สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท1,568.90617.0060.7 %ผ่าน82.13144.52-76.0 %ไม่ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท2,281.421,500.0034.3 %ผ่าน326.750.9599.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท1,460.001,157.0020.8 %ผ่าน226.98142.5037.2 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,686.711,563.0057.6 %ผ่าน506.42539.74-6.6 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,545.293,795.75-7.1 %ไม่ผ่าน430.57325.5224.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท1,907.471,359.0028.8 %ผ่าน296.82207.1030.2 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,902.923,875.0034.4 %ผ่าน785.86834.68-6.2 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,054.672,421.17-17.8 %ไม่ผ่าน440.10107.2875.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,158.893,027.0027.2 %ผ่าน650.85381.3741.4 %ผ่าน
10. ส.ป.ก.ชัยนาท2,717.212,460.009.5 %ไม่ผ่าน396.6458.9985.1 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท30,073.5212,057.2759.9 %ผ่าน596.24102.9482.7 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท2,677.8441.0098.5 %ผ่าน416.55319.1223.4 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท2,555.641,185.0053.6 %ผ่าน336.7658.8282.5 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท1,687.121,049.0037.8 %ผ่าน265.01265.11-0.0 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท4,554.103,154.4930.7 %ผ่าน416.60185.2155.5 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดชัยนาท6,005.512,820.0053.0 %ผ่าน666.10372.7444.0 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท5,915.393,427.0042.1 %ผ่าน735.96293.9460.1 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท2,799.332,060.0026.4 %ผ่าน233.28152.9634.4 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท9,271.289,504.99-2.5 %ไม่ผ่าน586.2650.1491.4 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท4,118.533,449.0016.3 %ไม่ผ่าน376.68589.00-56.4 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท2,693.542,397.6011.0 %ไม่ผ่าน396.62413.35-4.2 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท8,052.413,261.0059.5 %ผ่าน586.24521.2011.1 %ไม่ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท2,904.552,419.0016.7 %ไม่ผ่าน460.74142.9669.0 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,844.283,000.00-5.5 %ไม่ผ่าน276.8829.5089.3 %ผ่าน
25.  รจจ.ชัยนาท 53,269.7134,776.9834.7 %ผ่าน435.8599.6977.1 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,020.412,750.508.9 %ไม่ผ่าน246.9458.9976.1 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท2,870.602,356.0017.9 %ไม่ผ่าน316.80233.0126.4 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท1,770.68883.0050.1 %ผ่าน266.9082.5869.1 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท4,880.503,850.5021.1 %ผ่าน486.46301.7138.0 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท2,409.931,520.0036.9 %ผ่าน366.70176.4751.9 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท9,183.3318,684.01-103.5 %ไม่ผ่าน1,366.57964.1329.4 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 2,413.651,214.2549.7 %ผ่าน346.74318.538.1 %ไม่ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท1,836.18731.0060.2 %ผ่าน187.79156.7816.5 %ไม่ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท53,948.654,190.9592.2 %ผ่าน2,785.592,653.374.7 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,782.113,521.00-26.6 %ไม่ผ่าน376.6897.3374.2 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,156.959,134.000.3 %ไม่ผ่าน642.19496.9522.6 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์1,390.03676.0051.4 %ผ่าน54.4770.78-30.0 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์858.23521.0039.3 %ผ่าน43.80126.86-189.6 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี1,173.31648.0044.8 %ผ่าน68.420.9598.6 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา1,374.16610.0055.6 %ผ่าน50.7658.28-14.8 %ไม่ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง624.92223.0064.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา1,026.82857.0016.5 %ไม่ผ่าน81.4944.2645.7 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,449.843,795.00-10.0 %ไม่ผ่าน462.71411.7411.0 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา1,135.98479.0057.8 %ผ่าน179.00210.88-17.8 %ไม่ผ่าน
45. สพ.ชัยนาท3,224.341,087.0066.3 %ผ่าน326.77159.6051.2 %ผ่าน
46. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท2,604.792,803.26-7.6 %ไม่ผ่าน306.82260.9015.0 %ไม่ผ่าน
47. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท45,016.218,615.5280.9 %ผ่าน618.45605.202.1 %ไม่ผ่าน
48. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,477.472,265.0058.6 %ผ่าน319.24469.17-47.0 %ไม่ผ่าน
49. วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม27,689.9810,666.7561.5 %ผ่าน365.14931.38-155.1 %ไม่ผ่าน
50. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท50,166.5820,421.0059.3 %ผ่าน4,027.80673.3583.3 %ผ่าน
51. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท42,837.3790,135.00-110.4 %ไม่ผ่าน1,476.86266.0482.0 %ผ่าน
52. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท19,603.3010,237.3947.8 %ผ่าน126.7970.8744.1 %ผ่าน
53. สำนักชลประทานที่ 12200,334.5316,071.0092.0 %ผ่าน9,396.623,325.0064.6 %ผ่าน
54. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท28,147.3615,157.2946.2 %ผ่าน1,565.65261.6483.3 %ผ่าน
55. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท3,543.894,508.90-27.2 %ไม่ผ่าน781.0333.5895.7 %ผ่าน
56. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,666.262,326.8036.5 %ผ่าน875.271,642.43-87.6 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท8,295.664,404.0046.9 %ผ่าน990.67136.7686.2 %ผ่าน
รวม 714,620 351,720 50.78 % ผ่าน 40,436 21,639 46.49 % ผ่าน