สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง1,417.78743.0047.6 %ผ่าน251.32161.3135.8 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง2,192.061,520.0030.7 %ผ่าน361.1252.4585.5 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง 1,684.641,466.0013.0 %ไม่ผ่าน156.78192.81-23.0 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,004.812,306.0042.4 %ผ่าน452.28557.65-23.3 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง2,489.281,040.0058.2 %ผ่าน351.13380.08-8.2 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง2,882.841,221.0057.6 %ผ่าน401.02189.1552.8 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,948.662,138.0045.9 %ผ่าน510.81647.90-26.8 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,927.622,100.00-8.9 %ไม่ผ่าน455.42351.6622.8 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,441.684,242.0022.0 %ผ่าน730.291,036.08-41.9 %ไม่ผ่าน
10. ส.ป.ก. พัทลุง3,026.002,968.501.9 %ไม่ผ่าน340.50200.0141.3 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง10,359.097,599.9526.6 %ผ่าน680.47102.6884.9 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง2,749.143,186.00-15.9 %ไม่ผ่าน401.03695.13-73.3 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง1,527.99457.0070.1 %ผ่าน271.2958.6178.4 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,848.781,154.5059.5 %ผ่าน311.21220.9929.0 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,152.652,561.2318.8 %ไม่ผ่าน440.9549.4088.8 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดพัทลุง4,354.514,680.00-7.5 %ไม่ผ่าน553.511,233.40-122.8 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง4,385.153,592.0018.1 %ไม่ผ่าน645.15242.6462.4 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง3,118.931,159.0062.8 %ผ่าน406.22282.4830.5 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง13,832.459,397.8832.1 %ผ่าน730.3643.6894.0 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง2,816.17609.0078.4 %ผ่าน470.89247.0047.5 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,450.722,756.0020.1 %ผ่าน520.79532.95-2.3 %ไม่ผ่าน
22. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง2,966.053,970.00-33.8 %ไม่ผ่าน430.97165.8661.5 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง3,659.652,066.0043.5 %ผ่าน530.77163.0369.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,027.313,895.4022.5 %ผ่าน440.9519.3195.6 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง1,334.36665.0050.2 %ผ่าน241.3543.9681.8 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง2,677.662,206.5717.6 %ไม่ผ่าน391.05189.8951.4 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,277.81878.1061.4 %ผ่าน312.6161.7180.3 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง25,283.233,965.1084.3 %ผ่าน470.89101.9578.3 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง2,165.03781.0063.9 %ผ่าน361.11134.5962.7 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง12,157.1320,958.00-72.4 %ไม่ผ่าน1,794.721,582.1711.8 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 2,332.641,680.9027.9 %ผ่าน376.2787.9176.6 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง1,677.84795.0052.6 %ผ่าน288.94228.2321.0 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง27,541.1212,992.0052.8 %ผ่าน6,248.332,327.5962.7 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,200.074,568.10-42.8 %ไม่ผ่าน361.11139.2761.4 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง9,008.808,228.028.7 %ไม่ผ่าน636.97466.3826.8 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน910.42425.0053.3 %ผ่าน55.2734.5237.5 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 997.17373.0062.6 %ผ่าน63.9631.3850.9 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด946.16283.0070.1 %ผ่าน59.0247.5519.4 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว847.03237.0072.0 %ผ่าน35.3526.3325.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน945.53336.0064.5 %ผ่าน71.0832.3154.5 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน922.26211.0077.1 %ผ่าน68.1255.9217.9 %ไม่ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม874.99439.0049.8 %ผ่าน44.3358.66-32.3 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต917.38270.0070.6 %ผ่าน119.9244.0063.3 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง3,825.396,112.03-59.8 %ไม่ผ่าน478.74420.8512.1 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด1,467.95718.0051.1 %ผ่าน209.99364.80-73.7 %ไม่ผ่าน
46. สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,874.491,404.0025.1 %ผ่าน45.5441.409.1 %ไม่ผ่าน
47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง3,545.801,830.0048.4 %ผ่าน1,859.41406.8078.1 %ผ่าน
48.  ทสป.บ้านนาวง 48,220.6711,199.5576.8 %ผ่าน636.23407.5535.9 %ผ่าน
49. เรือนจำกลางพัทลุง 51,242.3831,495.3938.5 %ผ่าน633.47208.0667.2 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 114,228.9511,064.2022.2 %ผ่าน742.38356.9451.9 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 212,797.0410,807.6115.5 %ไม่ผ่าน528.83525.750.6 %ไม่ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง12,519.553,571.0071.5 %ผ่าน432.6290.6579.0 %ผ่าน
53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง29,893.983,641.4887.8 %ผ่าน313.88357.25-13.8 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน23,107.98298.1998.7 %ผ่าน251.03637.24-153.9 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 28,196.3112,171.0056.8 %ผ่าน418.39622.92-48.9 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง52,752.0113,786.0073.9 %ผ่าน4,699.10569.5087.9 %ผ่าน
57. วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม31,035.6617,282.0044.3 %ผ่าน449.77266.8640.7 %ผ่าน
58. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง44,209.0775,180.00-70.1 %ไม่ผ่าน1,590.98238.9485.0 %ผ่าน
59. วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง37,243.469,456.2974.6 %ผ่าน281.95124.4555.9 %ผ่าน
60. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง9,359.971,793.2380.8 %ผ่าน62.7160.513.5 %ไม่ผ่าน
61. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง12,037.226,338.0047.3 %ผ่าน1,404.07285.0079.7 %ผ่าน
รวม 607,839 345,268 43.20 % ผ่าน 37,885 19,506 48.51 % ผ่าน