สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ1,409.94409.0071.0 %ผ่าน240.97116.0751.8 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,220.302,004.009.7 %ไม่ผ่าน390.6758.0485.1 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,817.82350.0087.6 %ผ่าน480.49218.5054.5 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ2,817.822,550.009.5 %ไม่ผ่าน480.49348.6227.4 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ1,892.811,138.0039.9 %ผ่าน320.81224.8829.9 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ1,864.13747.0059.9 %ผ่าน300.85573.35-90.6 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ2,856.27320.0088.8 %ผ่าน480.49190.0060.5 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,899.21930.0051.0 %ผ่าน457.02950.00-107.9 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ1,798.183,500.00-94.6 %ไม่ผ่าน300.85589.50-95.9 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)2,817.823,238.00-14.9 %ไม่ผ่าน480.49173.5263.9 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ13,678.239,386.0131.4 %ผ่าน563.97217.6361.4 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ2,989.681,144.0061.7 %ผ่าน610.80486.4020.4 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,333.081,142.0051.1 %ผ่าน380.6959.3884.4 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ1,796.29592.0067.0 %ผ่าน300.85231.5823.0 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ1,870.05360.0080.7 %ผ่าน441.14209.0052.6 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ2,145.99330.0084.6 %ผ่าน380.69190.0050.1 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ2,491.152,570.00-3.2 %ไม่ผ่าน540.94475.0012.2 %ไม่ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ2,215.91320.0085.6 %ผ่าน380.69218.5042.6 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,097.928,800.00-184.1 %ไม่ผ่าน480.49104.5078.3 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ2,165.86723.0066.6 %ผ่าน300.85296.541.4 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ2,817.822,670.005.2 %ไม่ผ่าน480.49570.00-18.6 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ2,407.874,106.00-70.5 %ไม่ผ่าน410.63750.65-82.8 %ไม่ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,038.191,111.0063.4 %ผ่าน334.64738.15-120.6 %ไม่ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ1,965.801,755.0010.7 %ไม่ผ่าน290.8794.0267.7 %ผ่าน
25.  รจจ.บึงกาฬ 50,463.7735,138.8230.4 %ผ่าน579.58336.7441.9 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ1,675.59605.0063.9 %ผ่าน391.24115.2870.5 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2,909.821,582.0245.6 %ผ่าน480.49377.2121.5 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,058.03866.5057.9 %ผ่าน330.79101.3769.4 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ4,412.332,959.0032.9 %ผ่าน610.80418.4231.5 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ2,920.431,828.6537.4 %ผ่าน610.80714.47-17.0 %ไม่ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ2,922.5816,338.01-459.0 %ไม่ผ่าน1,628.21583.2564.2 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ2,408.401,421.8841.0 %ผ่าน370.71177.0052.3 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ1,762.15415.0076.4 %ผ่าน270.91166.2538.6 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ12,494.849,062.4627.5 %ผ่าน3,148.33841.4873.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,902.413,640.57-25.4 %ไม่ผ่าน480.49230.1952.1 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ10,872.497,312.0032.7 %ผ่าน449.34821.58-82.8 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา1,093.79500.0054.3 %ผ่าน98.2347.3051.8 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย917.69275.0070.0 %ผ่าน93.5987.186.8 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง901.59150.0083.4 %ผ่าน74.3525.2466.1 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด997.78505.0049.4 %ผ่าน59.8587.18-45.7 %ไม่ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ896.69190.0078.8 %ผ่าน61.1031.9147.8 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน133.1470.5247.0 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล938.69412.0056.1 %ผ่าน47.9074.28-55.1 %ไม่ผ่าน
44. ด่านศุลกากรบึงกาฬ4,053.1111,685.05-188.3 %ไม่ผ่าน500.45165.3067.0 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ2,817.825,500.00-95.2 %ไม่ผ่าน590.84518.1812.3 %ไม่ผ่าน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ3,639.462,482.0031.8 %ผ่าน390.67294.0624.7 %ผ่าน
47. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ2,387.271,406.1241.1 %ผ่าน370.71418.00-12.8 %ไม่ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ15,859.0013,913.2112.3 %ไม่ผ่าน794.46561.5329.3 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ10,769.482,256.0079.1 %ผ่าน748.4076.0089.8 %ผ่าน
50. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ1,385.554,400.00-217.6 %ไม่ผ่าน310.42195.0037.2 %ผ่าน
51. วิทยาลัยเทคนิคเซกา29,941.352,260.0092.5 %ผ่าน456.42223.2551.1 %ผ่าน
52. วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ30,657.074,200.0086.3 %ผ่าน456.4276.0083.3 %ผ่าน
53. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 21,188.606,473.0469.5 %ผ่าน155.19127.5917.8 %ไม่ผ่าน
54. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ6,714.20692.0089.7 %ผ่าน1,020.45397.7861.0 %ผ่าน
รวม 300,370 188,664 37.19 % ผ่าน 25,545 16,443 35.63 % ผ่าน