สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,737.54492.1071.7 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7507,054.59143,950.0071.6 %ผ่าน1,932.361,373.7528.9 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี67,051.3733,266.0050.4 %ผ่าน432.96441.79-2.0 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,161.241,621.14-39.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี13,937.2213,988.95-0.4 %ไม่ผ่าน2,695.62833.4169.1 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี12,064.7911,854.001.7 %ไม่ผ่าน2,356.3055.6197.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี129,781.7875,477.6041.8 %ผ่าน4,542.844,775.92-5.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว4,513.751,733.0061.6 %ผ่าน562.505.7099.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง5,719.333,348.0041.5 %ผ่าน457.98243.0446.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ5,082.801,993.0060.8 %ผ่าน328.18259.8320.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่5,745.693,700.0035.6 %ผ่าน404.04149.8562.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม5,019.595,037.00-0.3 %ไม่ผ่าน341.76225.4834.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน5,319.953,085.0042.0 %ผ่าน495.78352.3928.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม5,005.302,143.0057.2 %ผ่าน321.24263.6017.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี8,265.999,992.00-20.9 %ไม่ผ่าน516.66373.6727.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว6,993.763,126.0055.3 %ผ่าน499.14354.0829.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์5,091.924,309.0015.4 %ไม่ผ่าน282.60267.815.2 %ไม่ผ่าน
ด่านศุลกากรจันทบุรี27,551.7433,469.20-21.5 %ไม่ผ่าน3,681.622,518.3231.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี20,317.8020,390.31-0.4 %ไม่ผ่าน3,533.943,961.49-12.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม9,076.336,728.0025.9 %ผ่าน1,519.271,254.4417.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน8,079.176,695.4017.1 %ไม่ผ่าน1,253.141,158.557.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี9,220.936,282.0031.9 %ผ่าน648.70477.7526.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี21,284.0813,592.0036.1 %ผ่าน3,713.582,390.4035.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี12,725.308,214.0035.5 %ผ่าน2,515.98529.3879.0 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี11,313.409,580.0015.3 %ไม่ผ่าน2,186.341,232.2443.6 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี21,525.2217,572.0018.4 %ไม่ผ่าน3,773.465,289.88-40.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี18,816.5416,385.6412.9 %ไม่ผ่าน3,414.185.7099.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี29,075.4319,131.0034.2 %ผ่าน4,731.921,220.0774.2 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี16,371.8714,069.0014.1 %ไม่ผ่าน2,866.14682.2076.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี211,639.0676,124.6464.0 %ผ่าน5,629.742,808.7950.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี19,625.028,950.0054.4 %ผ่าน3,474.063,708.35-6.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี13,465.748,255.0038.7 %ผ่าน2,615.78439.2783.2 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี10,066.323,412.0066.1 %ผ่าน2,096.82948.3354.8 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี21,433.8227,847.90-29.9 %ไม่ผ่าน3,349.48722.0078.4 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ76,120.33157,458.02-106.9 %ไม่ผ่าน7,306.387,110.352.7 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี22,779.0034,260.00-50.4 %ไม่ผ่าน3,773.46871.4476.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี17,834.827,945.0055.5 %ผ่าน3,114.781,015.2967.4 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี41,642.6376,786.29-84.4 %ไม่ผ่าน3,953.101,521.8061.5 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี11,470.5912,638.00-10.2 %ไม่ผ่าน2,226.561,308.0041.3 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี18,461.6819,066.00-3.3 %ไม่ผ่าน3,314.382,388.7627.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี13,947.7012,251.0012.2 %ไม่ผ่าน2,639.881,606.4639.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี21,921.4817,080.0022.1 %ผ่าน3,114.781,208.3661.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี12,712.6812,800.00-0.7 %ไม่ผ่าน2,086.84128.6693.8 %ผ่าน
สพ.จันทบุรี52,387.9338,827.0025.9 %ผ่าน1,480.961,152.3522.2 %ผ่าน
รจจ.จันทบุรี 317,645.41469,655.00-47.9 %ไม่ผ่าน3,963.622,489.4837.2 %ผ่าน
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 300,255.0390,405.0169.9 %ผ่าน3,505.22796.3977.3 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี13,011.6818,909.25-45.3 %ไม่ผ่าน1,508.76647.1357.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี23,866.0722,692.004.9 %ไม่ผ่าน2,652.302,030.0823.5 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี67,766.3131,173.0154.0 %ผ่าน6,952.871,739.7175.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี12,951.5512,402.004.2 %ไม่ผ่าน2,306.40730.3868.3 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)36,288.6822,454.0038.1 %ผ่าน3,294.421,909.8042.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี18,832.1022,053.00-17.1 %ไม่ผ่าน3,713.581,707.4554.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี11,544.6617,046.88-47.7 %ไม่ผ่าน2,276.461,928.0015.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 183,848.7384,761.98-1.1 %ไม่ผ่าน3,700.071,741.9252.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 283,811.6657,081.7631.9 %ผ่าน4,426.292,837.7535.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด75,753.5062,303.0817.8 %ไม่ผ่าน5,642.223,046.1446.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี26,913.8235,313.80-31.2 %ไม่ผ่าน2,645.312,078.7421.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม169,690.39101,360.0040.3 %ผ่าน2,137.572,134.020.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว152,670.5673,327.8052.0 %ผ่าน1,871.342,373.63-26.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี236,780.13378,290.53-59.8 %ไม่ผ่าน6,726.4238,875.59-478.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี186,202.8186,728.0053.4 %ผ่าน2,134.741,920.9010.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี278,252.22149,684.9846.2 %ผ่าน10,280.599,621.796.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 13,202.4411,412.0013.6 %ไม่ผ่าน2,555.901,139.1555.4 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี9,893.404,746.0052.0 %ผ่าน2,056.901,085.1947.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี766,559.81124,976.8883.7 %ผ่าน298,358.9724,507.8591.8 %ผ่าน
รวม 4,443,256 2,879,589 35.19 % ผ่าน 475,794 165,089 65.30 % ผ่าน