สรุปผลประเมินจังหวัดตราด รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด10,277.315,108.0050.3 %ผ่าน1,409.18597.8757.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด66,012.1835,608.8346.1 %ผ่าน368.07337.158.4 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด30,053.8045,856.50-52.6 %ไม่ผ่าน415.92192.3753.7 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด11,478.6312,226.00-6.5 %ไม่ผ่าน1,867.26639.0865.8 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดตราด12,106.987,250.0040.1 %ผ่าน1,837.3234.2898.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด70,481.5387,832.00-24.6 %ไม่ผ่าน3,279.063,563.80-8.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง6,419.831,930.0069.9 %ผ่าน270.96425.35-57.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง5,282.153,853.0027.1 %ผ่าน398.28176.1655.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่6,111.044,145.0032.2 %ผ่าน370.50532.51-43.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร4,959.702,131.0057.0 %ผ่าน331.32261.2621.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน494.28230.4353.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ4,975.572,531.0049.1 %ผ่าน241.38454.03-88.1 %ไม่ผ่าน
ด่านศุลกากรคลองใหญ่112,550.7487,423.7022.3 %ผ่าน3,330.182,156.5735.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด23,567.8124,012.63-1.9 %ไม่ผ่าน3,584.225,243.05-46.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง9,489.793,887.0059.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด12,024.817,315.0039.2 %ผ่าน1,837.321,705.017.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด18,198.899,556.0047.5 %ผ่าน2,895.202,028.7729.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด12,611.156,301.0050.0 %ผ่าน2,066.861,036.7549.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดตราด15,499.199,780.0036.9 %ผ่าน2,486.022,429.602.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด29,126.5610,062.0065.5 %ผ่าน3,873.243,217.7016.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด9,399.9922,419.00-138.5 %ไม่ผ่าน2,150.671,492.3630.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด20,122.866,509.0067.7 %ผ่าน3,214.562,837.9711.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด15,516.0914,368.207.4 %ไม่ผ่าน2,070.00621.0370.0 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด130,729.6663,250.1051.6 %ผ่าน3,873.241,599.4258.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด16,637.878,983.0046.0 %ผ่าน2,675.641,904.4928.8 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด13,550.963,742.0072.4 %ผ่าน2,196.60415.8581.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด10,207.213,818.0062.6 %ผ่าน1,607.781,396.4113.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด18,173.8020,059.48-10.4 %ไม่ผ่าน2,555.881,562.1938.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดตราด29,970.10114,943.00-283.5 %ไม่ผ่าน3,693.608,006.07-116.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด20,752.4937,713.00-81.7 %ไม่ผ่าน2,975.04406.6086.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด14,997.998,156.0045.6 %ผ่าน2,256.481,946.5613.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด49,117.3042,831.9612.8 %ไม่ผ่าน3,454.08999.3271.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด10,652.646,701.0037.1 %ผ่าน1,707.581,814.61-6.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด15,448.2517,428.20-12.8 %ไม่ผ่าน2,436.122,866.33-17.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด14,133.5111,175.0020.9 %ผ่าน2,258.342,055.459.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด15,259.8911,267.0026.2 %ผ่าน1,739.161,326.6723.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด10,722.4220,807.06-94.1 %ไม่ผ่าน1,597.80224.5285.9 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด12,591.6311,132.0011.6 %ไม่ผ่าน1,875.441,155.8238.4 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดตราด 584,185.00253,073.4456.7 %ผ่าน2,874.003,175.87-10.5 %ไม่ผ่าน
สกข.จังหวัดตราด 290,352.6643,863.0084.9 %ผ่าน1,032.99725.0129.8 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด8,060.984,293.0046.7 %ผ่าน1,358.28566.7858.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด33,330.3414,651.0056.0 %ผ่าน3,563.861,939.8845.6 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด46,297.9237,192.0019.7 %ไม่ผ่าน6,934.024,127.8240.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด13,068.756,930.0047.0 %ผ่าน2,136.72850.8460.2 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด18,975.6418,150.004.4 %ไม่ผ่าน2,909.462,244.3122.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด20,232.8411,989.0040.7 %ผ่าน3,154.681,077.0365.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตราด27,787.6526,089.966.1 %ไม่ผ่าน2,196.601,566.4928.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด83,738.43670.4099.2 %ผ่าน3,892.293,388.6012.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่153,528.5252,666.0265.7 %ผ่าน1,825.681,669.688.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคตราด226,914.53178,636.2021.3 %ผ่าน5,236.142,825.8046.0 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด179,609.19106,397.6140.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด44,398.61127,008.04-186.1 %ไม่ผ่าน7,906.706,806.9013.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 13,559.8611,379.8016.1 %ไม่ผ่าน2,096.801,240.3140.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด9,189.393,813.0058.5 %ผ่าน1,418.16774.3645.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 237,922.5575,372.5168.3 %ผ่าน17,835.0617,925.58-0.5 %ไม่ผ่าน
รวม 2,880,365 1,764,287 38.75 % ผ่าน 142,066 108,799 23.42 % ผ่าน