สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา9,897.544,260.0057.0 %ผ่าน1,790.241,071.7340.1 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา15,558.8612,537.0019.4 %ไม่ผ่าน1,627.80754.8653.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต 213,481.2717,922.20-32.9 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา13,547.708,704.0035.8 %ผ่าน2,229.3685.6096.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา109,056.66134,479.55-23.3 %ไม่ผ่าน7,051.927,368.88-4.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน1,523.861,881.00-23.4 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ1,976.28920.0053.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า7,092.917,362.00-3.8 %ไม่ผ่าน399.36263.8933.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว6,443.754,888.0024.1 %ผ่าน337.56207.4338.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง9,281.318,974.003.3 %ไม่ผ่าน600.72443.0326.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์6,256.516,699.00-7.1 %ไม่ผ่าน315.06294.156.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว6,277.837,010.00-11.7 %ไม่ผ่าน395.04425.79-7.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม7,132.295,592.0021.6 %ผ่าน527.64333.1636.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,710.513,061.0035.0 %ผ่าน281.64261.597.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต5,502.143,267.0040.6 %ผ่าน611.76361.9340.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา37,727.1846,787.05-24.0 %ไม่ผ่าน4,365.084,727.62-8.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา14,892.926,853.3054.0 %ผ่าน2,588.64551.2878.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา25,576.8916,803.0034.3 %ผ่าน3,746.323,646.052.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา13,411.8111,500.7814.2 %ไม่ผ่าน2,438.941,131.3653.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา9,457.757,287.0023.0 %ผ่าน1,810.201,692.366.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 234,709.4124,801.8728.5 %ผ่าน6,440.585,363.5416.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา20,537.0819,438.005.4 %ไม่ผ่าน3,057.703,010.221.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,929.3416,870.00-13.0 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา26,656.5324,817.006.9 %ไม่ผ่าน4,255.364,374.86-2.8 %ไม่ผ่าน
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา45,555.2142,105.607.6 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา234,289.44103,512.0055.8 %ผ่าน5,884.202,689.3054.3 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)41,773.4253,312.50-27.6 %ไม่ผ่าน4,971.481,714.7565.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา18,067.7214,697.0018.7 %ไม่ผ่าน2,950.082,044.7930.7 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา13,391.206,711.0049.9 %ผ่าน2,468.88104.6495.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา33,018.7613,220.0060.0 %ผ่าน3,666.48626.7082.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา57,590.8928,061.0051.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน6,919.965,995.0513.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา34,402.9632,742.004.8 %ไม่ผ่าน3,666.482,006.2045.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา14,529.179,543.0034.3 %ผ่าน2,670.90807.6869.8 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา74,271.51112,085.76-50.9 %ไม่ผ่าน6,091.62319.4094.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา20,067.9322,123.00-10.2 %ไม่ผ่าน2,470.981,326.3046.3 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา20,513.6319,822.003.4 %ไม่ผ่าน2,888.042,800.383.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา15,219.028,035.0047.2 %ผ่าน2,748.321,319.2752.0 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา33,927.6721,369.0037.0 %ผ่าน4,407.162,497.6243.3 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา36,088.8023,850.0033.9 %ผ่าน2,488.8458.1097.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา23,379.3317,104.0026.8 %ผ่าน2,379.061,059.2555.5 %ผ่าน
รจก.ฉะเชิงเทรา 339,691.66430,374.91-26.7 %ไม่ผ่าน4,863.132,679.4444.9 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา10,491.754,980.0052.5 %ผ่าน1,892.89407.2678.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา65,214.0537,118.1043.1 %ผ่าน4,144.401,855.1555.2 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา85,294.6762,748.0026.4 %ผ่าน9,930.572,190.7077.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา27,473.048,484.0069.1 %ผ่าน2,758.301,700.0038.4 %ผ่าน
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา88,952.10133,392.33-50.0 %ไม่ผ่าน8,696.406,619.0923.9 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา16,809.6616,197.003.6 %ไม่ผ่าน2,770.44405.6185.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา21,527.0746,801.43-117.4 %ไม่ผ่าน2,658.502,366.4511.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1104,106.2784,112.0019.2 %ไม่ผ่าน2,832.354,263.05-50.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 283,859.7850,934.0839.3 %ผ่าน4,930.414,043.0418.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา78,414.6046,239.6641.0 %ผ่าน5,178.00844.3983.7 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา33,189.2134,170.80-3.0 %ไม่ผ่าน2,553.641,567.7938.6 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง175,222.16132,385.8624.4 %ผ่าน2,662.442,664.24-0.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา186,156.94109,499.6441.2 %ผ่าน1,886.333,326.80-76.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 192,392.19138,240.0028.1 %ผ่าน2,779.203,812.60-37.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา252,520.97312,585.34-23.8 %ไม่ผ่าน7,068.785,125.8927.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม229,148.38215,961.085.8 %ไม่ผ่าน4,138.204,839.17-16.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา187,868.9492,556.0050.7 %ผ่าน1,416.442,985.95-110.8 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา224,071.97306,944.00-37.0 %ไม่ผ่าน5,034.766,900.27-37.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา92,541.68153,556.91-65.9 %ไม่ผ่าน10,813.445,300.0551.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 28,225.9420,850.0026.1 %ผ่าน3,007.802,414.1119.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา9,740.183,953.0059.4 %ผ่าน1,890.041,165.2538.3 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา255,784.8192,592.0063.8 %ผ่าน20,439.5428,217.48-38.1 %ไม่ผ่าน
รวม 3,920,423 3,465,684 11.60 % ไม่ผ่าน 215,889 157,433 27.08 % ผ่าน