0068.6 %ผ่าน227.24121.6046.5 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,498.848,876.1073.5 %ผ่าน2,486.511,931.9822.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,173.173,892.32-79.1 %ไม่ผ่าน327.04232.7528.8 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล6,380.658,108.61-27.1 %ไม่ผ่าน464.24319.2031.2 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง899.85591.0034.3 %ผ่าน70.2576.00-8.2 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน866.16481.0044.5 %ผ่าน44.3570.30-58.5 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ1,004.81324.0067.8 %ผ่าน41.9676.00-81.1 %ไม่ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า921.87399.0056.7 %ผ่าน75.3633.2555.9 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน76.0257.0025.0 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู1,037.74531.0048.8 %ผ่าน70.5276.00-7.8 %ไม่ผ่าน
43. ด่านศุลกากรวังประจัน4,699.744,212.0010.4 %ไม่ผ่าน380.92376.201.2 %ไม่ผ่าน
44. ด่านศุลกากรสตูล4,124.546,578.40-59.5 %ไม่ผ่าน447.52165.9662.9 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล2,815.904,276.00-51.9 %ไม่ผ่าน416.86408.502.0 %ไม่ผ่าน
46. สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,169.83713.0067.1 %ผ่าน45.0447.48-5.4 %ไม่ผ่าน
47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล10,926.517,112.0034.9 %ผ่าน340.86222.8634.6 %ผ่าน
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล2,974.602,915.842.0 %ไม่ผ่าน801.50390.4051.3 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล12,890.637,712.7340.2 %ผ่าน614.27583.305.0 %ไม่ผ่าน
50. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,388.173,398.8522.5 %ผ่าน420.07476.05-13.3 %ไม่ผ่าน
51. วิทยาลัยการอาชีพละงู32,137.6120,759.0035.4 %ผ่าน585.74345.9340.9 %ผ่าน
52. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล28,506.3321,995.5322.8 %ผ่าน429.63988.00-130.0 %ไม่ผ่าน
53. วิทยาลัยเทคนิคสตูล36,079.7136,612.00-1.5 %ไม่ผ่าน993.52589.0040.7 %ผ่าน
54. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,659.5110,555.8065.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
55. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจสตูล14,028.875,392.0661.6 %ผ่าน1,257.18152.0087.9 %ผ่าน
รวม 383,951 273,580 28.75 % ผ่าน 24,382 17,618 27.74 % ผ่าน