สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี1,420.08320.0077.5 %ผ่าน211.39172.9018.2 %ไม่ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,430.421,763.0027.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี2,109.771,460.5030.8 %ผ่าน281.27313.94-11.6 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี6,708.951,880.0072.0 %ผ่าน759.901,532.35-101.7 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,061.81890.0056.8 %ผ่าน311.20370.50-19.1 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี2,318.57695.0070.0 %ผ่าน321.18446.50-39.0 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี2,952.622,429.0017.7 %ไม่ผ่าน440.93418.675.0 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,473.253,174.078.6 %ไม่ผ่าน505.34237.6453.0 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,617.203,872.4216.1 %ไม่ผ่าน670.48787.50-17.5 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี2,540.361,654.8534.9 %ผ่าน381.05308.7419.0 %ไม่ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี28,970.1110,000.0065.5 %ผ่าน720.3872.1590.0 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,239.102,068.4036.1 %ผ่าน490.83132.0573.1 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี2,324.541,140.0051.0 %ผ่าน351.1243.7087.6 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี1,887.89527.0072.1 %ผ่าน281.27243.5113.4 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี3,654.713,226.9311.7 %ไม่ผ่าน420.97247.4241.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดปัตตานี8,181.6833,392.00-308.1 %ไม่ผ่าน740.342,404.05-224.7 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี5,600.603,154.0043.7 %ผ่าน800.21775.473.1 %ไม่ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,015.77260.0091.4 %ผ่าน450.921,214.66-169.4 %ไม่ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี12,659.2611,851.596.4 %ไม่ผ่าน1,019.78150.1085.3 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี3,115.252,561.0017.8 %ไม่ผ่าน301.21559.55-85.8 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,187.50580.0081.8 %ผ่าน480.86570.00-18.5 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี4,209.421,160.0072.4 %ผ่าน520.77297.3542.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,074.622,860.6029.8 %ผ่าน550.48313.3543.1 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,282.162,929.60-28.4 %ไม่ผ่าน281.26126.9854.9 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี1,899.362,152.00-13.3 %ไม่ผ่าน271.27176.0435.1 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี3,885.012,453.1036.9 %ผ่าน560.7025.7095.4 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,060.14972.9068.2 %ผ่าน381.05142.5062.6 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี6,541.675,696.1912.9 %ไม่ผ่าน650.52441.7532.1 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,558.771,316.0063.0 %ผ่าน540.7461.7788.6 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,838.9313,290.19-3.5 %ไม่ผ่าน1,463.621,918.79-31.1 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 2,272.731,774.0021.9 %ผ่าน267.989.0096.6 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี1,404.65679.0051.7 %ผ่าน201.41264.06-31.1 %ไม่ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี48,166.9311,905.7775.3 %ผ่าน7,016.942,900.0058.7 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,134.423,635.28-16.0 %ไม่ผ่าน371.07286.6922.7 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี12,428.1011,180.8010.0 %ไม่ผ่าน739.14192.8573.9 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ768.18205.0073.3 %ผ่าน49.30152.00-208.3 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์892.59394.0055.9 %ผ่าน57.8160.80-5.2 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง768.57208.0072.9 %ผ่าน42.73119.70-180.1 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ889.11282.0068.3 %ผ่าน48.8676.00-55.5 %ไม่ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ849.74264.0068.9 %ผ่าน48.1585.50-77.6 %ไม่ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี1,266.461,125.0011.2 %ไม่ผ่าน58.9857.003.4 %ไม่ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน894.28101.0088.7 %ผ่าน40.1657.00-41.9 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น765.66177.0076.9 %ผ่าน44.64152.00-240.5 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง947.51376.0060.3 %ผ่าน46.1666.50-44.1 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง830.19386.0053.5 %ผ่าน41.7361.75-48.0 %ไม่ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี891.29288.0067.7 %ผ่าน58.33152.00-160.6 %ไม่ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก925.69225.0075.7 %ผ่าน46.2957.00-23.1 %ไม่ผ่าน
48. ด่านศุลกากรปัตตานี2,246.944,298.70-91.3 %ไม่ผ่าน344.50276.0819.9 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี3,153.062,000.0036.6 %ผ่าน420.98448.40-6.5 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ1,658.07864.0047.9 %ผ่าน216.32235.60-8.9 %ไม่ผ่าน
51. สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,426.27748.0047.6 %ผ่าน34.5158.75-70.2 %ไม่ผ่าน
52. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี22,513.959,485.0057.9 %ผ่าน446.58299.2533.0 %ผ่าน
53. เรือนจำกลางปัตตานี53,828.7664,662.00-20.1 %ไม่ผ่าน682.08450.6433.9 %ผ่าน
54. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี8,167.943,066.3762.5 %ผ่าน1,047.93378.8163.9 %ผ่าน
55. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี4,332.984,842.81-11.8 %ไม่ผ่าน520.78554.25-6.4 %ไม่ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 117,036.149,225.9045.8 %ผ่าน368.86270.7826.6 %ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 215,284.4211,051.1227.7 %ผ่าน445.04791.86-77.9 %ไม่ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 314,768.6110,664.3027.8 %ผ่าน393.95402.93-2.3 %ไม่ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี11,520.502,200.4180.9 %ผ่าน531.97495.816.8 %ไม่ผ่าน
60. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,770.807,830.83-15.7 %ไม่ผ่าน622.15379.0539.1 %ผ่าน
61. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี43,388.6517,399.0559.9 %ผ่าน1,011.73412.7559.2 %ผ่าน
62. วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี30,203.7312,719.0057.9 %ผ่าน509.67312.2538.7 %ผ่าน
63. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี33,575.3125,575.0023.8 %ผ่าน617.60645.05-4.4 %ไม่ผ่าน
64. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี33,416.2314,171.8457.6 %ผ่าน436.351,220.20-179.6 %ไม่ผ่าน
65. วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี33,159.4425,108.5024.3 %ผ่าน523.611,432.19-173.5 %ไม่ผ่าน
66. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี40,647.2835,400.0012.9 %ไม่ผ่าน905.23331.2563.4 %ผ่าน
67. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,450.026,165.7254.2 %ผ่าน71.5927.0062.3 %ผ่าน
68. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี14,150.086,192.0056.2 %ผ่าน1,583.73569.7564.0 %ผ่าน
รวม 631,615 426,607 32.46 % ผ่าน 36,076 29,248 18.93 % ไม่ผ่าน