สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,780.55623.0077.6 %ผ่าน274.4576.0072.3 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,422.351,600.0033.9 %ผ่าน414.170.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,186.341,401.5935.9 %ผ่าน314.34204.8534.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส6,960.043,776.0045.7 %ผ่าน913.17444.6051.3 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส2,291.251,050.0054.2 %ผ่าน429.50760.95-77.2 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส3,844.531,230.4068.0 %ผ่าน454.13220.4051.5 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,158.142,409.0042.1 %ผ่าน503.99370.5026.5 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,328.511,680.4027.8 %ผ่าน534.30224.7057.9 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส6,175.622,088.0066.2 %ผ่าน613.78190.9568.9 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส2,590.701,433.0744.7 %ผ่าน444.11241.4045.6 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,981.2511,607.22-16.3 %ไม่ผ่าน933.1388.1990.5 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส2,953.38867.0070.6 %ผ่าน434.13339.3921.8 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส2,345.12780.0066.7 %ผ่าน414.1731.0092.5 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,252.73870.0073.3 %ผ่าน344.3191.2073.5 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส36,563.032,170.2094.1 %ผ่าน5,793.390.95100.0 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดนราธิวาส473,104.5950,031.4189.4 %ผ่าน1,032.935,949.08-475.9 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส29,508.082,280.0092.3 %ผ่าน873.25585.8732.9 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส3,367.03312.2490.7 %ผ่าน504.0095.0081.2 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส10,769.468,222.8323.6 %ผ่าน899.30382.2257.5 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส12,446.993,660.0070.6 %ผ่าน374.25237.5036.5 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส19,438.684,213.0078.3 %ผ่าน583.83476.9018.3 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,301.935,624.04-70.3 %ไม่ผ่าน484.03614.86-27.0 %ไม่ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส3,586.732,306.6035.7 %ผ่าน453.00188.9858.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส1,942.121,803.007.2 %ไม่ผ่าน334.3357.9982.7 %ผ่าน
25.  รจจ.นราธิวาส 62,403.6389,563.62-43.5 %ไม่ผ่าน1,566.09219.7186.0 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,814.591,842.0034.6 %ผ่าน344.31241.8829.7 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส6,430.803,063.0052.4 %ผ่าน713.57645.059.6 %ไม่ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส1,983.12799.0059.7 %ผ่าน354.29220.0037.9 %ผ่าน
29. สปส.จ.นราธิวาส5,249.954,591.0312.6 %ไม่ผ่าน673.63787.55-16.9 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,568.951,735.0062.0 %ผ่าน753.49154.0479.6 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส28,631.7414,232.5350.3 %ผ่าน1,715.502,742.55-59.9 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 2,414.631,319.3045.4 %ผ่าน394.21280.5328.8 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส1,578.11500.2568.3 %ผ่าน284.44159.9543.8 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส61,173.6214,510.0076.3 %ผ่าน6,864.254,978.0027.5 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส2,954.414,613.46-56.2 %ไม่ผ่าน384.30197.6048.6 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส8,945.978,502.005.0 %ไม่ผ่าน650.28246.0562.2 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ887.0818.0098.0 %ผ่าน49.2049.40-0.4 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง1,053.86246.0076.7 %ผ่าน45.7858.59-28.0 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ1,025.54578.0043.6 %ผ่าน51.5228.5044.7 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ832.85401.0051.9 %ผ่าน45.2355.69-23.1 %ไม่ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ916.28144.0084.3 %ผ่าน43.3729.4532.1 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ1,210.51339.0072.0 %ผ่าน48.080.9598.0 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ919.72452.0050.9 %ผ่าน65.9758.5911.2 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง1,004.68311.0069.0 %ผ่าน73.6843.7040.7 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร984.8986.0091.3 %ผ่าน73.1829.4559.8 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน840.4960.0092.9 %ผ่าน54.7829.3046.5 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก1,182.20709.0040.0 %ผ่าน93.0843.8752.9 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี952.68392.0058.9 %ผ่าน59.4656.914.3 %ไม่ผ่าน
49. ด่านศุลกากรตากใบ33,364.5515,930.9952.3 %ผ่าน349.5069.3580.2 %ผ่าน
50. ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก265,004.9128,847.4289.1 %ผ่าน653.22724.51-10.9 %ไม่ผ่าน
51. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,454.725,088.78-47.3 %ไม่ผ่าน434.13532.00-22.5 %ไม่ผ่าน
52. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,032.731,624.2020.1 %ผ่าน264.41249.855.5 %ไม่ผ่าน
53. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาสไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน193.96179.557.4 %ไม่ผ่าน
54. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก1,583.791,349.1014.8 %ไม่ผ่าน243.89399.00-63.6 %ไม่ผ่าน
55. ท่าอากาศยานนราธิวาส103,676.1393,432.899.9 %ไม่ผ่าน644.29351.0045.5 %ผ่าน
56. สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,573.331,716.0085.2 %ผ่าน271.0229.3089.2 %ผ่าน
57. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส10,375.265,148.0050.4 %ผ่าน443.10332.5025.0 %ผ่าน
58. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส7,793.034,069.4047.8 %ผ่าน533.93489.008.4 %ไม่ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 117,236.9112,493.7727.5 %ผ่าน596.33825.73-38.5 %ไม่ผ่าน
60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 215,569.519,197.9640.9 %ผ่าน947.691,087.75-14.8 %ไม่ผ่าน
61. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 314,828.628,859.3140.3 %ผ่าน499.51676.80-35.5 %ไม่ผ่าน
62. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส24,122.145,869.8075.7 %ผ่าน808.82368.1354.5 %ผ่าน
63. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส3,556.704,046.00-13.8 %ไม่ผ่าน422.50358.6715.1 %ไม่ผ่าน
64. วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก71,828.2219,152.4373.3 %ผ่าน2,282.101,950.0314.6 %ไม่ผ่าน
65. วิทยาลัยเทคนิคบางนรา32,164.796,474.0079.9 %ผ่าน516.90389.5024.6 %ผ่าน
66. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส12,531.8024,639.74-96.6 %ไม่ผ่าน66.19164.63-148.7 %ไม่ผ่าน
67. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส42,411.6610,885.9074.3 %ผ่าน276.63174.5836.9 %ผ่าน
68. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส21,088.29506.0097.6 %ผ่าน1,758.52885.2549.7 %ผ่าน
รวม 1,543,457 520,378 66.28 % ผ่าน 45,962 33,469 27.18 % ผ่าน