สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง1,462.69783.0046.5 %ผ่าน283.3790.8467.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,033.271,820.0010.5 %ไม่ผ่าน373.180.9599.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง1,798.842,455.00-36.5 %ไม่ผ่าน313.30257.8717.7 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,260.701,646.0049.5 %ผ่าน562.79696.03-23.7 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง2,048.93755.0063.2 %ผ่าน383.6490.2576.5 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดตรัง1,758.89717.0059.2 %ผ่าน333.26237.0028.9 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง2,650.111,352.0049.0 %ผ่าน298.961,013.00-238.8 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,032.802,191.00-7.8 %ไม่ผ่าน507.74384.7224.2 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง4,423.632,653.6940.0 %ผ่าน722.47510.5529.3 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง3,415.293,912.52-14.6 %ไม่ผ่าน502.92216.6056.9 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง21,994.299,597.1456.4 %ผ่าน802.32258.9067.7 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง2,652.252,209.0016.7 %ไม่ผ่าน463.00284.1038.6 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,185.27991.0054.7 %ผ่าน413.0973.2582.3 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง1,754.53443.9174.7 %ผ่าน333.26102.1369.4 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง2,773.142,455.0011.5 %ไม่ผ่าน472.9749.3089.6 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดตรัง9,161.7830,655.18-234.6 %ไม่ผ่าน892.151,105.17-23.9 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง3,846.613,752.002.5 %ไม่ผ่าน662.60199.2769.9 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง3,705.491,017.0072.6 %ผ่าน423.08207.7750.9 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง13,902.6510,396.6625.2 %ผ่าน732.93215.6570.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง3,148.312,170.0031.1 %ผ่าน552.81256.5053.6 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,530.032,948.0034.9 %ผ่าน522.88407.5522.1 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง2,541.561,877.0026.1 %ผ่าน462.99173.7162.5 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,579.541,974.0056.9 %ผ่าน612.70149.4475.6 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง4,524.553,430.0024.2 %ผ่าน413.10102.5675.2 %ผ่าน
25.  รจจ.ตรัง 60,222.5253,018.0012.0 %ไม่ผ่าน760.861,015.00-33.4 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,240.15587.0073.8 %ผ่าน283.3641.0285.5 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,940.471,744.0055.7 %ผ่าน522.88297.3543.1 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง1,832.10960.0047.6 %ผ่าน343.24208.0539.4 %ผ่าน
29. สปส.จ.ตรัง4,903.254,692.584.3 %ไม่ผ่าน642.63331.5548.4 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง2,230.131,129.0049.4 %ผ่าน228.29180.5020.9 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,031.2317,427.00-73.7 %ไม่ผ่าน3,627.931,021.6871.8 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 2,554.191,318.0048.4 %ผ่าน433.05159.2563.2 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง1,473.33766.0048.0 %ผ่าน283.36175.7938.0 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง33,162.6810,637.0067.9 %ผ่าน3,989.864,346.57-8.9 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,235.031,325.0040.7 %ผ่าน403.12231.3842.6 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง8,462.295,742.2632.1 %ผ่าน573.57288.8049.6 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง971.08790.0018.6 %ไม่ผ่าน67.0670.29-4.8 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง844.19250.0070.4 %ผ่าน39.1454.21-38.5 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน944.79355.0062.4 %ผ่าน84.5370.2916.8 %ไม่ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง2,132.64924.0056.7 %ผ่าน94.4559.8536.6 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว939.20362.0061.5 %ผ่าน67.7870.33-3.8 %ไม่ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา949.20138.0085.5 %ผ่าน63.8158.638.1 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ905.85352.0061.1 %ผ่าน75.3955.5226.4 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา903.40259.0071.3 %ผ่าน62.6094.71-51.3 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด1,139.94550.0051.8 %ผ่าน87.1270.3419.3 %ไม่ผ่าน
46. ด่านศุลกากรกันตัง3,724.174,499.50-20.8 %ไม่ผ่าน558.80506.359.4 %ไม่ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,338.683,682.2015.1 %ไม่ผ่าน682.56398.0541.7 %ผ่าน
48. ท่าอากาศยานตรัง211,839.00151,757.0028.4 %ผ่าน598.07728.90-21.9 %ไม่ผ่าน
49. สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 8,053.816,902.0014.3 %ไม่ผ่าน73.7182.05-11.3 %ไม่ผ่าน
50. สพ.ตรัง11,699.968,006.0031.6 %ผ่าน949.74298.3068.6 %ผ่าน
51. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง99,468.996,322.9893.6 %ผ่าน307.73394.70-28.3 %ไม่ผ่าน
52. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง3,097.373,204.30-3.5 %ไม่ผ่าน351.14140.6060.0 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 113,282.7012,137.848.6 %ไม่ผ่าน595.22799.00-34.2 %ไม่ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 215,265.7410,604.7430.5 %ผ่าน676.97994.89-47.0 %ไม่ผ่าน
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่13,013.608,530.3134.5 %ผ่าน989.191,003.37-1.4 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพกันตัง26,261.728,421.0067.9 %ผ่าน311.8985.5072.6 %ผ่าน
57. วิทยาลัยการอาชีพตรัง33,845.1218,689.0044.8 %ผ่าน638.99410.5035.8 %ผ่าน
58. วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน24,117.278,725.0063.8 %ผ่าน296.67243.2018.0 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด34,805.8428,308.0018.7 %ไม่ผ่าน715.06345.9851.6 %ผ่าน
60. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง27,792.7621,318.0023.3 %ผ่าน328.94470.70-43.1 %ไม่ผ่าน
61. วิทยาลัยเทคนิคตรัง38,621.5549,925.00-29.3 %ไม่ผ่าน1,221.77741.1039.3 %ผ่าน
62. วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง28,059.7116,404.8741.5 %ผ่าน342.36545.60-59.4 %ไม่ผ่าน
63. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,922.199,616.1051.7 %ผ่าน71.29190.49-167.2 %ไม่ผ่าน
64. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,786.452,659.0560.8 %ผ่าน2,245.58116.1994.8 %ผ่าน
65. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง11,920.985,815.1951.2 %ผ่าน598.32296.4050.5 %ผ่าน
66. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,812.554,049.1440.6 %ผ่าน349.32469.30-34.3 %ไม่ผ่าน
67. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง19,405.566,727.2065.3 %ผ่าน473.65328.2030.7 %ผ่าน
รวม 911,339 591,831 35.06 % ผ่าน 38,153 25,574 32.97 % ผ่าน