สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี12,898.64258.0098.0 %ผ่าน1,469.34796.6345.8 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี22,611.8629,243.78-29.3 %ไม่ผ่าน2,429.461,064.3056.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี15,878.3112,885.0018.9 %ไม่ผ่าน2,188.0232.5098.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี105,419.75136,283.66-29.3 %ไม่ผ่าน6,393.124,290.4632.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย9,036.066,553.0027.5 %ผ่าน591.12300.9949.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ7,436.009,467.00-27.3 %ไม่ผ่าน278.58184.0333.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด5,068.74781.0084.6 %ผ่าน249.24195.0521.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ6,485.257,799.00-20.3 %ไม่ผ่าน373.38217.8941.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท8,905.848,981.00-0.8 %ไม่ผ่าน452.58258.5842.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก7,633.675,991.0021.5 %ผ่าน532.44263.6150.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี14,573.3418,016.80-23.6 %ไม่ผ่าน632.82264.3058.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,986.142,520.0049.5 %ผ่าน399.00300.4424.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง7,274.985,434.0025.3 %ผ่าน298.98141.2152.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้6,342.393,956.0037.6 %ผ่าน236.22166.6229.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค8,535.929,275.00-8.7 %ไม่ผ่าน402.36246.2338.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง5,051.144,025.0020.3 %ผ่าน229.62196.0914.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน6,535.572,939.0055.0 %ผ่าน738.1895.0387.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี28,226.4921,860.2622.6 %ผ่าน4,016.344,187.19-4.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี9,419.17320.0096.6 %ผ่าน1,529.221,003.2334.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี23,693.1719,470.0017.8 %ไม่ผ่าน3,295.801,266.7361.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี13,465.0013,050.003.1 %ไม่ผ่าน2,008.38777.4261.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี12,830.886,360.0050.4 %ผ่าน2,092.982,074.380.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี32,242.2919,634.0039.1 %ผ่าน2,846.644,873.46-71.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี13,999.5322,974.48-64.1 %ไม่ผ่าน2,788.781,204.4456.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี29,958.6817,796.0040.6 %ผ่าน4,523.223,866.0214.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)19,484.5618,054.757.3 %ไม่ผ่าน2,721.483,376.61-24.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี271,978.88110,772.9859.3 %ผ่าน4,523.462,495.7944.8 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)66,124.8163,259.304.3 %ไม่ผ่าน7,042.801,366.3380.6 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี19,237.8115,210.0020.9 %ผ่าน2,906.522,633.489.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที 7 (สระบุรี)23,335.0522,000.115.7 %ไม่ผ่าน4,625.48381.0491.8 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 277,466.7178,705.03-1.6 %ไม่ผ่าน13,679.723,083.4677.5 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี54,863.7849,246.2910.2 %ไม่ผ่าน8,428.50750.5091.1 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี17,966.9610,590.0041.1 %ผ่าน2,287.82312.3886.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี17,449.5714,294.4818.1 %ไม่ผ่าน1,928.54846.2056.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี20,808.9113,080.0037.1 %ผ่าน2,667.241,503.3743.6 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสระบุรี38,318.6435,546.727.2 %ไม่ผ่าน3,918.423,157.2519.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี36,842.392,640.0092.8 %ผ่าน4,882.501,358.5072.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี22,683.4320,350.0010.3 %ไม่ผ่าน3,285.822,009.2538.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี98,550.4591,251.097.4 %ไม่ผ่าน6,859.44245.5796.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี17,628.1512,139.0031.1 %ผ่าน1,858.681,099.6740.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี21,180.9018,141.0014.4 %ไม่ผ่าน2,816.642,894.65-2.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี23,289.8924,753.00-6.3 %ไม่ผ่าน3,265.741,943.2940.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี30,936.9513,713.0055.7 %ผ่าน3,850.081,376.2164.3 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี32,585.9638,528.62-18.2 %ไม่ผ่าน2,638.98487.0681.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี83,881.7353,596.7236.1 %ผ่าน3,298.061,236.8962.5 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดสระบุรี333,123.00355,732.91-6.8 %ไม่ผ่าน4,011.892,167.0546.0 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี10,787.87374.0096.5 %ผ่าน1,493.94869.8641.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี45,533.0226,438.4041.9 %ผ่าน3,033.181,947.3035.8 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี80,643.1428,408.5764.8 %ผ่าน6,359.522,175.9865.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี17,506.1711,726.0033.0 %ผ่าน2,367.541,634.2231.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี54,594.2240,998.5724.9 %ผ่าน5,072.123,275.7035.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี17,878.7310,566.0040.9 %ผ่าน2,487.42732.5470.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี23,926.9117,886.3725.2 %ผ่าน2,487.762,380.854.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 196,226.3787,895.988.7 %ไม่ผ่าน4,337.842,519.1941.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒93,827.1197,581.22-4.0 %ไม่ผ่าน4,473.093,209.4328.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี71,387.3512,342.0082.7 %ผ่าน4,173.031,505.2563.9 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี69,030.0336,082.4847.7 %ผ่าน1,990.502,746.68-38.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี184,567.41109,306.3740.8 %ผ่าน2,966.762,216.3025.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค176,104.64116,206.5934.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์235,706.28295,219.00-25.2 %ไม่ผ่าน5,558.363,723.2333.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก194,849.14131,857.2032.3 %ผ่าน2,571.072,118.1217.6 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี315,530.63614,644.00-94.8 %ไม่ผ่าน17,272.563,498.3079.7 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี192,610.38105,742.0045.1 %ผ่าน2,980.583,228.74-8.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี257,712.67333,316.00-29.3 %ไม่ผ่าน5,454.222,524.7053.7 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี119,545.42110,227.667.8 %ไม่ผ่าน11,895.078,486.7528.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี124,702.21163,427.53-31.1 %ไม่ผ่าน12,237.9012,371.56-1.1 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี86,518.77117,236.01-35.5 %ไม่ผ่าน6,328.801,724.2572.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 30,781.2828,414.007.7 %ไม่ผ่าน3,205.981,154.3564.0 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี12,548.446,970.0044.5 %ผ่าน1,768.60821.7253.5 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี245,780.7286,196.0164.9 %ผ่าน20,979.2616,894.0319.5 %ไม่ผ่าน
รวม 4,504,546 4,036,540 10.39 % ไม่ผ่าน 263,989 144,750 45.17 % ผ่าน