สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง8,056.346,120.0024.0 %ผ่าน992.82622.1937.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง53,130.83ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ303.18ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง199,880.2372,699.3363.6 %ผ่าน616.62179.2270.9 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง24,241.2631,514.43-30.0 %ไม่ผ่าน2,663.581,126.0657.7 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง15,316.4614,437.005.7 %ไม่ผ่าน2,185.60453.8079.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง140,828.80185,902.00-32.0 %ไม่ผ่าน5,998.389,116.56-52.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง7,881.237,488.005.0 %ไม่ผ่าน657.24827.03-25.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา2,543.36851.0066.5 %ผ่าน372.966.0098.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา7,191.155,886.0018.1 %ไม่ผ่าน286.55363.88-27.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง8,597.069,722.00-13.1 %ไม่ผ่าน378.24277.6626.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง8,355.3610,350.00-23.9 %ไม่ผ่าน566.64536.915.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 17,322.395,484.0025.1 %ผ่าน447.24490.23-9.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน505.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์6,386.223,045.0052.3 %ผ่าน305.04227.0725.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย6,981.264,191.0040.0 %ผ่าน413.16203.4250.8 %ผ่าน
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด40,229.1638,364.754.6 %ไม่ผ่าน5,298.30699.5086.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,279.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 217,309.1316,081.007.1 %ไม่ผ่าน2,443.984,144.53-69.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง13,458.8313,930.00-3.5 %ไม่ผ่าน1,493.541,731.74-15.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง23,274.7214,671.0037.0 %ผ่าน3,275.084,340.82-32.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง12,204.968,010.0034.4 %ผ่าน2,004.66309.5184.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง19,042.758,840.0053.6 %ผ่าน2,424.061,097.0054.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง72,519.3028,867.2760.2 %ผ่าน3,951.0812,120.14-206.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง23,910.0017,955.0024.9 %ผ่าน3,944.561,701.1856.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง21,163.0229,670.00-40.2 %ไม่ผ่าน5,729.583,841.6832.9 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง22,420.8817,145.0023.5 %ผ่าน3,402.102,166.2936.3 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง14,730.75ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,304.301,278.5244.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง889,072.75131,048.0085.3 %ผ่าน8,098.541,327.3983.6 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง24,410.2220,643.0015.4 %ไม่ผ่าน2,723.461,431.9447.4 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง14,665.828,874.0039.5 %ผ่าน2,384.14296.2287.6 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง11,689.081,608.0086.2 %ผ่าน1,913.701,913.430.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบ137,632.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ17,393.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง39,621.0131,480.0020.5 %ผ่าน3,235.582,125.8134.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองไม่ครบ13,477.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,127.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง11,381.4013,029.00-14.5 %ไม่ผ่าน959.301,694.13-76.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง20,175.2517,704.0012.2 %ไม่ผ่าน3,082.741,884.2838.9 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,256.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง26,068.20ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,541.82376.0889.4 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง1,251,795.30325,540.0674.0 %ผ่าน3,296.862,061.7637.5 %ผ่าน
สพ.ระยอง692,848.8895,985.8686.1 %ผ่าน2,263.911,404.5938.0 %ผ่าน
ทสป.ห้วยโป่ง 477,514.00162,843.9765.9 %ผ่าน2,007.211,195.5440.4 %ผ่าน
รจก.ระยอง 383,024.841,439,178.00-275.7 %ไม่ผ่าน8,859.1917,794.38-100.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง9,035.537,524.0016.7 %ไม่ผ่าน1,565.78912.7541.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง141,333.7254,078.0361.7 %ผ่าน7,884.853,776.6552.1 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง22,502.5517,754.0021.1 %ผ่าน3,234.182,119.9934.5 %ผ่าน
สปส.จ.ระยองไม่ครบ88,329.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5,309.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง17,200.007,470.0056.6 %ผ่าน2,304.301,250.1645.7 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออกไม่ครบ26,773.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ428.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง15,330.5739,027.56-154.6 %ไม่ผ่าน2,243.042,335.00-4.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 189,307.6393,965.83-5.2 %ไม่ผ่าน4,361.794,916.27-12.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยการอาชีพแกลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายไม่ครบ289,185.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,820.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดไม่ครบ97,624.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,034.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
วิทยาลัยเทคนิคระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง46,808.48132,369.39-182.8 %ไม่ผ่าน9,409.746,740.4128.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 21,784.70ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,422.06ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง7,163.404,482.6037.4 %ผ่าน1,456.00994.4631.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง330,737.50123,996.1362.5 %ผ่าน46,581.8428,180.5539.5 %ผ่าน
รวม 5,204,732 3,279,825 0.00 % รายงานไม่ครบ 173,563 132,593 0.00 % รายงานไม่ครบ