สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา1,646.96134.0091.9 %ผ่าน305.34175.7142.5 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดยะลา2,615.32830.0068.3 %ผ่าน270.6870.2874.0 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน305.34134.9055.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา9,390.603,425.2563.5 %ผ่าน804.341,548.50-92.5 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา2,237.321,374.0038.6 %ผ่าน335.54126.3562.3 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดยะลา1,652.55896.0045.8 %ผ่าน305.34470.84-54.2 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา3,699.473,112.0015.9 %ไม่ผ่าน634.681,211.25-90.8 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา2,276.283,741.00-64.3 %ไม่ผ่าน524.17475.899.2 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,123.682,945.7628.6 %ผ่าน694.56874.95-26.0 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,276.111,881.5017.3 %ไม่ผ่าน405.14130.8367.7 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา25,185.2013,783.6045.3 %ผ่าน764.42377.1350.7 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,569.472,725.0023.7 %ผ่าน584.78118.7579.7 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา1,468.36999.0032.0 %ผ่าน285.384.7598.3 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา1,937.01863.0055.4 %ผ่าน345.26123.0164.4 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,122.873,416.00-9.4 %ไม่ผ่าน484.98276.3443.0 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดยะลา4,383.713,267.0025.5 %ผ่าน734.482,998.05-308.2 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา8,476.365,146.0039.3 %ผ่าน1,383.18574.8758.4 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,444.462,062.0040.1 %ผ่าน554.84695.78-25.4 %ไม่ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา8,368.619,361.05-11.9 %ไม่ผ่าน824.30169.8779.4 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา3,532.071,322.0062.6 %ผ่าน432.46387.6610.4 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา2,941.654,644.16-57.9 %ไม่ผ่าน504.94395.3621.7 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,859.011,944.0066.8 %ผ่าน544.86175.7067.8 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,074.451,615.9860.3 %ผ่าน574.80353.9738.4 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,000.803,710.08-85.4 %ไม่ผ่าน305.3458.0181.0 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา2,340.673,719.60-58.9 %ไม่ผ่าน325.3047.5085.4 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา2,756.991,731.0037.2 %ผ่าน455.04204.8855.0 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา1,839.231,683.008.5 %ไม่ผ่าน315.32104.8166.8 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,700.585,147.23-9.5 %ไม่ผ่าน594.76242.2559.3 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,053.591,451.0064.2 %ผ่าน694.56370.7846.6 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา15,615.0119,056.00-22.0 %ไม่ผ่าน2,257.911,406.2337.7 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 2,384.942,656.00-11.4 %ไม่ผ่าน385.18596.35-54.8 %ไม่ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา1,410.67348.0075.3 %ผ่าน275.40205.0225.6 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา84,967.4617,437.0079.5 %ผ่าน17,384.118,986.7648.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา3,403.274,172.71-22.6 %ไม่ผ่าน375.20187.3950.1 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา12,130.6713,640.01-12.4 %ไม่ผ่าน564.69305.3745.9 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง818.37262.0068.0 %ผ่าน62.47114.00-82.5 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต819.60210.0074.4 %ผ่าน54.8976.00-38.5 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา816.15494.0039.5 %ผ่าน68.22114.00-67.1 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง979.92558.0043.1 %ผ่าน81.9833.4759.2 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน165.1357.0065.5 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา842.24539.0036.0 %ผ่าน57.4792.15-60.3 %ไม่ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน838.81444.0047.1 %ผ่าน43.1954.15-25.4 %ไม่ผ่าน
43. ด่านศุลกากรเบตง50,743.218,941.4082.4 %ผ่าน483.10182.4162.2 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,372.594,199.85-77.0 %ไม่ผ่าน355.56692.55-94.8 %ไม่ผ่าน
45. สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา3,348.18578.0082.7 %ผ่าน63.4237.1141.5 %ผ่าน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา3,276.332,801.0014.5 %ไม่ผ่าน508.20201.4060.4 %ผ่าน
47.  รจก.ยะลา 57,800.1652,130.389.8 %ไม่ผ่าน1,357.04478.5064.7 %ผ่าน
48. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา97,520.846,010.4593.8 %ผ่าน251.1319.1592.4 %ผ่าน
49. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา4,046.7915,300.55-278.1 %ไม่ผ่าน604.741,043.54-72.6 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 118,036.1423,383.65-29.6 %ไม่ผ่าน849.98275.3067.6 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 214,271.2311,294.2520.9 %ผ่าน892.98269.8969.8 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 313,954.877,505.3846.2 %ผ่าน1,075.62538.1950.0 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา11,401.333,078.0073.0 %ผ่าน788.29246.8768.7 %ผ่าน
54. วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา29,332.8412,737.0056.6 %ผ่าน585.74496.7515.2 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยการอาชีพเบตง32,258.5821,599.0033.0 %ผ่าน608.56391.5435.7 %ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพรามัน30,233.9616,704.0044.8 %ผ่าน517.28338.2034.6 %ผ่าน
57. วิทยาลัยเทคนิคยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,235.191,039.3015.9 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา35,361.3319,959.0043.6 %ผ่าน745.49289.4961.2 %ผ่าน
59. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา71,070.0435,042.0850.7 %ผ่าน1,044.04520.6650.1 %ผ่าน
60. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา19,328.934,826.1075.0 %ผ่าน353.27169.1552.1 %ผ่าน
61. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)52,352.9810,946.5479.1 %ผ่าน1,003.73643.4135.9 %ผ่าน
62. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา10,815.145,827.0146.1 %ผ่าน1,003.50461.0054.1 %ผ่าน
63. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 291,897.891,514.5098.4 %ผ่าน444.72466.45-4.9 %ไม่ผ่าน
64. ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา58,310.7950,975.9012.6 %ไม่ผ่าน1,051.94712.9732.2 %ผ่าน
รวม 956,735 462,101 51.70 % ผ่าน 52,893 34,641 34.51 % ผ่าน